Глава 22 | КУпАП | Портал Патруль

Глава 22

РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне
правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за
місцем його вчинення.

{ Офіційне тлумачення положення частини першої статті 276 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 5-рп/2015 ( v005p710-15 ) від
26.05.2015 }

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80, 81, 121 – 126, 127-1 – 129, частинами першою, другою,
третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення
вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх
вчинення або за місцем проживання порушника.

Справи про адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі, розглядаються за місцем оброблення та обліку таких
правопорушень.

Адміністративними комісіями справи про адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.
Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду
справи про адміністративне правопорушення.

{ Стаття 276 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2029-III ( 2029-14 ) від
05.10.2000, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні
правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у
п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 106-1,
106-2, 162, 172-10 – 172-20, 173, 173-1, 173-2, 178, 185, частиною
першою статті 185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203 – 206-1,
розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185-1, 212-7 –
212-20 – у триденний строк, статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-34
– у п’ятиденний строк, статтями 101-103 цього Кодексу – у
семиденний строк.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду
справ про адміністративні правопорушення.

Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні
корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа,
щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне
правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних
причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні
чи на лікуванні, у відпустці тощо).

{Стаття 277 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91; Законами
N 3039-12 від 03.03.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від
15.02.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 – набуває чинності
01.08.2003 року, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005,
N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 599-VI ( 599-17 ) від
25.09.2008, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010;
в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011;із змінами,
внесеними згідно із Законами N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011,
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

{Стаття 277-1 втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI
( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи

Повістка особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня
розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду
справи.

Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про
адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду
справи в той же строк.

{ Частину третю статті 277-2 виключено на підставі Закону
N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }

{ Кодекс доповнено статтею 277-2 згідно із Законом N 3207-VI
( 3207-17 ) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 – втратив чинність на
підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про
адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката.

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу
колегіального органу або представлення посадової особи, яка
розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова
особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає
розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності,
роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і
обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне
правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть
участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються
клопотання.

{ Стаття 279 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII
( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі

У разі коли адміністративне правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному
режимі, посадова особа уповноваженого підрозділу Національної
поліції встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний
транспортний засіб.

Постанова про накладення адміністративного стягнення за
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в
автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності.

Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими
зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня
винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на
адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи
(місцезнаходження юридичної особи).

Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому
повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано
транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.

У разі якщо особа, за якою зареєстровано транспортний засіб,
відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є
день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в
її отриманні.

{ Кодекс доповнено статтею 279-1 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, вчинене на транспортному засобі,
зареєстрованому за межами України

У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами
території України, інформація про вчинене адміністративне
правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься
уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів
Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної
служби України.

Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію
України, копії постанови про накладення адміністративного
стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи
Державної прикордонної служби України.

Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію
України, від виконання постанови про накладення адміністративного
стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних
відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних
осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд
в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови
про накладення штрафу.

{ Кодекс доповнено статтею 279-2 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 279-3. Звільнення власника транспортного засобу від
адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі

Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла
транспортний засіб на територію України, звільняється від
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, у разі якщо:

ним надана інформація, що транспортний засіб вибув з його
володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо
протиправного використання іншими особами номерних знаків, що
належать його транспортному засобу;

протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення
адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, особа, яка
фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення
вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою
засобів телекомунікаційного зв’язку у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, до уповноваженого підрозділу
Національної поліції із відповідною заявою про визнання
зазначеного факту адміністративного правопорушення та згоди на
притягнення до адміністративної відповідальності.

У випадках звільнення власника транспортного засобу від
адміністративної відповідальності на підставі:

абзацу другого частини першої цієї статті, винесена відносно
нього постанова про притягнення до адміністративної
відповідальності скасовується;

абзацу третього частини першої цієї статті, винесена відносно
нього постанова скасовується та в порядку, встановленому цим
Кодексом, виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично
керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення,
зафіксованого в автоматичному режимі.

{ Кодекс доповнено статтею 279-3 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 279-4. Інформування власників транспортних засобів про
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному
режимі, вчинені на належних їм транспортних
засобах

За бажанням власника транспортного засобу інформація про
фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному
йому транспортному засобі, може передаватися з використанням
повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або електронної пошти.

Для отримання такої інформації власник транспортного засобу
звертається з відповідною заявою до уповноваженого підрозділу
Національної поліції, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання
інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного)
зв’язку або адресу електронної пошти.

На підставі заяви власника транспортного засобу уповноваженим
підрозділом Національної поліції безоплатно вноситься інформація
про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу
електронної пошти власника до відповідної
інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції.

{ Кодекс доповнено статтею 279-4 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді
справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про
адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було
вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його
вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є
обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи
заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації,
трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи.

{Стаття 280 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85, Законом N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі
про адміністративне правопорушення

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне
правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад органу, який розглядає справу;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх
клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення
порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання колегіального органу підписується
головуючим на засіданні і секретарем цього органу.

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що
сприяли вчиненню адміністративних правопорушень

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши
причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного
правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган
місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій
особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та
умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження
пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який
вніс пропозицію.

{ Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 3.3 / 5. Кількість голосів: 4

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?