Державна реєстрація від 15.01.2013
Документ на сайті ВР

Наказ МВС №1176
Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей

І. Загальні положення

ІІ. Організація профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей

ІІІ. Заходи з профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей та вжиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей

ІV. Ведення обліків працівниками підрозділів КМСД

V. Установлення місцезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення

VI. Участь у розкритті кримінальних правопорушень, учинених дітьми

VII. Виявлення та припинення фактів учинення насильства в сім’ї щодо дітей, жорстокого поводження з дітьми

VIII. Організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками злочину

IX. Права працівників підрозділів КМСД

ПОСТАНОВА про поставлення на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ № ___ реєстрації обліково-профілактичних справ поставлених на профілактичний облік дітей
відбудеться перехід на сайт ВР

ЗРАЗОК
відбудеться перехід на сайт ВР

ПЛАН заходів індивідуальної профілактики
відбудеться перехід на сайт ВР

ПОСТАНОВА про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття обліково-профілактичної справи
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ № ___ відомостей про дітей, які вчинили кримінальне правопорушення на об’єктах обслуговування
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ № ___ реєстрації осіб, узятих на алфавітно-довідковий облік
відбудеться перехід на сайт ВР


І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей (далі – підрозділи КМСД).

1.2. Основними завданнями підрозділів КМСД є:

організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень;

організація та здійснення заходів індивідуальної профілактики з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення, були засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, звільненими зі спеціальних виховних установ;

ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей;

установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення;

розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми;

виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, законними представниками;

організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками кримінального правопорушення.

1.3. Службові особи підрозділів КМСД у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.

1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

алфавітно-довідковий облік – система тимчасових заходів фіксації відомостей про дорослу особу, якій винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї стосовно дитини або яка вчинила кримінальне правопорушення щодо дитини, а також спостереження і контролю за її поведінкою з метою попередження протиправних проявів стосовно дитини надалі;

виховна бесіда – захід, який за змістом, способами впливу на свідомість, почуття і волю дитини подібний до попереджувальної бесіди та проводиться у неофіційній обстановці;

дитина – правовий статус особи до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;

діти, які опинились у складних життєвих обставинах, – діти, які потрапили в обставини, що порушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, у подоланні наслідків яких вони потребують допомоги (проживають у сім’ях, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; залишилися без батьківського піклування; систематично самовільно залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства; розлучені із сім’єю та не є громадянами України);

жорстоке поводження з дітьми – будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї або поза нею;

законні представники – батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, інші особи, які виконують функції опікунів і піклувальників;

інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України (далі – ІІПС) – сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-телекомунікаційних засобів, що забезпечують формування та ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків, авторизований доступ до інформаційних ресурсів;

інтегрована підсистема (далі – ІП) – інформаційна підсистема, що є складовою частиною ІІПС та призначена для централізованого накопичення і використання даних щодо об’єктів обліку, а також сукупність даних, які передбачають загальні принципи опису, обробки та збереження даних;

кризовий центр – організація, яка створюється місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї відповідно до соціальних потреб регіону;

методика “Зелена кімната” – методика проведення інтерв’ювання дитини, яка потерпіла або стала свідком злочину, в умовах, що мінімізують та не допускають повторної травматизації психіки дитини, з урахуванням її індивідуально-психологічних та психофізіологічних властивостей;

насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю;

ознайомлювальна бесіда – захід, від змісту і результатів якого залежить хід подальшої профілактичної роботи;

попереджувальна бесіда – захід, який проводиться або за наявності фактів антигромадської поведінки дитини, узятої на профілактичний облік, або без будь-яких зовнішніх приводів, у порядку індивідуальної профілактики та має на меті здійснення контролю за поведінкою дитини, а також використовується для інформаційного забезпечення індивідуальної профілактики злочинної поведінки;

персональні дані – сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

притулок для дітей – заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування в ньому дітей віком від 3 до 18 років;

програма корекції поведінки – програма, спрямована на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’ї;

профілактика адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей – діяльність підрозділів КМСД у межах визначеної компетенції, яка спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, а також на позитивний вплив на поведінку окремих дітей на території України, в окремому регіоні, у сім’ї, за місцем проживання;

профілактичний облік дітей – система профілактично-наглядових заходів з метою фіксації відомостей про дитину, яка вчинила адміністративні, кримінальні правопорушення, проведення індивідуальної профілактики та здійснення контролю за її поведінкою;

розшук дітей, які зникли безвісти, – комплекс організаційних, оперативно-розшукових, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснюються органами внутрішніх справ з метою встановлення місцезнаходження дітей;

соціально-педагогічна характеристика – характеристика дитини у контексті зв’язків та взаємин з різними соціальними групами (сім’я, навчальний заклад, дитяче або молодіжне об’єднання, гурток, трудовий колектив тощо), поколіннями і в різних сферах соціуму;

школа-інтернат – навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;

школа (училище) соціальної реабілітації – загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання;

центр соціально-психологічної реабілітації дітей – заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, наданням їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.


ІІ. Організація профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей

2.1. Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України:

організовує і контролює у межах компетенції, виконання підрозділами КМСД Законів України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про міліцію”, “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про державну таємницю”, “Про оперативно-розшукову діяльність” та інших законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів з питань профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю в дитячому середовищі;

забезпечує в порядку, установленому нормативно-правовими актами МВС, разом з головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі – ГУМВС, УМВС) ефективність діяльності підрозділів КМСД та приймальників-розподільників для дітей.

2.2. Підрозділи КМСД ГУМВС, УМВС відповідно контролюють та надають практичну допомогу підпорядкованим підрозділам КМСД міських, районних управлінь та відділів ГУМВС, УМВС, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи.

2.3. До здійснення профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей підрозділами КМСД залучаються інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції.

2.4. Підрозділи КМСД міських, районних управлінь та відділів органів внутрішніх справ організовують і здійснюють заходи з профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей. Для цього за кожним працівником підрозділу КМСД наказом органу внутрішніх справ закріплюється відповідна територія обслуговування з розташованими на ній навчальними закладами.

2.5. Підрозділи КМСД УМВС на транспорті організовують і здійснюють заходи з профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей на об’єктах залізниць.


ІІІ. Заходи з профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей та вжиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей

3.1. Заходи з профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень поділяються на загальні та індивідуальні.

3.2. Заходи загальної профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень здійснюються на території обслуговування в навчальних закладах та за місцем проживання дітей.

3.3. З метою попередження вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень підрозділи КМСД самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійснюють такі заходи загальної профілактики:

виявляють причини й умови, що призводять до вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень дітьми, уживають організаційних і практичних заходів для їх усунення;

проводять зустрічі з адміністрацією навчальних закладів та представниками батьківських комітетів;

проводять у навчальних закладах лекції та практичні заняття, спрямовані на формування в дітей правосвідомої поведінки, навичок до здорового способу життя.

3.4. Заходи індивідуальної профілактики здійснюються працівником КМСД щодо конкретної дитини з метою попередження вчинення нею адміністративних та кримінальних правопорушень.

Заходи індивідуальної профілактики спрямовані на особистість дитини, середовище, яке її формує, а також на умови, обставини та ситуації, що призводять до вчинення дитиною адміністративних і кримінальних правопорушень.

3.5. Працівники підрозділів КМСД здійснюють такі заходи індивідуальної профілактики:

проводять ознайомлювальні, попереджувальні та виховні бесіди з дитиною за місцем проживання, навчання, роботи;

проводять ознайомлювальні, попереджувальні бесіди з батьками дитини, її законними представниками, членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення;

складають план заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини;

відповідно до компетенції організовують надання допомоги дитині у вирішенні питань, що пов’язані з працевлаштуванням, організацією дозвілля, установленням соціально корисних контактів, вибором життєвих цілей, а також залучення дитини до соціально корисних занять трудового, спортивного, творчого, самодіяльного характеру;

відвідують за місцем проживання дитину для з’ясування умов проживання, а також чинників, які можуть негативно впливати на неї та спонукати до вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень;

сприяють у вирішенні соціальних проблем дитини, у тому числі конфліктних ситуацій у сім’ї, зокрема щодо батьків, законних представників, які не займаються вихованням дітей чи вчиняють стосовно них насильство в сім’ї, застосовують заходи впливу згідно із законодавством, ініціюють перед службами у справах дітей, відділами охорони здоров’я місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування питання щодо направлення дитини до відповідного закладу для надання необхідної медичної, психологічної допомоги.

3.6. Основні вимоги до заходів індивідуальної профілактики:

суворе дотримання прав, основоположних свобод та законних інтересів дитини, законності при здійсненні заходів індивідуальної профілактики;

своєчасність виявлення та усунення криміногенних чинників, що збільшують вірогідність повторного вчинення дитиною адміністративного або кримінального правопорушення;

послідовність у проведенні заходів індивідуальної профілактики, інтенсивність яких повинна зростати або зменшуватися залежно від результатів.

3.7. План заходів індивідуальної профілактики повинен включати:

порядок отримання повної інформації про дитину, виявлення всебічних даних про середовище, у якому проживає дитина;

порядок реалізації заходів індивідуальної профілактики, а саме: проведення ознайомлювальних, попереджувальних, виховних бесід з дитиною, яка перебуває на профілактичному обліку, здійснення контролю за її поведінкою;

порядок проведення заходів щодо попередження адміністративних та кримінальних правопорушень;

заходи профілактики кримінальних правопорушень на стадії висловлення намірів чи їх підготовки шляхом схиляння до добровільної відмови від їх вчинення, допомоги у вирішенні проблеми, яка є причиною, що штовхає дитину на вчинення кримінального та адміністративного правопорушення;

порядок здійснення контролю за ефективністю індивідуальної профілактики шляхом надсилання запитів про поведінку дітей за місцем проживання, навчання та роботи, опитування осіб, які оточують дитину;

порядок підготовки матеріалів для зміни статусу дитини (зняття з профілактичного обліку, надсилання подання для вирішення питання щодо зміни покарання).

3.8. Заходи індивідуальної профілактики здійснюються щодо дитини, яка схильна до вчинення адміністративних правопорушень або вчинила кримінальне правопорушення, була засуджена до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, звільнена зі спеціальної виховної установи.

3.9. З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини, яка вчинила адміністративні, кримінальні правопорушення, працівник підрозділу КМСД бере її на відповідний облік.


ІV. Ведення обліків працівниками підрозділів КМСД

4.1. Працівник підрозділу КМСД веде такі обліки:

профілактичний облік дітей;

алфавітно-довідковий облік дорослих осіб.

4.2. Відомості про особу, узяту на облік, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, є персональними даними і повинні бути захищені під час їх обробки. Порядок збирання, обробки, накопичення, зберігання персональних даних та доступу до них регулюється Законом України “Про захист персональних даних”.

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, установлену законом.

4.3. Поставленню на профілактичний облік підлягає дитина:

засуджена судом до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

яка за рішенням суду звільнена від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру без поміщення до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

яка за рішенням суду звільнена від кримінальної відповідальності та покарання на підставі Закону України “Про амністію”;

яку повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення;

звільнена зі спеціальної виховної установи Державної пенітенціарної служби України;

якій винесено офіційне попередження про неприпустимість учинення насильства в сім’ї;

яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і якій закладом охорони здоров’я встановлено діагноз “наркоманія”, “токсикоманія”, “алкоголізм”;

яка два і більше разів учинила адміністративне правопорушення.

4.4. Підставами для поставлення дитини на профілактичний облік є:

вирок (постанова) суду, що набрав законної сили, про застосування до дитини покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, крім випадків, коли дитина направляється до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності та покарання на підставі Закону України “Про амністію”;

письмове повідомлення слідчого, прокурора про вручення дитині повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення;

довідка про звільнення зі спеціальної виховної установи для дітей Державної пенітенціарної служби України;

копія офіційного попередження про неприпустимість учинення насильства в сім’ї;

обґрунтований рапорт працівника КМСД щодо виявлення неповнолітнього, який вчинив адміністративне або кримінальне правопорушення і якому закладом охорони здоров’я встановлено діагноз “наркоманія”, “токсикоманія”, “алкоголізм”, з додаванням довідки встановленого зразка;

обґрунтований рапорт працівника КМСД щодо виявлення неповнолітнього, який два і більше разів учинив адміністративне правопорушення, з додаванням копій постанов суду про притягнення його до адміністративної відповідальності.

4.5. За наявності підстав для поставлення дитини на профілактичний облік працівник підрозділу КМСД у триденний строк виносить мотивовану постанову про поставлення на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи (далі – ОПС), зразок якої наведено у додатку 1 до цієї Інструкції, яка затверджується начальником органу внутрішніх справ або його заступником.

4.6. ОПС реєструється в журналі реєстрації обліково-профілактичних справ поставлених на профілактичний облік дітей (додаток 2), який ведеться в електронній формі (формат Exсel). У цьому журналі також реєструються ОПС, які надійшли з інших органів внутрішніх справ.

4.7. При заведенні ОПС працівник підрозділу КМСД зобов’язаний:

письмово повідомити дитину, її батьків чи законних представників про поставлення дитини на профілактичний облік за зразком, наведеним у додатку 3 до цієї Інструкції, провести ознайомлювальну бесіду та роз’яснити умови перебування на обліку в органі внутрішніх справ;

здійснити реєстрацію ОПС у журналі реєстрації обліково-профілактичних справ поставлених на облік дітей (далі – журнал реєстрації ОПС);

унести протягом доби відомості про дитину до відповідної ІП ІІПС. Якщо працівник підрозділу КМСД не є авторизованим користувачем, відомості вносяться начальником підрозділу КМСД.

4.8. У разі відсутності в підрозділі КМСД фізичного доступу до ІІПС дозволяється надання відомостей на паперових документах обліку до підрозділу КМСД апарату ГУМВС, УМВС для внесення до відповідної ІП ІІПС.

4.9. В ОПС мають зберігатися такі матеріали:

копія вироку (постанови) суду, що набрав (ла) законної сили, про застосування до дитини покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

копія рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, крім випадків, коли дитина направляється до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

копія рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності та покарання на підставі Закону України “Про амністію”;

письмове повідомлення слідчого, прокурора про вручення дитині повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення;

копія довідки про звільнення зі спеціальної виховної установи для дітей Державної пенітенціарної служби України;

копія офіційного попередження про неприпустимість учинення насильства в сім’ї;

обґрунтований рапорт працівника КМСД щодо виявлення неповнолітнього, який вчинив адміністративне або кримінальне правопорушення і якому закладом охорони здоров’я встановлено діагноз “наркоманія”, “токсикоманія”, “алкоголізм”, з додаванням довідки встановленого зразка;

обґрунтований рапорт працівника КМСД щодо виявлення неповнолітнього, який два і більше разів учинив адміністративне правопорушення, з додаванням копій постанов суду про притягнення його до адміністративної відповідальності;

копія повідомлення дитині, її батькам, законним представникам про поставлення дитини на облік, проведення ознайомлювальної бесіди та роз’яснення умов перебування на обліку в органі внутрішніх справ;

характеристики з місця проживання, навчання або роботи, які поновлюються надалі кожні шість місяців та при вирішенні питання про зняття з обліку;

копія повідомлення до відповідної служби у справах дітей про взяття дитини на профілактичний облік з інформацією про необхідність вжиття комплексних заходів для усунення причин і умов, які призвели до вчинення кримінального правопорушення;

план заходів індивідуальної профілактики (додаток 4), який поновлюється кожне півріччя.

4.10. У разі зміни категорії профілактичного обліку дитини працівник підрозділу КМСД упродовж доби вносить відповідні корективи до журналу реєстрації ОПС.

4.11. При зміні дитиною, яка перебуває на профілактичному обліку, місця фактичного проживання у триденний строк повідомляється орган внутрішніх справ, на території обслуговування якого буде проживати дитина.

4.12. У разі отримання повідомлення про зміну місця проживання дитини, що перебуває на профілактичному обліку, працівник підрозділу КМСД органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого буде проживати така дитина, упродовж семи днів зобов’язаний відвідати її за місцем проживання, провести ознайомлювальну бесіду та про результати письмово поінформувати орган внутрішніх справ, де ця дитина раніше перебувала на профілактичному обліку.

4.13. Після одержання відповідної інформації про прибуття дитини до нового місця проживання працівник підрозділу КМСД надсилає до органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого буде проживати дитина, ОПС, про що робиться відмітка в журналі реєстрації ОПС.

4.14. Після отримання ОПС працівником підрозділу КМСД органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого буде проживати дитина, вносяться зміни до відповідної ІП ІІПС, до ОПС додається копія повідомлення дитини, її батьків, законних представників про поставлення дитини на облік, проведення ознайомлювальної бесіди та роз’яснення умов перебування на профілактичному обліку.

4.15. Обліково-профілактичні справи вивчаються:

начальниками підпорядкованих підрозділів КМСД – щомісяця;

начальниками підрозділів КМСД ГУМВС, УМВС – не рідше одного разу на квартал;

начальником органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого проживає дитина, – не рідше одного разу на півріччя.

4.16. Профілактичний облік дітей із заведенням ОПС ведеться строком один рік, якщо інше не передбачено вироком суду, який набрав законної сили.

4.17. Строк профілактичного обліку може бути зменшений у разі усунення ризиків учинення дитиною адміністративних чи кримінальних правопорушень та наявності матеріалів, що свідчать про позитивні зміни в поведінці дитини.

4.18. Підставами для зняття дитини з профілактичного обліку є:

закінчення строку покарання, визначеного вироком суду;

набрання законної сили вироком суду щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі;

рішення суду про визнання дитини в установленому законом порядку померлою чи безвісно відсутньою або отримання офіційного документа про смерть дитини;

письмове повідомлення слідчого, прокурора про зняття з дитини підозри в учиненні кримінального правопорушення;

відсутність випадків учинення насильства в сім’ї упродовж року з дати перебування на обліку;

відсутність випадку вчинення адміністративного правопорушення упродовж року з моменту перебування на обліку;

досягнення 18-річного віку з письмовим інформуванням за необхідності служби дільничних інспекторів міліції про доцільність проведення подальшої профілактичної роботи;

усунення ризиків учинення дитиною адміністративних чи кримінальних правопорушень та наявності матеріалів, що свідчать про позитивні зміни в поведінці дитини;

зміна місця фактичного проживання.

4.19. За наявності підстав для зняття дитини з профілактичного обліку працівник КМСД протягом однієї доби:

виносить мотивовану постанову про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття обліково-профілактичної справи, зразок якої наведено у додатку 5 до цієї Інструкції, яку затверджує начальник органу внутрішніх справ або його заступник;

вносить корективи до відповідної ІП ІІПС;

письмово повідомляє батьків, законних представників, інші органи і служби, які раніше були інформовані про поставлення дитини на профілактичний облік.

4.20. Закриті ОПС зберігаються в архіві міського, районного органу внутрішніх справ протягом трьох років.

4.21. У підрозділі КМСД на транспорті ведеться журнал відомостей про дітей, які вчинили кримінальне правопорушення на об’єктах обслуговування (додаток 6).

4.22. Для фіксації відомостей про осіб, які перебувають на алфавітно-довідковому обліку, ведеться журнал реєстрації осіб, узятих на алфавітно-довідковий облік (додаток 7), в електронній формі (формат Exсel). У журналі також реєструються особи, які, перебуваючи на алфавітно-довідковому обліку, змінили місце постійного проживання.

4.23. На алфавітно-довідковий облік ставляться дорослі особи, які були засуджені умовно або до громадських чи виправних робіт, а також стосовно яких виконання вироку про позбавлення волі відстрочено за вчинення таких кримінальних правопорушень:

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом;

примушування дитини до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію;

примушування дитини до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру;

створення або утримання місць розпусти, звідництво, учинені із залученням дитини;

примушування дитини до заняття проституцією чи втягнення її в такі заняття;

втягнення дитини у злочинну діяльність, пияцтво, азартні ігри, жебрацтво;

схиляння дитини до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На алфавітно-довідковий облік ставляться також дорослі особи, яким винесено офіційне попередження за неприпустимість вчинення насильства в сім’ї щодо дитини.

4.24. Поставлення на алфавітно-довідковий облік дорослих осіб, яким винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї стосовно дитини або яка вчинила кримінальне правопорушення щодо дитини, проводиться на підставі мотивованого рапорту працівника підрозділу КМСД за результатами перевірки даної особи за відповідними ІП ІІПС.

4.25. При поставленні дорослої особи на алфавітно-довідковий облік відомості про неї вносяться до журналу реєстрації осіб, узятих на алфавітно-довідковий облік. Якщо особа одночасно належить до декількох категорій, про це вказується в графі 5 зазначеного журналу.

4.26. Алфавітно-довідковий облік ведеться не менше одного року, якщо інше не передбачено вироком суду, який набрав законної сили.

4.27. Зняття з алфавітно-довідкового обліку дорослих осіб проводиться на підставі мотивованого рапорту працівника підрозділу КМСД. Рішення про зняття з обліку приймає начальник органу внутрішніх справ.

4.28. Підставами для зняття з алфавітно-довідкового обліку є:

відсутність випадків учинення насильства в сім’ї упродовж року з дати перебування на обліку;

зміна судом виду покарання;

скасування вироку суду;

отримання офіційного документа про смерть особи;

зміна місця фактичного проживання особи.

4.29. У разі зміни особою місця постійного проживання працівник підрозділу КМСД протягом трьох днів надсилає інформацію до органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого проживає особа, про що робить відмітку в графі 9 журналу реєстрації осіб, узятих на алфавітно-довідковий облік. Разом із інформацією щодо поставлення на алфавітно-довідковий облік надсилається копія вироку суду про засудження дорослої особи за кримінальні правопорушення, передбачені пунктом 4.23 цього розділу.

4.30. Повнота обліків забезпечується проведенням щомісячних звірок з:

відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР);

черговими частинами щодо кількості дітей, доставлених до органу внутрішніх справ за вчинення адміністративних правопорушень;

відомостями обліку адміністративних правопорушень, які скоїли неповнолітні, внесеними до відповідної ІП ІІПС;

іншими джерелами, передбаченими чинним законодавством України.

4.31. У разі надходження до органу внутрішніх справ рішення суду про направлення дитини до школи або училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, начальник підрозділу КМСД уживає організаційних та практичних заходів щодо поміщення дитини до приймальника-розподільника для дітей (далі – ПРД), а саме:

уточнює інформацію про місце перебування дитини;

проводить ознайомлювальні бесіди з дитиною, батьками, законними представниками;

контролює доставлення дитини до ПРД батьками, законними представниками самостійно, а в разі незгоди останніх забезпечує доставлення і поміщення дитини до ПРД;

згідно з рішенням суду працівник ПРД формує особову справу дитини та доставляє її до школи або училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання.


V. Установлення місцезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення

5.1. Організація заходів із встановлення місцезнаходження дитини, яка зникла безвісти, передбачає:

збирання даних про дитину та їх аналіз з метою встановлення причини самовільного залишення дитиною сім’ї, загальноосвітньої школи-інтернату, школи або училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей;

проведення першочергових практичних заходів щодо встановлення місцезнаходження зниклої безвісти дитини;

залучення в установленому порядку до проведення розшукових заходів сил і засобів інших підрозділів органів внутрішніх справ, у тому числі з використанням оперативно-технічних можливостей;

інформування особового складу органів внутрішніх справ про розшук безвісно зниклої дитини;

інформування громадськості та засобів масової інформації про безвісне зникнення дитини.

5.2. З дозволу начальника органу досудового розслідування працівник підрозділу КМСД з метою встановлення причини самовільного залишення дитиною сім’ї, загальноосвітньої школи-інтернату, школи або училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, а також для збирання даних про зниклу безвісти дитину використовує:

протоколи огляду за місцем проживання, навчання чи останнього місця перебування дитини;

дані, що містяться в поясненнях і протоколах допитів;

вилучену в процесі огляду слідову інформацію та біологічні об’єкти, записи з особистих щоденників, зошитів та записників дитини;

результати моніторингу засобу стільникового зв’язку;

результати моніторингу соціальних мереж Інтернет;

бази даних оперативних обліків органів внутрішніх справ;

соціально-педагогічні характеристики за місцем проживання, навчання, роботи дитини.

5.3. Працівник підрозділу КМСД аналізує таку інформацію:

час, місце та обставини безвісного зникнення дитини;

фізичний та психічний стан дитини на момент зникнення;

індивідуальні особливості дитини, її уподобання, особливі прикмети зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час її зникнення;

відомості про сім’ю дитини (склад сім’ї, освітній рівень, ставлення до релігії, особливості умов сімейного життя);

взаємовідносини, що склалися в дитини в сім’ї, загальноосвітньому закладі, школі-інтернаті, дитячому будинку;

відомості про близьких та інших родичів;

коло знайомств, спілкування та дружні стосунки в соціальних мережах Інтернет, взаємовідносини в колективі;

рельєф місцевості в районі зникнення, а також гідрометеорологічні умови в день зникнення.

5.4. Працівник підрозділу КМСД відразу після отримання повідомлення про дитину, яка зникла безвісти, розпочинає першочергові заходи щодо встановлення її місцезнаходження, які передбачають:

отримання від батьків, законних представників фото зниклої дитини;

установлення об’єктивних обставин повідомлення про зникнення дитини;

опитування батьків, законних представників, сусідів або інших осіб, що можуть висвітлити обставини зникнення дитини;

установлення наявності мобільного телефону, номера та IMEI абонента;

установлення контактів зниклої дитини в соціальних мережах Інтернет;

складання опису зовнішніх ознак, особливих прикмет, речей та одягу з метою розроблення орієнтування;

відпрацювання місцевості, де зникла дитина;

складання схеми родинних, шкільних та позашкільних зв’язків розшукуваної дитини;

ужиття заходів для виявлення можливих місць перебування дитини;

заповнення та надсилання до підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення карток оперативного обліку (ІСК та ПК) з обов’язковим наданням фотозображення дитини в електронному вигляді.

5.5. Інформування особового складу органів внутрішніх справ здійснюється каналами електронного зв’язку та поштою шляхом надсилання орієнтувань і розшукових завдань.

5.6. Інформування громадськості, засобів масової інформації працівник підрозділу КМСД здійснює шляхом:

надання орієнтування (з фотокарткою) про безвісне зникнення дитини до підрозділів зв’язків з громадськістю ГУМВС, УМВС;

розміщення орієнтування з фотокарткою дитини на стенді “Їх розшукує міліція”;

виготовлення розшукових плакатів “Увага розшук” (формату А-4) та їх розміщення в місцях масового перебування людей.

5.7. Якщо упродовж 24 годин після подання заяви, повідомлення за фактом безвісного зникнення дитини за результатами першочергових заходів місцезнаходження дитини не встановлено, що свідчить про можливість вчинення стосовно неї кримінального правопорушення, працівник підрозділу КМСД інформує керівника органу досудового розслідування про вказане для його попередньої кваліфікації та вживає додаткових заходів щодо розшуку дитини.

5.8. Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом безвісно зниклої дитини здійснюється винятково за дорученням слідчого, прокурора на підставі Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” та Кримінального процесуального кодексу України.

5.9. При встановленні місцезнаходження дитини, яка перебувала в розшуку як безвісно зникла, працівники підрозділів КМСД уживають заходів щодо передачі дитини батькам, законним представникам, а в разі їх відсутності – представникові органу опіки і піклування або поміщення до притулків служби у справах дітей місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, про що інформують ініціатора розшуку.

5.10. Працівник підрозділу КМСД з метою усунення причин та умов, які можуть спричинити зникнення дітей, вносить відповідні подання:

до органу опіки та піклування – у разі залишення дитиною сім’ї;

до управлінь (відділів) освіти та науки, молоді і спорту – у разі залишення дитиною загальноосвітньої школи-інтернату, школи або училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання.


VI. Участь у розкритті кримінальних правопорушень, учинених дітьми

6.1. Працівник підрозділу КМСД бере участь у розкритті кримінальних правопорушень, учинених дітьми, викриває дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, у зайняття жебрацтвом та схиляють неповнолітніх до вживання наркотичних речовин і прекурсорів.

6.2. Працівник підрозділу КМСД здійснює слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Він не має права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні з власної ініціативи або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора.

6.3. Працівник підрозділу КМСД у разі отримання повідомлення про кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, негайно у визначений законодавством спосіб повідомляє керівника органу досудового розслідування (начальника ОВС).

6.4. Для з’ясування обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення дитиною, працівник підрозділу КМСД опитує дитину в присутності батьків, законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

6.5. Дитині, яка не досягла 16 років, роз’яснюється обов’язок про необхідність надання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання.

6.6. У разі попередження кримінального правопорушення працівник підрозділу КМСД складає рапорт з метою подальшого інформування керівника органу досудового розслідування (начальника ОВС).


VII. Виявлення та припинення фактів учинення насильства в сім’ї щодо дітей, жорстокого поводження з дітьми

7.1. Працівники підрозділів КМСД відповідно до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї” уживають таких заходів щодо попередження насильства в сім’ї стосовно дітей:

виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства в сім’ї, вживають у межах своїх повноважень заходів щодо їх усунення;

беруть на алфавітно-довідковий облік дорослих осіб, схильних до вчинення насильства в сім’ї, та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними;

відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактичному обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними профілактичну роботу;

виносять офіційні попередження членам сім’ї про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї;

приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї щодо дітей або про реальну загрозу його вчинення;

вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення насильства в сім’ї;

повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;

направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого насильства;

виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим Законом;

контролюють виконання вимог захисних приписів;

направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до кризових центрів для проходження корекційної програми;

взаємодіють із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї, з органами опіки і піклування та спеціалізованими установами для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого насильства у питаннях попередження насильства в сім’ї;

надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит уповноважених органів.

7.2. Працівники підрозділів КМСД уживають заходів, визначених у пункті 7.1 цього розділу, у разі вчинення насильства в сім’ї дітьми.

7.3. Працівник підрозділу КМСД у разі винесення, за визначених законодавством умов, дитині офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї здійснює її поставлення на профілактичний облік.

7.4. При виявленні фактів жорстокого поводження з дитиною працівник підрозділу КМСД повинен:

прийняти заяву або скласти протокол усної заяви від дитини, а в разі недосягнення нею 16-річного віку – від батьків, законних представників або іншої дорослої особи, не причетної до вчинення насильства над дитиною;

у разі неможливості подання заяви скласти рапорт про виявлений факт жорстокого поводження з дитиною;

ужити заходів щодо внесення інформації до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

у разі якщо життю та здоров’ю дитини загрожує небезпека, працівник підрозділу КМСД разом зі службою у справах дітей уживає заходів з дотриманням вимог законодавства щодо термінового вилучення дитини із сім’ї (закладу) та подальшого влаштування дитини.

7.5. У заяві, протоколі або рапорті працівник підрозділу КМСД зазначає прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання постраждалої від насильства дитини, інформацію про особу, яка вчинила насильство, час і місце його вчинення, умисні дії фізичного спрямування, інші обставини вчинення насильства або реальної загрози його вчинення.

7.6. Після отримання заяви, складання протоколу усної заяви або рапорту про факт жорстокого поводження з дитиною працівник підрозділу КМСД за наявності ознак кримінального правопорушення негайно інформує керівника органу досудового розслідування для його попередньої кваліфікації та внесення інформації до ЄРДР.

7.7. Про отримання заяви чи повідомлення щодо жорстокого поводження з дитиною, вчинення насильства в сім’ї над дитиною працівник підрозділу КМСД протягом трьох днів інформує відповідне управління (відділ) у справах сім’ї, молоді та спорту, а також службу у справах дітей місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

7.8. У разі вчинення особою насильства в сім’ї після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї ця особа направляється до кризового центру для проходження корекційної програми.


VIII. Організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в кримінальному провадженні чи стали свідками злочину

8.1. Допит дитини, яка потерпіла внаслідок кримінального правопорушення або стала його свідком, здійснюється відповідно до законодавства України, у якому визначаються особливі підходи, норми, процедури, які застосовуються щодо дітей, порівняно з дорослими.

8.2. Працівник підрозділу КМСД проводить допит дитини за окремим дорученням слідчого, прокурора в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

8.3. Проведення опитування дитини, яка є потерпілою або свідком у кримінальному провадженні, здійснюється у спеціально обладнаному чи облаштованому для цих цілей приміщенні із застосуванням методики “Зелена кімната”.

8.4. Методика “Зелена кімната” застосовується до дітей віком від 4 до 14 років, а на розсуд слідчого чи суду – й у віці від 14 до 16 років, які потерпіли внаслідок учинення злочинів проти статевої свободи і недоторканості, інших злочинів насильницького характеру або стали свідками таких злочинів.

8.5. Працівник підрозділу КМСД проводить допит дитини, яка є потерпілою або свідком у кримінальному провадженні, у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

8.6. Відомості, отримані під час допиту дитини, яка є потерпілою або свідком у кримінальному провадженні, належать до переліку персональних даних і повинні бути захищені під час їх обробки. Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, установлену законодавством.

8.7. Під час проведення допиту працівник підрозділу КМСД повинен чітко дотримуватися послідовності (отримання інформації про час, місце, обставини кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, її особливі прикмети, особливості поведінки), оптимальної тривалості проведення допиту, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України, а також ураховувати індивідуальні можливості дитини (розвиток мовлення, особливі потреби, вади здоров’я тощо).

8.8. При проведенні допиту працівник підрозділу КМСД може використовувати допоміжні засоби комунікації, такі як іграшки, малюнки, у тому числі анатомічні (особливо з дітьми дошкільного віку) для налагодження атмосфери довіри та взаєморозуміння, подолання в дитини страху перед незнайомою дорослою людиною.

8.9. Хід і результати проведення допиту дитини, яка є потерпілою або свідком у кримінальному провадженні, фіксуються працівником підрозділу КМСД у протоколі.

8.10. За згодою дитини, яка допитується, батьків, законних представників під час проведення допиту може здійснюватися запис за допомогою технічних засобів.

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст свідчень може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден із учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі в протоколі зазначається, що свідчення зафіксовано на технічному носії інформації, який додається до нього.


IX. Права працівників підрозділів КМСД

9.1. Працівник підрозділу КМСД має право затримувати і тримати в спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки та піклування, – на період до передачі їх законним представникам або влаштування в установленому порядку, але не більше трьох годин з моменту її затримання, а також доставляти до органів внутрішніх справ на строк до трьох годин, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулок для дітей служб у справах дітей.

9.2. Працівник підрозділу КМСД має право затримувати і тримати у спеціально відведеному для цього приміщенні дітей віком від 11 років, які:

підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністрації навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не більше трьох годин з моменту їх затримання;

підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під ознаки діянь, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщення їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше трьох годин з моменту їх затримання.

Про доставляння дитини до ОВС працівник КМСД невідкладно інформує її батьків, законних представників.

9.3. Працівник підрозділу КМСД під час доставляння до органу внутрішніх справ дитини, яка перебувала без опіки чи піклування або вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення, має право проводити в порядку, передбаченому законом, особистий огляд дитини, огляд і вилучення речей і предметів, що можуть бути речовими доказами у провадженні у справі про адміністративне правопорушення або в кримінальному провадженні.

9.4. При здійсненні заходів індивідуальної профілактики працівник підрозділу КМСД зобов’язаний:

відвідувати дітей, які перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ, за місцем їх проживання, навчання, роботи;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, учинені дітьми;

складати адміністративні протоколи стосовно дорослих осіб за вчинення ними адміністративних правопорушень, у тому числі щодо батьків, законних представників у разі вчинення адміністративних правопорушень дітьми, які не досягли віку адміністративної відповідальності;

викликати дітей, їх батьків, законних представників під час провадження у справі про адміністративне правопорушення, учинене дитиною;

отримувати в порядку, установленому законом, від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні у зв’язку з провадженням у справі про адміністративне правопорушення;

уносити відповідним органам влади, адміністраціям навчальних закладів, установ незалежно від форм власності обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень.

9.5. Працівники підрозділів КМСД виконують і інші обов’язки та мають інші права, передбачені Законами України “Про міліцію”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про попередження насильства в сім’ї”.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.