Прийняття від 08.10.2001
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МОЗ №397
Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у психіатричній лікарні із суворим наглядом

1. Психіатрична лікарня із суворим наглядом (далі – лікарня із суворим наглядом) є закладом охорони здоров’я, призначеним для застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворі на психічні розлади (далі – хворі) і за своїм психічним станом та характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становлять особливу небезпеку для суспільства і потребують госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом.

2. Підставою для госпіталізації хворого є рішення суду про застосування до нього примусового заходу медичного характеру з суворим наглядом.

3. Госпіталізація хворих, незалежно від місця їх проживання, здійснюється тільки до лікарні із суворим наглядом, яка безпосередньо підпорядкована Міністерству охорони здоров’я.

4. Територію лікарні, її приміщення, технічне обладнання планують та організовують у встановленому порядку і забезпечують засобами охоронної та протипожежної сигналізації з урахуванням умов, які необхідні для забезпечення суворого нагляду за хворими, і утримують відповідно до вимог санітарного законодавства.

5. Охорона лікарні здійснюється згідно з чинним законодавством.

6. Приймання хворих до психіатричної лікарні із суворим наглядом проводиться черговим помічником головного лікаря (далі – черговий лікар) і черговим помічником начальника відділу охорони лікарні:

а) черговий лікар перевіряє медичну документацію (копію акта судово-психіатричної експертизи);

б) черговий помічник начальника відділу охорони лікарні перевіряє наявність рішення суду та документів, які засвідчують особу (паспорт, довідка, що засвідчує особу, довідка про звільнення з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів);

в) паспорт та інші документи долучаються до особової справи хворого і здаються у спеціальну частину відділу охорони психіатричної лікарні із суворим наглядом.

7. Огляд хворих, їх санітарна обробка, прийняття речей, документів, а також оформлення медичної документації проводяться в установленому порядку.

8. Під час огляду хворого черговий лікар досліджує психічний, неврологічний і соматичний стани, збирає необхідні анамнестичні відомості і заносить відповідні дані до журналу обліку приймання хворих та відмовлень у госпіталізації і в картку стаціонарного хворого. При виявленні ознак отруєння або тілесних ушкоджень черговий лікар негайно повідомляє про це в місцевий орган внутрішніх справ.

9. Хворих, яких госпіталізовано до лікарні, розміщують у відділеннях і палатах згідно з їх психічним станом та статтю. Залежно від їх стану за ними встановлюють відповідний медичний нагляд і призначають відповідне лікування.

10. Хворий не пізніше першої доби з часу перебування у відділенні підлягає огляду лікуючим лікарем і завідувачем відділення (за винятком вихідних та святкових днів).

11. Результати дослідження психічного, неврологічного та соматичного станів хворого, анамнестичні (катамнестичні) дані, попередній діагноз, результати нагляду, діагностичні і лікувальні призначення фіксуються в картці стаціонарного хворого (історії хвороби).

Клінічний діагноз установлюється лікуючим лікарем після проведення усіх необхідних досліджень і отримання даних об’єктивного анамнезу. Формулювання діагнозу проводиться згідно з діючою міжнародною класифікацією хвороб, травм і причин смерті. Термін установлення клінічного діагнозу не повинен перевищувати 10 діб з часу госпіталізації.

Усі записи, які зроблені лікарем в картці стаціонарного хворого, засвідчуються його особистим підписом.

12. Хворі підлягають не рідше одного разу на 6 місяців огляду комісією лікарів-психіатрів (далі – комісія), яка визначає психічний стан особи і наявність підстав для звернення до суду із заявою про продовження, зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру.

13. Склад комісії затверджується наказом Міністерством охорони здоров’я України за поданням головного лікаря.

14. У складних та спірних випадках щодо стану психічного здоров’я хворогодоскладукомісіїзапрошуються висококваліфіковані фахівці інших закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ тощо згідно з чинним законодавством на підставі клопотання керівника психіатричної лікарні із суворим наглядом.

15. Після отримання адміністрацією психіатричної лікарні із суворим наглядом рішення суду про зміну чи припинення примусових заходів медичного характеру хворі переводяться в інші лікарні або виписуються в порядку, установленому МОЗ України.

16. Хворі, які перебувають у лікарні із суворим наглядом, мають право на побачення за своїм бажанням або бажанням законного представника в присутності медичного персоналу і контролера відділу охорони лікарні в спеціально обладнаному для цього приміщенні.

Тимчасова заборона побачень (крім установлених карантином) накладається лише комісією у складі заступника головного лікаря з медичних питань, лікуючого лікаря та завідувача відділення, якщо вона продиктована станом хворого та інтересами його лікування.

Години на відвідування хворих родичами, їх законними представниками і на приймання передач регламентуються правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими головним лікарем.

Хворі можуть користуватись особистими речами та предметами особистої гігієни, окрім тих, що можуть бути застосовані для заподіяння фізичної шкоди собі або оточенню.

Листування адміністрації лікарні з установами і законним представниками хворого з приводу його психічного стану і громадсько-побутових питань зберігається в картці стаціонарного хворого.

17. Усні, письмові заяви та скарги хворих, їх родичів або законних представників на неправильне ставлення до них персоналу психіатричної лікарні негайно перевіряються завідувачем відділення і надалі головним лікарем або його заступником, реєструються і розглядаються у встановленому порядку, передбаченому Законом України “Про звернення громадян” ( 393/96-ВР ).

18. Залучення хворих до трудового процесу, спортивних заходів, культтерапії та інших реабілітаційних заходів організовується медичним персоналом. Спостереження і нагляд за поведінкою хворих у відділенні під час зазначених заходів, прогулянок, побачень покладаються на медичний персонал, а також на контролерів відділу охорони лікарні.

19. Вихід хворих за межі лікарні із суворим наглядом не дозволяється. Для запобігання втечі, а також проникненню на територію сторонніх осіб запроваджується контрольно-пропускна система та охорона силами відділу охорони лікарні. Відпустка хворим не надається.

20. У разі втечі особи під час застосування примусового заходу медичного характеру керівництво психіатричного закладу негайно сповіщає про це територіальну прокуратуру, орган внутрішніх справ, суд, що призначив примусовий захід медичного характеру, психоневрологічний диспансер, законних представників (родичів, опікунів). Відділом охорони вживаються заходи щодо його повернення.

21. Адміністрація лікарні із суворим наглядом видає довідки та виписки з історії хвороби, підписані керівником лікарні і завірені печаткою, на письмову вимогу прокуратури, слідчих органів і суду і на запит закладів охорони здоров’я та соціального захисту. Запит має бути підписаний керівником органу і завірений печаткою.

22. Адміністрація лікарні із суворим наглядом надає хворим або їх законним представникам інформацію щодо надання їм психіатричної допомоги. Обсяг інформації визначає лікуючий лікар (комісія лікарів-психіатрів) залежно від психічного стану хворого з метою не завдати цією інформацією шкоди його здоров’ю або унеможливити безпосередню небезпеку для інших осіб.

23. Адміністрація лікарні із суворим наглядом має право уповноважувати лікуючого лікаря бути в суді представником психіатричного закладу.

24. Хворі, до яких застосовані судом примусові заходи медичного характеру в лікарні із суворим наглядом, користуються правом на пенсійне забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

25. Доступ на територію і в лікувальні відділення лікарні, за винятком приміщень для побачень, дозволяється тільки персоналу лікарні і прокурору. Інші посадові особи допускаються з дозволу головного лікаря лікарні чи його заступника з медичних питань.

26. Хворі, які скоїли суспільно небезпечні діяння у стані осудності, але захворіли на тимчасовий розлад психічної діяльності до винесення вироку і до яких застосовані примусові заходи медичного характеру в лікарні із суворим наглядом, після скасування примусових заходів медичного характеру направляються у розпорядження особи чи органу, у провадженні яких перебуває справа, силами і на кошти органів внутрішніх справ.

27. Хворі, виписані під опіку і нагляд законних представників, передаються їм безпосередньо у психіатричній лікарні, у разі відсутності чи неможливості законного представника приїхати за особою остання направляється за її місцем проживання у супроводі медичного працівника або самостійно, у залежності від її стану.

Хворим, виписаним з лікарні із суворим наглядом, вартість проїзду до місця проживання оплачується за рахунок лікарні або за рахунок законного представника за наявності його письмової згоди.

28. Хворим, виписаним з лікарні із суворим наглядом, або їх законним представникам видають довідки про час перебування у лікарні із суворим наглядом.

У довідці вказується термін перебування у лікарні з дня винесення рішення суду про застосування примусових заходів медичного характеру в психіатричній лікарні із суворим наглядом. Крім того, цим хворим видаються довідки встановленої форми про час перебування під вартою з моменту затримання, з дня винесення рішення суду про застосування примусових заходів медичного характеру. Другий примірник довідки додається до особової справи.

При виписуванні хворих під опіку і лікарський нагляд документи та речі хворого передаються під розписку законному представнику або опікуну, а при переведенні для продовження лікування в іншу психіатричну лікарню – адміністрації цієї лікарні.

29. Після виписки хворого з лікарні картка стаціонарного хворого передається до архіву психіатричної лікарні. Копія епікризу після виписки в триденний термін направляється у психоневрологічний диспансер за місцем проживання хворого, а в разі переведення хворого за рішенням суду до іншої психіатричної лікарні – передається до неї з іншими документами.

30. У разі смерті хворого адміністрація лікарні повідомляє: суд, який призначив примусові заходи медичного характеру; прокурора, який здійснює нагляд за відділенням; психоневрологічний диспансер; його законних представників. Про померлих хворих, щодо яких кримінальні справи призупинені, інформують орган, у провадженні якого перебуває ця справа.

31. Констатаціясмерті хворого, патолого-анатомічне дослідження трупа померлого та зберігання і видача трупів здійснюються згідно з чинним законодавством.

32. Контроль за наданням психіатричної допомоги в лікарні здійснюють адміністрація психіатричної лікарні та Міністерство охорони здоров’я, якому вона безпосередньо підпорядкована.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.