Прийняття від 27.05.2016
Документ на сайті МВС

Наказ МВС №1351
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цей Перелік відомостей (далі – Перелік) визначає службову інформацію в структурних підрозділах апарату Міністерства, Державному науково – дослідному експертно – криміналістичному центрі, Державному науково – дослідному інституті, Головному сервісному центрі, Казенному науково-виробничому об’єднанні «Форт», інших територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, Національній гвардії України та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання (далі – установи), розроблений відповідно до вимог пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», частини другої статті 6 та статті 9 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939 «Про доступ до публічної інформації», Законів України від 21 жовтня 1993 року № 3543 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», від 21 січня 1994 року № 3855 «Про державну таємницю», від 02 жовтня 1992 року № 2657 «Про інформацію», від 01 червня 2010 року № 2297 «Про захист персональних даних» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

2. Під час роботи з документами з грифом «Для службового користування» застосовуються положення Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, та національних стандартів, що регламентують порядок складення та оформлення організаційно-розпорядчих документів.

3. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». На документах, що містять службову інформацію з:

1) мобілізаційних питань, додатково проставляється відмітка «Літер «М»;

2) питань криптографічного захисту службової інформації, – відмітка «Літер «К»;

3) питань спеціальної інформації, – відмітка «СІ».

Особливості ведення обліку, зберігання, передачі, пересилання, транспортування і знищення документів з відміткою «Літер «К», засобів криптографічного захисту службової інформації, ключових документів, нормативної, технічної (експлуатаційної) документації визначаються нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв’язку.

4. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа «Для службового користування» вирішується виконавцем або посадовою особою, яка підписує документ, відповідно до Переліку та з дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Грифи обмеження доступу присвоюються документам Міністерства внутрішніх справ України, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

В окремих випадках питання щодо необхідності присвоєння документу грифа «Для службового користування» може бути розглянуто комісією з питань роботи із службовою інформацією за поданням посадової особи, яка підписуватиме документ.

З метою внесення змін до цього Переліку установами подаються обґрунтовані пропозиції на розгляд комісії з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України (далі – Комісія), яка ухвалює відповідне рішення.

5. У разі ліквідації установи рішення про подальше користування документами з грифом «Для службового користування» приймає ліквідаційна комісія.

II. Перелік відомостей, що містять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України

1. У сфері роботи з персоналом, організації освітньої та наукової діяльності службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які призначаються на посади державних службовців, робітників і службовців установ;

2) відомості про рівень підготовки оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України, з’єднань, військових частин, навчальних військових частин (центрів);

3) персональні дані (за сукупністю всіх відомостей: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу) працівників установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

4) проходження служби в минулому в підрозділах оперативної служби на посадах негласного особового складу;

5) кількісній та особовий склад групи посиленої психологічної уваги, карти психологічного супроводження, висновки за результатами індивідуальної психодіагностики постійного і перемінного складу вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання;

6) особові справи постійного і перемінного складу вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, що дає можливість ідентифікувати особу та інформація з них, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2. У сфері мобілізаційної роботи та мобілізації службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної роботи та мобілізації установ;

2) відомості про стан мобілізаційної роботи та мобілізації установи, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

3) відомості про військовозобов’язаних та заброньованих за установами;

4) відомості про стан мобілізаційної готовності установ;

5) документи з питань організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю;

6) відомості щодо підготовки фахівців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання;

7) відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (оперативно-мобілізаційних документів) установ;

8) перелік, структуру, порядок розроблення та оформлення планувальних документів мобілізаційної готовності установ, крім тих, що становлять державну таємницю;

9) відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки установ, крім тих, що становлять державну таємницю;

10) відомості про організацію оповіщення (інформація про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників), управління і зв’язку, порядок переведення установ на режим роботи в умовах особливого періоду;

12) розподіл персоналу установ за запасними пунктами управління МВС;

13) відомості про запасні пункти управління МВС, крім тих, що становлять державну таємницю;

14) питання підготовки, змісту і результатів проведення мобілізаційних навчань (тренувань), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

15) потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку установ у мирний час;

16) заходи з виробництва та поставки в особливий період для установ технічних, лікарських засобів, речового, медичного майна та пально-мастильних матеріалів;

17) заходи з виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції установам в особливий період;

18) документи та заходи з надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг для забезпечення діяльності установ в особливий період;

19) поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення складської бази непорушних запасів;

20) перелік оперативно-мобілізаційних документів, документів з територіальної оборони та цивільного захисту установ на особливий період.

3. У сфері зв’язку та телекомунікаційних мереж службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) інформацію про мікрофонні позивні працівників, радіопозивні та радіоканали, які використовуються установами в мирний час, із зазначенням належності до відповідних підрозділів за сукупності інформації;

2) інформацію про організацію контролю за радіоефіром в установах;

3) інформацію про побудову, функціонування та особливості каналів зв’язку, у тому числі відомчих та загального користування, між установами;

4) інформацію про параметри настроювання апаратного обладнання, програмних засобів, паролів та кодів доступу, що використовуються при побудові та функціонуванні телекомунікаційних мереж МВС;

5) інформацію, що розкриває структуру, топологію, технічні параметри, особливості функціонування телекомунікаційної мережі МВС.

5. У сфері забезпечення діяльності, експлуатації та будівництва спеціальних об’єктів системи МВС службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) перелік, діяльність та заходи, пов’язані із забезпеченням експлуатації міських і заміських спеціальних об’єктів установ, у тому числі міських і заміських пунктів управління, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

2) відомості, викладені в проектній документації на будівництво, реконструкцію та ремонт спеціальних об’єктів установ (інструкція з проектування, стандарти і нормалі до будівельних норм, проектно-кошторисна документація з проведення ремонтно-будівельних робіт), у тому числі міських і заміських пунктів управління, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

6. У сфері ресурсів службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) інформацію про норми належності, порядок зберігання та заходи із збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, спеціальної техніки, інженерного майна радіаційного, хімічного, біологічного захисту центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ та військових формувань, що входять до системи МВС, крім тих, що становлять державну таємницю.

7. У сфері фінансово-облікової політики службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) обсяги фінансування заходів цивільного захисту в апараті Міністерства, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;

2) перелік кодів бюджетної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів, крім тих, що становлять державну таємницю, у порядку, затвердженому наказом Державної казначейської служби України від 06 березня 2014 року № 3-дск «Про внесення змін до Роз’яснень щодо порядку погодження Переліку кодів бюджетної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів»;

3) узагальнені відомості за сукупністю показників про придбання (у грошовій та натуральній формі), а саме предмет придбання, специфікація товару, вартість придбання, проведені витрати, місце постачання та використання, що здійснюється в період надзвичайного стану, особливого періоду або під час проведення антитерористичної операції для забезпечення обороноздатності країни, які не віднесені до державної таємниці.

8. У сфері діяльності учасників антитерористичної операції МВС службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, крім тих, що віднесені до державної таємниці;

2) відомості про виконання завдань та результати участі працівників (військовослужбовців) установ в антитерористичних заходах, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

9. У сфері інформаційних технологій службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) організацію, структуру, топологію, паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів, які входять до єдиної інформаційної системи МВС;

2) організацію, структуру, топологію, паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів інших інформаційно-телекомунікаційних систем системи МВС;

3) паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, надані МВС.

10. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:

1) організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

2) систему охорони, перепускний, внутрішньооб’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов’язані з державною таємницею, в умовах мирного часу, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;

3) зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів звірки їх наявності, знищення, у тому числі з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю;

4) зміст, організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

5) номенклатура посад працівників установ, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;

6) порядок надання доступу працівників установ до режимних приміщень, для проведення робіт, пов’язаних з носіями секретної інформації;

7) засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

8) заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

9) дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

10) переліки режимних приміщень для проведення секретних робіт в установах;

11) заходи безпеки інформації на об’єктах, де циркулює інформація з обмеженим доступом, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

12) перелік технічних засобів, що використовуються для проведення вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами;

13) відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

14) акти внутрішніх перевірок стану режиму секретності, які проводилися на підставі розпорядчих документів керівника установи, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

15) відомості про планування, упровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в установах, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

16) відомості про результати експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;

11. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є інформація, що розкриває:

1) відомості з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, якщо ці відомості не становлять державної таємниці;

2) відомості щодо перспектив та стратегій розвитку систем спеціального зв’язку, порядок забезпечення режиму безпеки в ході їх реалізації, крім тих, що становлять державну таємницю;

3) відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування, наявність недоліків в організації, забезпеченні безпеки спеціальних видів зв’язку та криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять державну таємницю;

4) відомості про порядок обліку, використання, пересилання, знищення та поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації та ключовими документами до них, нормативної, технічної та експлуатаційної документації;

5) відомості про технічні характеристики та зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації;

6) відомості про криптографічні системи, засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри), номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, місця їх розташування, порядок уведення в експлуатацію;

7) відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державну таємницю;

8) відомості про залучення працівників установ до роботи із засобами криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск (доступ) до них;

9) відомості про порядок поводження з матеріальними носіями інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять державну таємницю.

12. У сфері діяльності щодо запобігання корупції та проведення люстрації службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) матеріали проведення перевірок осіб щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», крім результатів перевірок;

2) матеріали проведення перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім результатів перевірок.

13. У сфері діяльності казенного науково-виробничого об´єднання «Форт» МВС службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) кількість працівників за сукупністю показників професійний з виготовлення зброї та боєприпасів;

2) номенклатурні плани виробництва (доповнення до них), статистичні звіти щодо постачання та виробництва вогнепальної зброї та боєприпасів, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

3) відомості про систему охорони об´єднання, за винятком відомостей, передбачених ліцензійними умовами провадження відповідного виду господарської діяльності;

5) відомості про виробничі потужності об´єднання (журнали обліку бойової вогнепальної зброї, річні акти перевірки виготовленої бойової вогнепальної зброї, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

14. У сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності службовою є інформація, що розкриває:

1) чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були об’єктами оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної інформації, оперативного обліку;

2) окремі питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми і заходи такої діяльності та оперативні засоби;

3) тактика і організація розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, тактика і організація розшуку безвісти зниклих дітей та осіб деяких інших категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. Безпосередньо відомості про особу (злочинець, безвісти зниклий), яка розшукується правоохоронними органами, не є інформацією з обмеженим доступом;

4) порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, та збуту у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності;

5) інформацію, яка міститься в розпорядчих та службових документах, які містять відомості про безпосередні функції та завдання підрозділів органів внутрішніх справ, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

6) про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.

15. У сфері протидії тероризму та екстремістським проявам службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) інформацію про готовність установ до протидії тероризму та екстремістським проявам;

2) участь установ у заходах з антитерористичної діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

16. У сфері охорони працівників суду, колишніх правоохоронних органів, учасників кримінального процесу та інших осіб службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) зміст, форми, методи, а також режим здійснення охоронних заходів стосовно осіб, особиста охорона яких здійснювалася на підставі вимог Законів України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі договорів охорони;

2) форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються (охоронялися);

3) маршрути та графіки переміщення осіб, щодо яких здійснюються охоронні заходи.

17. У сфері охорони громадського порядку службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) організацію забезпечення охорони громадського порядку в місцях дислокації органів державної влади та заходів з масовою участю громадян;

2) порядок і режим організації охорони затриманих та взятих під варту осіб;

3) форми, методи та порядок організації конвоювання затриманих та взятих під варту осіб, у тому числі різними видами транспорту, до територіальних закладів охорони здоров’я, судів;

4) маршрути і графіки пересування осіб, щодо яких здійснюються охоронні заходи;

5) форми і методи організації охорони громадського порядку, схеми розстановки нарядів підрозділів охорони правопорядку в місцях перебування посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

18. У сфері діяльності колишньої Державної автомобільної інспекції службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) форми і методи забезпечення охорони транспортних засобів під час здійснення охорони за участю Управління державної охорони України;

2) форми, методи і процедуру забезпечення безпечного і безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими особами, стосовно яких здійснюється державна охорона;

3) оперативно-профілактичні відпрацювання, які проводилися колишніми підрозділами ОВС, в матеріалах яких зазначена інформація про озброєння, оснащення та радіопозивні колишніх працівників міліції.

19. У сфері боротьби з окремими видами злочинів службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості осіб, організації, організовані групи і злочинні організації, які були отримані в ході дізнання, слідства, профілактичних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

2) методи підготовки і здійснення терористичних актів, угону повітряних суден та інших особливо небезпечних злочинів проти держави;

3) відомості про виготовлення вогнепальної зброї, вибухових речовин, саморобних вибухових пристроїв, піротехнічних сумішей, наркотичних речовин;

4) сили і засоби колишніх органів внутрішніх справ, які залучалися до знешкодження злочинців.

20. У сфері діяльності Національної гвардії України

20.1. У сфері охорони публічного (громадського) порядку службовою інформацією є інформація, що розкриває сукупність відомостей щодо:

1) організації, планування, виконання заходів стосовно припинення масових заворушень, сил та засобів, які до цього залучаються;

2) організації, планування, упровадження заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, сил та засобів, які до цього залучаються;

3) особового складу, який брав участь у зазначених заходах, та членів їх сімей.

20.2. У сфері охорони та оборони важливих державних об’єктів службовою інформацією є інформація, що розкриває сукупність відомостей щодо:

1) системи охорони та оборони об’єкта, який підлягає військовій охороні, та сил і засобів, які до цього залучаються;

2) інструкцій, табелів постів, місць розташування та маршрутів руху варт і чатових;

3) відомостей про кожний об’єкт, що підлягає охороні та обороні військовою частиною, у сукупності всіх показників щодо обладнання об’єктів комплексами інженерно-технічних засобів охорони; місця їх установлення; технічні характеристики; способи їх відключення та дані про вразливі місця.

20.3. У сфері конвоювання, екстрадиції та охорони обвинувачених під час судового процесу, охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) сукупність відомостей щодо організації системи охорони осіб, узятих під варту, під час проведення особливо важливих (резонансних) судових процесів та виконання завдань з екстрадиції (плани охорони вказаних варт);

2) сукупність відомостей щодо перевезення військових частин та підрозділів Національної гвардії України з технікою та озброєнням залізничним транспортом.

20.4. У сфері готовності до виконання завдань за призначенням службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) рівень готовності до виконання завдань за призначенням лінійного батальйону та підрозділів, рівних йому;

2) розподіл особового складу Головного управління Національної гвардії України, територіального управління та військової частини за пунктами управління;

3) порядок та періодичність доповідей (донесень) про виконані заходи під час приведення в готовність до виконання завдань за призначенням;

4) строки проведення раптових перевірок бойової та мобілізаційної готовності (готовності до виконання завдань за призначенням) Головного управління, територіальних управлінь, військових частин та підрозділів Національної гвардії України;

5) перелік, структуру, порядок розроблення та оформлення планувальних документів бойової та мобілізаційної готовності в Національній гвардії України;

6) відомості, які викладені в функціональних обов’язках службових осіб військової частини (органу військового управління) під час приведення в готовність до виконання завдань за призначенням, крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ.

20.5. У сфері підготовки органів військового управління та застосування військ службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості, які містяться в наказах, директивах і розпорядженнях (їх проектах) командувача Національної гвардії України стосовно підготовки органів військового управління та застосування військ;

2) відомості про склад, укомплектованість, забезпеченість, бойові можливості, положення і дії (характер діяльності) військ до батальйону (дивізіону, ескадрильї) включно;

3) відомості про підготовку та проведення командно-штабних навчань (тренувань), маневрів, воєнних ігор;

4) зміст звітів про результати проведених командно-штабних навчань (тренувань), маневрів, воєнних ігор;

5) відомості щодо порядку оперативного розгортання сил і засобів Національної гвардії України (зі складу двох оперативно-територіальних об’єднань і більше) для виконання службово-бойових (спеціальних) завдань;

6) програми щодо підготовки особового складу в ході проведення бойового злагодження (мобілізаційного ресурсу).

20.6. У сфері служби військ службовою інформацією є інформація про:

1) формуляри внутрішніх та гарнізонних варт;

2) план розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину;

3) плани охорони та оборони пункту управління.

20.7. У сфері тилового та технічного забезпечення службовою інформацією є інформація про:

1) організацію тилового та технічного забезпечення військових оперативних резервів (резервів) військових частин, які залучаються до виконання завдань під час надзвичайних ситуацій та в умовах надзвичайного стану, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;

2) розрахунки потреби, наявності озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів військових, оперативних резервів (резервів) військових частин, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

20.8. У сфері діяльності інженерної служби та служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості про наявність, технічний стан спеціальної техніки, майна та засобів номенклатури інженерної служби та служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту в Національній гвардії України.

20.9. У сфері бойового забезпечення антитерористичних, спеціальних операцій службовою інформацією є інформація, що розкриває сукупність відомостей:

1) щодо документів з управління підрозділами протиповітряної оборони (далі -ППО) Національної гвардії України (схеми зв’язку, таблиці позивних посадових осіб, витяг з таблиці знакових кодів);

2) щодо планів застосування підрозділів ППО Національної гвардії України, організацію або здійснення взаємодії підрозділів ППО та бойового чергування;

3) щодо призначення, дислокації (координати), технічного стану, характеристик, систем охорони (захисту) стартової (вогневої позиції);

4) щодо бойової готовності артилерійських підрозділів;

5) щодо бойової готовності артилерійського дивізіону, батареї;

6) що розкривають дислокацію (координати) вогневої позиції, командно-спостережного пункту артилерійського дивізіону, батареї під час виконання службово-бойових завдань;

7) щодо порядку та періодичності доповідей (донесень) про виконані заходи під час приведення в готовність до виконання службово- бойових завдань та у вищі ступені бойової готовності артилерійського дивізіону, батареї, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

8) що розкривають готовність артилерійського дивізіону до виконання службово-бойових завдань.

20.10. У сфері морально-психологічного забезпечення службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості про морально-психологічний стан особового складу Національної гвардії України в секторах антитерористичної операції, а також в угрупованнях, які залучаються до виконання службово-бойових завдань;

2) інформацію про кількісний та персональний склад військовослужбовців, які включені до групи посиленої психологічної уваги, причини їх зарахування та осіб, які потребують психологічної реабілітації;

3) інформацію про результати професійно-психологічного вивчення кандидатів на військову службу, військовослужбовців Національної гвардії України;

4) узагальнену інформацію про результати вивчення соціально-психологічного клімату у військових колективах;

5) відомості про морально-психологічний стан особового складу угруповань Національної гвардії України в секторах антитерористичної операції.

20.11. У сфері медичного забезпечення службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) функціональні обов’язки особового складу медичної служби Національної гвардії України на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю;

2) маршрути (шляхи) евакуації поранених та хворих, транспорт, що використовується для їх евакуації;

3) табелі належності основних видів медичних засобів, які необхідно утримувати у військових частинах за штатом мирного часу;

4) організацію медичного забезпечення військових оперативних резервів військових частин, які залучаються до виконання завдань під час надзвичайних ситуацій та в умовах надзвичайного стану, якщо при цьому на розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;

5) розрахунки потреб, наявності лікарських засобів та медичного майна оперативних резервів військових частин, якщо при цьому на розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

20.12. У сфері авіації службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості, що розкривають матеріали розслідування авіаційної події;

2) відомості щодо номенклатури та кількість авіаційних засобів ураження;

3) відомості з питань державного розпізнавання об’єктів (система «Пароль»);

4) відомості за сукупністю, описи і схеми аеродромів, посадкових майданчиків і спеціальних аеродромних споруд;

5) річні звіти, звіти про наявність і стан вертолітно-літакового парку, листування про отримання, списання авіаційної техніки, озброєння, авіадвигунів.

20.13. У сфері топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) відомості про зміст спеціальних карт з додатковою інформацією, яка відсутня на топографічних картах та створюється в інтересах органів військового управління, військ, а саме: карт геодезичних даних; карт ділянок річок; карт гірських проходів і перевалів; карт джерел водопостачання; карт умов спостереження та маскування;

2) відомості топогеодезичної прив’язки (контролю топогеодезичної прив’язки) позицій, пунктів, постів ракетних військ і артилерії, підрозділів радіотехнічних військ, зенітно-ракетних комплексів (картки топогеодезичної прив’язки, картки еталонних орієнтирних напрямків, списки координат позицій, пунктів, постів);

3) узагальнені відомості, що розкривають наявність поточного та незнижуваного запасу, потребу в топографічних та спеціальних картах;

4) відомості за сукупністю всіх показників про забезпеченість, номенклатуру, кількість та строки постачання топогеодезичних та навігаційних засобів.

20.14. У сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж:

20.14.1. Службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) радіопозивні та радіоканали, які використовуються військовими частинами та підрозділами із зазначенням належності до відповідних військових частин та підрозділів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

2) документи з організації контролю за ефіром;

3) параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж.

20.14.2. Службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах;

2) документи з організації внутрішньовідомчого зв’язку;

3) структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі військових частин та підрозділів за сукупністю показників;

4) належність постійних радіопозивних абонентів радіозв’язку до військової частини, підрозділу, посадової особи, радіомережі та присвоєного радіоканалу за сукупністю всіх критеріїв у цілому за підрозділ;

5) паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації;

6) склад радіомереж (радіонапрямків) для мирного часу з позивними посадових осіб.

20.14.3. Документи прихованого управління військами:

1) таблиця позивних посадових осіб;

2) таблиця резервних позивних до таблиці позивних посадових осіб;

3) таблиця сигналів управління системою зв’язку;

4) таблиця позивних вузлів зв’язку пунктів управлінь у сукупності за Національну гвардію України;

5) таблиця сигналів для передачі даних радіаційної, хімічної та біологічної обстановки засобами зв’язку.

20.14.4. Відомості, що за сукупністю показників розкривають готовність системи зв’язку до виконання завдань за призначенням.

20.14.5. Принцип побудови та стан системи зв’язку: плани, розпорядження, схеми, розрахунки, крім відомостей, які містять інформацію з обмеженим доступом.

20.15. У сфері охорони державної таємниці службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) за окремим показником відомості про планування, фактичний стан, організацію заходів, наявність недоліків у забезпеченні режиму секретності на суб’єкті режимно-секретної діяльності чи військовому об’єкті, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

2) зміст інформації, яка вноситься до облікової форми (журналу, книги, акта знищення) секретного діловодства в частині, що стосується секретної інформації;

3) статистичну інформацію щодо обліку чи наявності секретних документів, інших матеріальних носіїв секретної інформації за суб’єкт режимно-секретної діяльності з визначенням періоду (терміну);

4) зміст пароля (коду) для взяття (зняття) режимного приміщення (зони, території) під охорону (з охорони) технічними засобами охорони;

5) відомості про управління військами в частині, що стосується охорони державної таємниці під час організації, підготовки чи виконання завдання в умовах особливого періоду чи надзвичайного стану, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

6) характер чи зміст секретної інформації з якою був обізнаний військовослужбовець (службовець) чи громадянин, якому надано (було надано) допуск та доступ до державної таємниці;

7) за сукупністю відомостей про вид (тип) секретної інформації чи втраченого матеріального носія секретної інформації, назву, гриф секретності (за наявності), реєстраційні номери (за наявності), ужиті та/чи заплановані заходи щодо запобігання (локалізації) негативним наслідкам витоку секретної інформації, а також щодо розшуку втраченого матеріального носія;

8) комплекс організаційних чи технічних заходів, спрямованих на забезпечення недопущення несанкціонованого доступу до режимного приміщення (зони, території);

9) за окремим показником відомості про ступінь секретності робіт, що виконуватимуться (виконуються), чи тривалість (періодичність) їх проведення в конкретному режимному приміщенні (зоні);

10) відомості про найменування окремо кожної посади та характер виконуваної роботи, пов’язаної з державною таємницею, включеної до номенклатури (проекту) посад працівників військової частин, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці (далі – номенклатура посад), або кількість працівників, яким необхідно оформити та яким надано допуск до державної таємниці за цією посадою і яку включено до номенклатури (проекту) посад;

11) за сукупністю відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату чи місце народження, місце проживання чи реєстрації військовослужбовця (службовця), якому надано (оформлюється, переоформлюється) допуск до державної таємниці, з посиланням на це;

12) відомості за окремим показником про персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові чи ініціали), дислокацію військовослужбовця (службовця) режимно-секретного органу з посиланням на те, що він виконує свої обов’язки при забезпеченні антитерористичної операції;

13) засоби та заходи захисту інформації в режимному приміщенні (зоні), в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі, на об’єкті інформаційної діяльності військової частини, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

14) відомості про маршрут перевезення, евакуації матеріальних носіїв секретної інформації, дату (день, місяць, рік) їх перевезення чи евакуації;

15) відомості про перелік (найменування) контрольно – вимірювальної апаратури, що використовується для проведення вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами;

16) відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

17) відомості про результати перевірок стану технічного захисту інформації з обмеженим доступом, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

18) відомості про планування, упровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

19) відомості про результати попередніх та/чи експертних випробувань, дослідної експлуатації комплексних систем захисту інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

20.16. У сфері організації охорони важливих державних об’єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, а також спеціальних вантажів службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) доповідні записки за підсумками роботи у військових частинах, які містять інформацію, що за своїм змістом розкриває недоліки (прорахунки) в системі охорони важливих державних об’єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, а також спеціальних вантажів, а саме: з питань організації бойової служби, працездатності інженерно-технічних засобів охорони (ІТЗ системи фізичного захисту), інженерного обладнання об’єктів, що охороняються Національною гвардією України.

20.17. У сфері мобілізаційної роботи та мобілізації службовою інформацією є інформація, що розкриває відомості:

1) про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

2) переліки основних документів з мобілізаційних питань (за окрему військову частину і вище);

3) про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Національної гвардії України, крім тих, що становлять державну таємницю;

4) про зміст документів мобілізаційного планування на особливий період (за військову організаційну структуру), крім тих, що віднесені до державної таємниці;

5) про планування основних заходів з мобілізаційної підготовки (за військову організаційну структуру);

6) про підготовку та проведення командно-штабних мобілізаційних навчань і спільних штабних мобілізаційних тренувань (за військову організаційну структуру);

7) про планування заходів мобілізаційного тижня;

8) про організацію перевірок та оцінки мобілізаційної готовності (за окрему військову організаційну структуру);

9) про організацію прийому мобілізаційних ресурсів, розміщення та обладнання пунктів прийому особового складу та техніки у військовій організаційній структурі;

10) про склад, порядок розгортання роботи груп контролю за відмобілізуванням та адміністрацій пунктів прийому мобілізаційних ресурсів;

11) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку (за військову організаційну структуру);

12) про проточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення складської бази непорушних запасів;

13) про організацію і вивчення військовозобов`язаних запасу та перевірку приписаної техніки з національної економіки;

14) про кількість військовозобов`язаних, які проходять чи пройшли підготовку в Національній гвардії України на навчальних зборах;

15) про чисельний склад резервістів;

16) про стан укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань з підприємствами установами і організаціями для забезпечення потреб Національної гвардії України в особливий період (за окрему військову частину і вище);

17) про кількість військовозобов’язаних за військово-обліковими спеціальностями, яких необхідно призначити для довкомплектування військових організаційних структур за штатами мирного часу.

21. У сфері діяльності вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання службовою інформацією є інформація, що розкриває (навчальні та методичні матеріали, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації та методичні посібники, результати наукових досліджень, матеріали дисертаційних досліджень, статті, наукові звіти, монографії, документація дослідно-конструкторських розробок, у тому числі проектна і технічна, матеріали наукової експертизи та рецензування):

1) питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, якщо при цьому не розкриваються причетність, належність конкретних осіб до негласних співробітників (працівників) оперативного підрозділу та безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності;

2) питання тактики, методики організації розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, дітей та осіб інших категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці (Безпосередньо відомості про особу (злочинець, безвісти зниклий), яка розшукується правоохоронними органами, не є інформацією з обмеженим доступом);

3) питання тактики, методики оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених для обігу та збуту, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, якщо при цьому не має можливості ідентифікувати конкретний оперативно-розшуковий чи розвідувальний захід, який здійснюється або планується здійснювати;

4) питання проведення операцій щодо захоплення, знешкодження злочинців чи осіб, що підозрюються в підготовці та вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, сили та засоби, які при цьому залучаються;

5) питання використання спеціальних технічних засобів та негласних імітаційних засобів (з використанням лише їх умовних шифрованих найменувань);

6) питання формування та використання оперативних обліків;

7) питання тактико-технічних характеристик спеціальних засобів, які використовуються в оперативно-розшуковій та службово-бойовій діяльності, порядок їх використання;

8) питання організації діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України;

9) про форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих дій, якщо при цьому не розкривається зміст конкретних заходів оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності, негласних слідчих дій, належність конкретних осіб до числа негласних співробітників (працівників) оперативного підрозділу та причетність до безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності, негласних слідчих дій;

10) статистичні звіти, таблиці щодо результатів здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, якщо при цьому не розкривається зміст конкретних заходів оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності, належність конкретних осіб до числа негласних співробітників (працівників) оперативного підрозділу та причетність безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності та немає можливості здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності;

11) відомості про виконання оперативно-розшукової діяльності працівниками Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та військовослужбовцями Національної гвардії України, які вивчаються як кандидати для направлення до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або перебувають у складі національного персоналу МВС у міжнародних операціях з підтримання миру.

22. У сфері науково-дослідної діяльності службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1) внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки та іншу інформацію щодо змісту і результатів виконання окремих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з розробленням, виготовленням, випробовуваннями, упровадженням, дослідною експлуатацією деяких зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення робіт з проблем боротьби зі злочинністю, удосконаленням форм і методів використання конкретних службово-бойових завдань тощо, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 5

Ще немає оцінок.