Глава 24 | КУпАП • Мобільна програма Патруль

Глава 24

ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

{ Назва глави 24 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою
статті 7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також
потерпілим.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.

{Стаття 287 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2342-III від 05.04.2001, № 586-VI від 24.09.2008, № 5288-VI від 18.09.2012, № 1697-VII від 14.10.2014, № 2147-VIII від 03.10.2017}

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради – у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський
чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення, постанову по справі про
адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі – у
вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний,
районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку,
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України
( 2747-15 ), з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи,
щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для
оскарження основного або додаткового стягнення.

{ Пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс
постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше
не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла,
протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій
особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

{ Частину третю статті 288 виключено на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне
правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

{Стаття 288 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 2857-12 від
15.12.92, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 557-XIV ( 557-14 ) від
24.03.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у
тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, – протягом десяти
днів з дня вручення такої постанови. В разі пропуску зазначеного
строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої
винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою
особою), правомочним розглядати скаргу.

{ Стаття 289 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

{ Статтю 290 виключено на підставі Закону N 1697-VII
( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу
(посадової особи) у справі про адміністративне
правопорушення законної сили

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі
про адміністративне правопорушення набирає законної сили після
закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов
про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього
Кодексу, постанов по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі
зафіксованого в автоматичному режимі, а також у випадках
накладення штрафу, що стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі
зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її
вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення,
або про відмову в її отриманні.

Постанова про позбавлення права керування транспортним
засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку
на її оскарження, визначеного цим Кодексом, а у випадку такого
оскарження – з дня набрання законної сили рішенням за результатами
такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по
суті.

{ Стаття 291 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про
адміністративне правопорушення

Скарга на постанову по справі про адміністративне
правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими
особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не
встановлено законами України.

{ Стаття 292 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про
адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і
обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом
(посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд
компетентного органу (посадової особи).

{ Стаття 293 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про
адміністративне правопорушення законної сили та
перегляд постанови

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги, за винятком постанов про застосування стягнення,
передбаченого статтею 32 або 32-1 цього Кодексу

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови
особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її
законним представником, захисником, потерпілим, його
представником, а також прокурором у випадках, передбачених
частиною п’ятою статті 7 та частиною першою статті 287 цього
Кодексу. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку,
повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не
заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у
поновленні строку відмовлено.

{ Офіційне тлумачення положення частини другої статті 294
“стосовно оскарження в апеляційному порядку постанови судді у
справі про адміністративне правопорушення” див. в Рішенні
Конституційного Суду N 2-рп/2015 ( v002p710-15 ) від 31.03.2015 }

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду
через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом
трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у
відповідний апеляційний суд.

Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду
протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.

Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового
засідання особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь
у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не
пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.

Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу,
інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи,
крім випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня
інформація про належне повідомлення цих осіб.

Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної
скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне
застосування норм матеріального права або порушення норм
процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази,
які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання
їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим
судом.

За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної
інстанції має право:

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову
без змін;

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

4) змінити постанову.

У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в
межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може
бути посилено.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно
після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше
ніж у п’ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її
розглядав.

{Стаття 294 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами
N 1255-12 від 25.06.91, N 3582-12 від 11.11.93, N 3888-12 від
28.01.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94,
N 8/95-ВР від 19.01.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 210/95-ВР від
02.06.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV ( 1080-14 )
від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від
18.05.2000, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III
( 1986-14 ) від 21.09.2000; N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001,
N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від
21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III
( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від
15.11.2001, N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV
( 249-15 ) від 28.11.2002 – набирає чинності 11.06.2003 року,
N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від
03.04.2003, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV
( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003,
N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 1128-IV ( 1128-15 ) від
11.07.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004,
N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від
16.12.2004, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3336-IV
( 3336-15 ) від 12.01.2006, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову

Копія рішення по скарзі на постанову по справі про
адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається
особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови
надсилається потерпілому на його прохання.

{ Частину другу статті 295 виключено на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

{ Стаття 295 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям
справи про адміністративне правопорушення

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне
правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум,
оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування
інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості
повернення предмета повертається його вартість.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді
адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в
порядку, встановленому законом.

{ Стаття 296 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Статтю 297 виключено на підставі Закону N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?