Редакція від 29.08.2017
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МВС №141
Про затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція регулює порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі – ПТПІ), та визначає порядок дій посадових осіб ПТПІ, територіальних органів та підрозділів Державної міграційної служби України, органів охорони державного кордону при розміщенні іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ, їх утриманні, передачі та звільненні з ПТПІ.

2. Контроль за діяльністю ПТПІ здійснює відповідний структурний підрозділ ДМС.

3. Контроль за санітарним станом ПТПІ забезпечують санітарно-профілактичні заклади Міністерства внутрішніх справ України у Волинській, Миколаївській та Чернігівській областях.

ІІ. Порядок дій посадових осіб ПТПІ, територіальних органів та підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону при розміщенні іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ

1. Іноземці та особи без громадянства розміщуються в ПТПІ на підставі рішення про поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, форма якого наведена в додатку 4 до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України від 23 квітня 2012 року № 353/271/150, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за № 806/21119, прийнятого територіальним органом чи територіальним підрозділом ДМС або органом охорони державного кордону (далі – заінтересований орган), про що повідомляється прокурор протягом 24 годин з моменту прийняття цього рішення.

2. При розміщенні особи в ПТПІ посадовою особою ПТПІ та заінтересованим органом складається акт приймання-передавання іноземця або особи без громадянства (додаток 1) у двох примірниках.

Один примірник акта видається представнику заінтересованого органу, а другий долучається до особової справи розміщеної в ПТПІ особи.

Особова справа оформляється на кожну особу, розміщену в ПТПІ, та зберігається в ПТПІ протягом 5 років з дати звільнення особи з ПТПІ чи передачі заінтересованому органу для здійснення примусового видворення або для передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, після чого підлягає знищенню.

3. До рішення про поміщення в ПТПІ заінтересованим органом долучається копія протоколу про адміністративне затримання, у разі складання – протокол особистого огляду, огляду речей та протокол вилучення речей і документів, документи, що посвідчують особу іноземця або особи без громадянства (за наявності), довідка про проходження іноземцем або особою без громадянства медичного обстеження згідно з Порядком взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів та установ Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та державної служби зайнятості для організації надання медичної допомоги з туберкульозу іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України від 02 лютого 2015 року № 41/119/95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 194/26639.

У разі поміщення особи до ПТПІ до рішення заінтересованого органу про поміщення долучається копія відповідного рішення (постанови, ухвали) адміністративного суду).

{Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

Якщо особу прийнято на територію України в порядку виконання міжнародних договорів України про реадмісію, до рішення долучається копія акта приймання-передавання особи.

4. Заінтересований орган перед розміщенням іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ не пізніше доби до запланованого розміщення повідомляє про це адміністрацію ПТПІ та надсилає факсимільним або електронним зв’язком копії матеріалів, зазначених в пунктах 1, 3 цього розділу.

Про розміщення в ПТПІ затриманої особи територіальним органом чи територіальним підрозділом ДМС для встановлення особи порушника і з’ясування обставин правопорушення територіальний орган чи територіальний підрозділ ДМС у день запланованого розміщення повідомляє адміністрацію ПТПІ та надсилає факсимільним або електронним зв’язком копії матеріалів, зазначених в абзаці першому пункту 3 цього розділу.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

5. Директор ПТПІ або особа, яка виконує його обов’язки, розглядає матеріали упродовж робочого дня з часу їх надходження, погоджує або письмово та обґрунтовано відмовляє в розміщенні особи в ПТПІ та про своє рішення повідомляє заінтересований орган факсимільним або електронним зв’язком.

При надходженні матеріалів щодо розміщення в ПТПІ іноземця або особи без громадянства для встановлення особи порушника і з’ясування обставин правопорушення територіальний орган чи територіальний підрозділ ДМС повідомляється ПТПІ невідкладно того ж дня.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

6. ПТПІ може відмовити в розміщенні іноземців та осіб без громадянства у разі відсутності матеріалів, визначених у пунктах 1, 3 цього розділу, вільних місць та при виявленні у іноземців та осіб без громадянства інфекційних хвороб, не сумісних для спільного перебування з іншими особами, які утримуються в ПТПІ, під час проведення медичного огляду, що передбачено підпунктом 6 розділу V цієї Інструкції.

7. У разі виявлення інфекційних хвороб іноземці та особи без громадянства доставляються зацікавленим органом для лікування до закладу охорони здоров’я в установленому законодавством порядку.

8. У разі відсутності вільних місць адміністрація ПТПІ інформує відповідний структурний підрозділ ДМС, який невідкладно письмово повідомляє Адміністрацію Держприкордонслужби України.

9. Діти іноземців або осіб без громадянства, стосовно яких адміністративним судом прийнято рішення про їх примусове видворення, розміщуються в ПТПІ разом із батьками, а у разі відсутності батьків – близькими родичами.

10. Не підлягають розміщенню в ПТПІ діти іноземців та осіб без громадянства, розлучені із сім’єю, а направляються до притулку для дітей служби у справах дітей.

11. ПТПІ приймає та звільняє іноземців та осіб без громадянства цілодобово.

12. Іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, затримані в установленому порядку та підлягають примусовому видворенню за межі України, у тому числі прийняті відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, протягом строку, необхідного для їх ідентифікації та забезпечення примусового видворення (реадмісії) за межі України, але не більш як на вісімнадцять місяців.

У разі звернення особи під час її перебування в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, вона продовжує перебувати в зазначеному пункті до остаточного прийняття рішення за заявою.

Про вжиті заходи щодо продовження на передбачений законодавством України строк затримання іноземця та особи без громадянства, розміщеної в ПТПІ, заінтересований орган за три доби до закінчення строку затримання особи повідомляє адміністрацію ПТПІ та надсилає факсом чи електронними засобами зв’язку письмове повідомлення про подання до адміністративного суду позову про продовження строку затримання іноземця або особи без громадянства, а після завершення розгляду цього позову – копію судового рішення (постанови, ухвали).

Про подання до адміністративного суду позову про затримання іноземця або особи без громадянства, яку розміщено в ПТПІ, для встановлення особи порушника і з’ясування обставин правопорушення, заінтересований орган не пізніше триденного строку з дня затримання такої особи інформує адміністрацію ПТПІ.

{Пункт 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

13. Строк перебування іноземця або особи без громадянства в ПТПІ обраховується з моменту його адміністративного затримання заінтересованим органом.

14. У разі розміщення в ПТПІ особи, переданої заінтересованому органу з іншої країни відповідно до міжнародного договору України про реадмісію, строк перебування її в ПТПІ обраховується з дати складання акта приймання-передавання особи, наведеного в додатку 2 до Інструкції про порядок реалізації компетентними органами та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2015 року № 158, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 260/26705.

15. Розміщення іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ здійснює старший інспектор відділу охорони та супроводження (далі – старший інспектор) під час чергування в добовому наряді.

У разі необхідності для здійснення перекладу залучається перекладач.

16. При розміщенні особи в ПТПІ старший інспектор перевіряє відповідність наданих територіальним органом чи територіальним підрозділом ДМС або органом охорони державного кордону документів даним особи, яку доставлено до ПТПІ, та наявність вилучених в неї речей, що зазначені в протоколі особистого огляду іноземця або особи без громадянства.

17. Старший інспектор опитує доставлену до ПТПІ особу про наявність в неї речей та предметів, заборонених для зберігання та використання в ПТПІ.

18. Якщо особою будуть надані речі та предмети, визначені в пункті 13 Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1110 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 70), та додатку 1 до постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ «Про право власності на окремі види майна», зберігання яких заборонено, невідкладно повідомляється територіальний міжрегіональний орган поліції (далі – територіальний орган поліції), на території обслуговування якого розміщений ПТПІ, який здійснює їх вилучення в установленому законодавством порядку, а речі, використання яких заборонено в ПТПІ, передаються на зберігання в порядку, визначеному в пунктах 19 – 22 цього розділу.

19. Під час розміщення в ПТПІ іноземець або особа без громадянства за власним бажанням відповідно до вимог законодавства може здати старшому інспектору на зберігання: документи; грошові кошти; особисті речі та предмети, у тому числі прикраси, технічне устаткування для запису і відтворення інформації, комп’ютерне обладнання, засоби зв’язку; громіздкі предмети.

20. Факт передавання на зберігання документів, особистого майна іноземців та осіб без громадянства оформлюється договором зберігання в порядку, передбаченому законодавством.

21. Перелік переданих на зберігання документів, особистого майна іноземців та осіб без громадянства вказується в акті приймання-передавання майна на зберігання (додаток 2), що є невід’ємною частиною договору.

22. Акт приймання-передавання майна на зберігання складається у двох примірниках: один надається особі, яка передала майно на зберігання, а інший долучається до її особової справи.

23. На зберігання також передаються речі та предмети, вилучені в іноземця або особи без громадянства заінтересованим органом та зазначені в протоколі особистого огляду іноземця або особи без громадянства, у порядку, визначеному в пунктах 18 – 22 цього розділу.

24. Передані на зберігання речі та предмети зберігаються в кімнаті для зберігання речей іноземців та осіб без громадянства ПТПІ.

25. За документи та особисте майно, яке не передано на зберігання, відповідає іноземець, особа без громадянства.

26. Іноземці та особи без громадянства можуть отримувати передані ними на зберігання документи та особисте майно та розпоряджатися ними відповідно до власних потреб.

27. Видача переданого на зберігання майна здійснюється старшим інспектором за письмовим зверненням іноземця або особи без громадянства.

28. Про видачу майна складається акт видачі переданого на зберігання майна (додаток 3), один примірник якого надається іноземцеві або особі без громадянства, а інший долучається до його (її) особової справи.

29. Під час розміщення в ПТПІ старший інспектор відразу після перевірки документів, що дають підстави для розміщення іноземця або особи без громадянства в ПТПІ, особисто або за допомогою перекладача доводить до його (її) відома на рідній або іншій зрозумілій особі мові інформацію щодо його (її) прав, у тому числі отримання безоплатної вторинної правової допомоги, та обов’язків, причини розміщення в ПТПІ та терміну тримання, правил проживання і розпорядку дня, контактних телефонів державних органів та правозахисних організацій та надає іноземцеві або особі без громадянства повідомлення із зазначеною інформацією в друкованому вигляді.

30. Про отримання зазначеної в пункті 29 цього розділу інформації у повідомленні, яке складається у довільній формі, розписується іноземець або особа без громадянства, старший інспектор та перекладач (у разі залучення). Копія повідомлення долучається до особової справи іноземця або особи без громадянства.

31. Особа, яка отримала інформацію та повідомлення, розписується в журналі ознайомлення іноземців та осіб без громадянства з правилами перебування в ПТПІ (додаток 4).

32. У кожній житловій будівлі ПТПІ, де проживають іноземці та особи без громадянства, у доступному місці розміщуються стенди з інформаційними матеріалами (розпорядок дня, правила перебування іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ, підписані директором ПТПІ або посадовою особою, яка виконує його обов’язки; матеріали щодо прав та обов’язків осіб, що утримуються; інформація про телефони довіри, керівний склад ПТПІ; інформація про територіальні органи ДМС, суду, прокуратури та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) державною мовою та мовами, зрозумілими іноземцям та особам без громадянства.

ІІІ. Дії посадових осіб ПТПІ під час утримання іноземців та осіб без громадянства

1. Розміщені в ПТПІ особи обліковуються в журналі обліку іноземців та осіб без громадянства, розміщених в ПТПІ (додаток 5).

2. У ПТПІ здійснюється фотографування іноземців та осіб без громадянства, матеріали зберігаються в їх особових справах.

3. Інформація щодо іноземців та осіб без громадянства, розміщених в ПТПІ: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце народження, стать, відомості про громадянство або його відсутність вноситься уповноваженим працівником ПТПІ до відомчої інформаційної системи (ВІС) в порядку, визначеному законодавством.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

4. Протягом доби пiсля розміщення працівником ПТПІ проводиться опитування іноземця або особи без громадянства. У разі потреби опитування проводиться за участю перекладача ПТПІ. Якщо перекладач ПТПІ не може здійснити переклад, залучаються iншi перекладачi на пiдставi договорів про надання таких послуг.

5. Результати опитування оформлюються актом опитування іноземця або особи без громадянства, якого (яку) розміщено в ПТПІ (додаток 6), який підписується опитаною особою, працівником, що провів опитування, та перекладачем. Акт долучається до особової справи особи.

6. Якщо іноземцем або особою без громадянства надано неповну або суперечливу інформацію, проводяться повторні опитування в порядку, визначеному в пунктах 3, 4 цього розділу.

7. У разі отримання від іноземця або особи без громадянства інформації про місце та обставини незаконного перетину (спроби перетину) державного кордону України, місцеперебування нелегальних мігрантів на території України така інформація відразу письмово повідомляється заінтересованому органу, який розміщував особу в ПТПІ.

8. У разі звернення заінтересованого органу до ПТПІ про надання сприяння у проведенні заходів, пов’язаних із примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства, ПТПІ надає йому допомогу в межах своїх повноважень.

9. З метою ідентифікації та оформлення проїзних документів ПТПІ може звертатися в установленому законодавством порядку до дипломатичних представництв чи консульських установ держав походження іноземців або осіб без громадянства, а також до органів державної влади, у разі необхідності ідентифікації надсилати анкети встановленого зразка, фотокартки та дактилокарти іноземців та осіб без громадянства із забезпеченням належного захисту їх персональних даних.

10. Про проведення заходів, визначених у пункті 8 цього розділу, ПТПІ повідомляє заінтересований орган та надсилає йому отримані від дипломатичних представництв чи консульських установ та центральних органів виконавчої влади документи (інформацію).

11. У разі ідентифікації розміщеної в ПТПІ особи адміністрація ПТПІ упродовж доби надсилає (передає) заінтересованому органу повідомлення про ідентифікацію іноземця або особи без громадянства (додаток 7) та документи, що підтверджують його (її) особу для забезпечення примусового видворення.

12. Копії матеріалів та документів щодо ідентифікації іноземців та осіб без громадянства долучаються до їх особових справ.

13. Якщо під час перебування іноземця або особи без громадянства в ПТПІ буде встановлено, що він (вона) розшукується за скоєння злочину та щодо нього набрав законної сили обвинувальний вирок суду, про це відразу повідомляється заінтересований орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, і такий іноземець або особа без громадянства передається територіальному органу поліції для переведення до відповідної установи Національної поліції України.

14. У разі звернення іноземця або особи без громадянства з письмовою заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, адміністрація ПТПІ того самого дня надсилає таку заяву для розгляду до територіального органу ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, про що повідомляє телефоном або електронною поштою.

Відомості про такого іноземця або особу без громадянства до дипломатичних представництв або консульських установ держави його (її) походження не надсилаються.

Особа, яка звернулася з письмовою заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, продовжує перебувати в ПТПІ до остаточного прийняття рішення за заявою.

{Пункт 14 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}
ІV. Умови перебування іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ

1. Перебування іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ здійснюється відповідно до встановленого режиму перебування та пропускного режиму.

2. Іноземці та особи без громадянства можуть перебувати на свіжому повітрі та вільно переміщатися територією ПТПІ в межах визначеної адміністрацією ПТПІ зони для їх проживання та перебування.

3. Не дозволяється іноземцям та особам без громадянства самовільно залишати ПТПІ, змінювати спальне місце або перебувати в місцях, доступ до яких адміністрацією ПТПІ заборонено чи обмежено.

4. Іноземці та особи без громадянства розміщуються в житлових роздільних одномісних, двомісних та багатомісних кімнатах з внутрішніми мережами, у тому числі системою централізованого опалення, вентиляції, електропостачання, природним та штучним освітленням, з розрахунку не менше 7,5 м-2 загальної площі на одну особу з урахуванням санвузла для одномісних кімнат, 6,5 м-2 – для двомісних кімнат та 6,75 м-2 – для багатомісних кімнат.

5. Кімнати для проживання обладнуються одноярусними або двоярусними ліжками, столами, стільцями, приліжковими тумбочками, шафами для одягу та відокремленим санвузлом.

6. Якщо в кімнатах для проживання немає санвузлів, у будівлях для проживання іноземців та осіб без громадянства на кожному поверсі обладнують санвузли загального користування, а також душові кабіни, якими іноземці та особи без громадянства користуються відповідно до власних потреб.

7. Розміщені в ПТПІ іноземці та особи без громадянства забезпечуються постільною білизною, яку змінюють не рідше одного разу на тиждень.

8. Іноземцям та особам без громадянства надаються послуги перукаря.

9. Іноземці та особи без громадянства відповідно до власних потреб користуються власними речами, книгами, журналами, газетами, в тому числі й отриманими в бібліотеці ПТПІ, письмовим приладдям, іграми, предметами особистого вжитку.

10. Користування іграми та технічним устаткуванням не повинно заважати відпочинку інших осіб, а також у нічний час з 22.00 до 06.00 у будні дні, у святкові та вихідні дні – з 23.00 до 07.00.

11. Іноземці, особи без громадянства отримують постільні речі, речове майно, мийні засоби та засоби особистої гігієни згідно з нормами, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 квітня 2012 року № 336/268/254 «Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 року за № 748/21061.

12. Отримання постільних речей, речового майна, мийних засобів та засобів особистої гігієни іноземці та особи без громадянства підтверджують підписом у журналі видачі постільних речей, речового майна, мийних засобів та засобів особистої гігієни особам, розміщеним в ПТПІ (додаток 8).

13. У кімнатах для проживання можуть зберігатися та використовуватися власні аудіопрогравачі, радіоприймачі в установлений розпорядком дня час, щоб не заважати при цьому іншим.

14. Кімнати для проживання та приміщення, в яких перебувають особи з вадами здоров’я, які не можуть самостійно рухатись, облаштовуються додатковими технічними засобами для задоволення їх потреб.

15. Якщо іноземець або особа без громадянства чинить або вчинила протиправні дії, які підпадають під дію адміністративного чи кримінального законодавства, адміністрація ПТПІ невідкладно повідомляє про це територіальний орган поліції, і така особа розміщується в локалізованій кімнаті ПТПІ до прибуття працівників територіального органу Національної поліції України.

16. Про вчинення особою зазначених в пункті 15 цього розділу дій документи, свідчення працівників та розміщених в ПТПІ осіб, які були свідками вчинення особою протиправних дій, а також медичні висновки лікаря долучаються до особової справи такої особи.

17. Особи, розміщені в локалізованих кімнатах, постійно перебувають під наглядом охорони та лікаря ПТПІ, який наглядає за їх фізичним та психологічним станом.

18. Локалізовані кімнати забезпечуються меблями та обладнанням, зазначеними у

пункті 5 цього розділу.

19. У ПТПІ іноземцям та особам без громадянства дозволяється куріння тютюнових виробів у спеціально відведених для цього місцях.

20. Іноземці та особи без громадянства розміщуються в ПТПІ окремо з урахуванням статевих, а в разі потреби – релігійних, етнічних та інших відмінностей.

21. Жінки проживають у кімнатах, харчуються і проводять вільний час окремо від чоловіків.

22. Вагітні жінки, батьки з дітьми та сім’ї розміщуються в окремих житлових приміщеннях з умовами для задоволення особливих потреб дитини.

23. Якщо ПТПІ не має можливості розмістити сім’ю окремо, діти проживають разом з одним із батьків, однієї з ними статі.

24. У ПТПІ створюються умови для забезпечення права дітей іноземців та осіб без громадянства на дошкільну та загальну середню освіту в порядку, встановленому законодавством України про освіту.

25. Сім’ї проводять вільний час разом у визначені розпорядком дня години в межах ПТПІ.

26. Розміщені в ПТПІ особи можуть користуватися релігійною літературою, властивими їх вірі предметами релігійного культу, якщо ця література та предмети не є небезпечними для інших осіб, а також не обмежують прав інших осіб або не є забороненими в Україні.

27. За клопотанням іноземців та осіб без громадянства адміністрацією ПТПІ можуть запрошуватися священнослужителі для проведення релігійних служінь й обрядів, не заборонених законодавством України.

28. За погодженням директора ПТПІ або посадової особи, яка його заміщає, релігійні служіння та обряди можуть проводитись в нічний час з урахуванням релігійних особливостей.

29. В ПТПІ іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для прогулянок на свіжому повітрі.

30. Прогулянки іноземців та осіб без громадянства відбуваються на прогулянковій території щоденно у час, передбачений для них розпорядком дня.

31. На прогулянках чоловіки перебувають окремо від жінок та батьків з дітьми.

32. Батьки з дітьми можуть проводити вільний час на обладнаних дитячих майданчиках. Час перебування дітей на прогулянці може змінюватись згідно з рекомендаціями лікаря.

33. Під час прогулянок іноземці та особи без громадянства можуть займатися неконтактними видами спорту.

34. За іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на прогулянці здійснюється спостереження працівниками ПТПІ.

35. Старший інспектор у будь-який час може скоротити або скасувати перебування на свіжому повітрі іноземцю або особі без громадянства, якщо він або вона чинитиме дії, які загрожуватимуть особистій безпеці та безпеці оточуючих, перешкоджатимуть охоронникам виконувати покладені на них обов’язки.

36. Іноземець або особа без громадянства може відмовитися від перебування на свіжому повітрі, а також якщо прогулянка не рекомендована лікарем.

37. Про відмову, скорочення або скасування перебування на свіжому повітрі та причини вноситься запис до журналу обліку прогулянок та побачень іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в ПТПІ (додаток 9).

38. Розміщені в ПТПІ іноземці та особи без громадянства, а також їх діти щодня у час, передбачений розпорядком дня, отримують їжу за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 144 «Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби».

39. Іноземці та особи без громадянства можуть харчуватися їжею, приготовленою штатними кухарами в їдальні ПТПІ або доставленою до ПТПІ згідно з угодами, укладеними з підприємствами громадського харчування.

40. За можливості ПТПІ забезпечує харчуванням іноземців та осіб без громадянства відповідно до їх культурних та релігійних особливостей та традицій.

41. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають у локалізованих кімнатах, харчуються безпосередньо в цих приміщеннях.

42. У разі необхідності іноземці та особи без громадянства можуть також харчуватися в приміщеннях багатоцільового призначення, медичних ізоляторах під час проходження лікування.

43. У разі відмови особи, яка утримується в ПТПІ, від уживання їжі посадова особа та лікар ПТПІ після встановлення такого факту протягом доби проводять з особою бесіду з метою з’ясування причини відмови від уживання їжі.

44. Про відмову особи від уживання їжі складається довідка за підписами посадової особи та лікаря ПТПІ, яка долучається до медичної картки особи.

45. Лікарем ПТПІ здійснюється постійний нагляд за фізичним та психічним станом особи, яка відмовилася від уживання їжі.

46. У передбачений розпорядком дня час особі, яка відмовилася від уживання їжі, доставляються сніданок, обід та вечеря за встановленими нормами. У разі відмови через дві години їжу забирають, про що робиться відповідний запис в картці обліку доставляння їжі голодуючому, форма якої наведена в додатку 12 до Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2015 року № 352 «Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 462/26907.

47. Якщо подальша відмова від приймання їжі загрожуватиме життю та здоров’ю такої особи, за письмовим висновком лікаря вказану особу поміщують до закладу охорони здоров’я.

48. Роздавання їжі здійснюється працівником їдальні ПТПІ.

49. Після кожного прийому їжі обслуговуючий персонал їдальні збирає посуд та столові прибори, перевіряє їх кількість. Про нестачу інформує працівників ПТПІ, які здійснюють охорону.

50. Контроль за якістю приготовленої їжі, санітарним станом їдальні та інших приміщень, що використовуються для приготування та прийому їжі, зберіганням кухонного посуду та інвентарю здійснюється лікарем ПТПІ. Результати контролю якості приготування їжі лікар ПТПІ фіксує у відповідному журналі.

51. Іноземці та особи без громадянства, які мають кошти, під час перебування в ПТПІ можуть замовити предмети першої необхідності, продукти харчування, тютюнові вироби, а також книги, газети і журнали у кількості, необхідній для задоволення власних потреб.

52. Для здійснення замовлення іноземець або особа без громадянства звертається з письмовою заявою до адміністрації ПТПІ, в якій вказуються кількість та види товарів, які необхідно купити, та загальна сума коштів, яку особа хоче витратити на їх придбання.

53. Якщо іноземець або особа без громадянства має кошти в іноземній валюті, то обмін необхідної суми здійснюється лише у банківській установі посадовою особою ПТПІ.

54. Закупівля товарів здійснюється посадовою особою ПТПІ лише в торгівельних точках, де встановлено реєстратор розрахункових операцій. За фактом кожної закупівлі та видачі іноземцеві або особі без громадянства придбаних товарів складається довідка щодо використання коштів особи, розміщеної в ПТПІ. Довідка складається посадовою особою ПТПІ в довільній формі, у присутності особи, яка здійснювала замовлення, та за потреби перекладача.

55. Довідкою фіксується видача особі придбаних товарів з пред’явленням документів, які підтверджують обмін коштів, їх витрату та залишок коштів. Довідка підписується посадовою особою ПТПІ, іноземцем або особою без громадянства та перекладачем. Квитанції про обмін коштів та чеки, які підтверджують факт закупівлі, прикріплюються на звороті довідки.

56. Для приготування їжі для малолітніх дітей іноземцями та особами без громадянства використовуються спеціально обладнані кімнати для підігріву їжі.

57. У ПТПІ для іноземців та осіб без громадянства облаштовуються кімнати з телевізорами. Вибір програми залежить від бажань (уподобань) іноземців та осіб без громадянства.

58. Іноземці та особи без громадянства можуть користуватися комп’ютерною технікою, встановленою у спеціально облаштованих приміщеннях ПТПІ, та отримувати доступ до мережі Інтернет.

59. Іноземці та особи без громадянства є відповідальними особами за користування приміщеннями, обладнанням, меблями, побутовою технікою та за майно, речі, надані їм у тимчасове користування ПТПІ.

60. Іноземці та особи без громадянства можуть упродовж дня користуватися телефонним апаратом, установленим на території ПТПІ, та здійснювати міські, міжміські та міжнародні телефонні дзвінки.

V. Медичне та санітарно-епідемічне забезпечення іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ

1. Іноземці та особи без громадянства забезпечуються медичним обслуговуванням у пункті охорони здоров’я ПТПІ або в закладах охорони здоров’я відповідно до законодавства.

2. Пункт охорони здоров’я ПТПІ підпорядковується директорові ПТПІ або особі, яка виконує його обов’язки, а з методичних питань з охорони здоров’я – відповідному лікувально-профілактичному закладу Міністерства внутрішніх справ України.

3. Екстрена медична допомога надається іноземцям та особам без громадянства, розміщеним у ПТПІ, в разі необхідності або їх звернення за наданням такої допомоги.

4. При виявленні симптомів інфекційного захворювання особа поміщається до медичного ізолятора ПТПІ, а в разі необхідності доставляється для лікування до закладу охорони здоров’я.

5. Відомості про доставлення іноземців та осіб без громадянства до закладів охорони здоров’я, а також виклики бригад екстреної медичної допомоги заносяться до журналу обліку доставлених іноземців та осіб без громадянства до закладів охорони здоров’я та виклику бригад екстреної медичної допомоги (додаток 10).

6. Усі особи, які розміщуються в ПТПІ, проходять первинний медичний огляд з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження та які становлять епідемічну загрозу для оточення або потребують невідкладної медичної допомоги.

7. Під час розміщення іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ проводяться санітарна обробка в санітарних пропускниках, у яких здійснюється їх миття, обробка проти педикульозу та корости, дезінфекційна обробка їхніх одягу та речей.

8. Iноземцi та особи без громадянства під час розміщення в ПТПІ повідомляють лікаря про наявнiсть у них скарг на стан здоров’я.

9. Медичний огляд проводиться лікарем у спеціально відведеній для цього кімнаті без сторонніх осіб.

10. За наявності культурних чи релігійних переконань, які не дозволяють оглянути особу медичним працівником іншої статі, запрошується медичний працівник відповідної статі.

11. Результати огляду заносяться до медичної карти амбулаторного хворого, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – медична карта № 025/о), яка оформлюється на кожного іноземця та особу без громадянства і зберігається в медичному пункті, а також до журналу первинного медичного огляду іноземців та осіб без громадянства, розміщених в ПТПІ (додаток 11).

Медична карта № 025/о зберігається в ПТПІ в установленому законодавством порядку.

12. Якщо виявлено, що особа має тілесні ушкодження (які у тому числі можуть бути ознаками катувань), травми, неадекватну поведінку, лікар, який проводить огляд, одразу повідомляє про це старшого інспектора, вживає заходів щодо надання відповідної медичної допомоги, а також про виявлення тілесних ушкоджень складає довідку у трьох примірниках, в якій детально описує характер ушкоджень, їх розміри та розташування. Перші два примірники довідки долучаються до матеріалів особової справи та медичної карти № 025/о, а третій примірник видається особі на руки.

13. Старший інспектор, з’ясувавши обставини отримання виявлених медичним працівником тілесних ушкоджень (ознак катувань) або травм, негайно доповідає про це директорові ПТПІ або посадовій особі, яка виконує його обов’язки.

14. Про факт виявлення тілесних ушкоджень іноземця або особи без громадянства керівництво ПТПІ упродовж доби письмово інформує прокурора, а також фіксує у журналі обліку виявлених тілесних ушкоджень у іноземця або особи без громадянства, доставленого(ої) до ПТПІ (додаток 12).

15. З метою недопущення захворювань доставлені до ПТПІ іноземці та особи без громадянства перед направленням до житлових кімнат розміщуються в окремих кімнатах для проживання, де протягом 21 доби перебувають під наглядом лікаря.

16. Для попередження розповсюдження захворювання на туберкульоз проводиться флюорографічне обстеження в закладах охорони здоров’я.

17. Обстеження на ВІЛ-інфекцію проводиться за згодою іноземця або особи без громадянства.

18. У разі виявлення захворювання іноземцеві або особі без громадянства надається медична та індивідуально психологічна допомога та призначається лікування.

19. У разі необхідності проведення додаткових лабораторних обстежень, які не можуть бути здійснені в пункті охорони здоров’я ПТПІ, їх виконують на базі закладів охорони здоров’я.

20. Лікар пункту охорони здоров’я ПТПІ у разі необхідності проведення обстеження особи, яка розміщена в ПТПІ, забезпечує своєчасне направлення такої особи на обстеження до закладу охорони здоров’я.

21. Якщо за результатами огляду чи обстеження особи, яка розміщена в ПТПІ, встановлено, що вона потребує надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, лікар пункту охорони здоров’я надає відповідні рекомендації, а директор ПТПІ або посадова особа, яка виконує його обов’язки, забезпечує доставляння особи, яка розміщена в ПТПІ, до закладу охорони здоров’я.

22. При направленні хворого у заклад охорони здоров’я обов’язково надається виписка з медичної карти амбулаторного хворого, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року № 661/20974 (далі – виписка з медичної карти № 027/о).

23. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення іноземців та осіб без громадянства здійснюється ПТПІ, лікарські засоби та вироби медичного призначення також можуть придбаватись недержавними організаціями та за кошти хворого за його згодою.

24. Контроль за строком придатності медикаментів та укомплектованості аптечок для надання екстреної медичної допомоги здійснює лікар ПТПІ.

25. Медичний огляд та лікування дітей, які перебувають в ПТПІ, здійснюється за згодою батьків та в їх присутності.

Згода батьків на медичне втручання не потрібна у разі наявності ознак прямої загрози життю дитини за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від батьків.

26. У разі переведення особи до іншого ПТПІ або її передачі заінтересованому органу разом з особою передається її медична карта № 025/о.

27. При звільненні з ПТПІ іноземцеві або особі без громадянства видається виписка з медичної карти № 027/о.

28. У разі виявлення змін в поведінці осіб, які викликають підозру (нервова нестійкість, психологічна криза тощо), негайно повідомляється директор ПТПІ або посадова особа, яка виконує його обов’язки, лікар та психолог ПТПІ.

29. Лікарем здійснюється огляд особи та у разі потреби – надання необхідної медичної допомоги.

30. Особам з ознаками нервово-психічної нестійкості, психологічної кризи, з асоціальними установками психологом надається індивідуальна психологічна допомога.

31. У разі звернення особи за наданням їй індивідуальної психологічної допомоги або при виявленні серед затриманих особи, яка потребує такої допомоги, старший інспектор повідомляє керівництво ПТПІ, лікаря, а також психолога ПТПІ про необхідність надання допомоги.

32. Про надання психологом індивідуальної психологічної допомоги розміщеній в ПТПІ особі складається довідка.

33. Довідка психолога про результати надання індивідуальної психологічної допомоги особі надається у двох примірниках, один з яких долучається до особової справи розміщеної в ПТПІ особи.

34. Лікарем зазначаються відомості про особу, яка звернулась чи була виявлена, короткий опис її психологічного стану та обставини, що викликали необхідність звернення за індивідуальною психологічною допомогою, які заносяться до медичної карти № 025/о особи.

35. Для іноземців та осіб без громадянства, які мають психічні розлади, залежність від наркотичних чи психотропних речовин, а також для інвалідів і вагітних жінок директор ПТПІ або посадова особа, яка виконує його обов’язки, має на підставі висновку лікаря або за заявою особи установити окремий порядок забезпечення відповідних умов перебування.

36. Іноземці та особи без громадянства, які мають психічні розлади та можуть заподіяти шкоду оточуючим чи собі, розміщуються в локалізовані кімнати за висновком лікаря пункту охорони здоров’я ПТПІ до прибуття медичних працівників для надання психіатричної допомоги.

Тривалість разової ізоляції – до 3 годин.

37. Лікарські засоби та вироби медичного призначення іноземцями та особами без громадянства приймаються відповідно до встановлених лікарем призначень під контролем медичного працівника.

38. Після ізоляції або госпіталізації інфекційних хворих проводиться дезінфекція приміщень, де вони перебували, постільної білизни, матраців, подушок та речей, якими вони користувались, а також дезінфекція кімнат, особистого майна та постільної білизни осіб, що контактували з ними.

39. У разі виявлення педикульозу та/або корости проводиться спеціальна санітарна обробка щодо іноземців та осіб без громадянства, а також дезкамерна обробка одягу, особистих речей та постільної білизни.

40. Не менше одного разу на квартал Державною санітарно-епідеміологічною службою України на підставі укладених договорів у ПТПІ проводяться профілактичні дезінфекційні та дератизаційні заходи.

41. ПТПІ обладнується приміщеннями з відповідним обладнанням для прання та сушіння одягу і білизни.

42. Користування пральнею здійснюється іноземцями та особами без громадянства згідно із затвердженим директором ПТПІ графіком.

43. У разі потреби дозвіл на користування пральнею надається посадовою особою ПТПІ на усне прохання іноземця або особи без громадянства.

44. Прання постільної білизни, інвентарних речей, якими забезпечуються іноземці та особи без громадянства, здійснюється персоналом ПТПІ або місцевими комунальними підприємствами згідно з укладеними договорами.

45. Іноземцям та особам без громадянства дозволяється самостійне гоління з використанням безпечних станків для гоління, власних електричних або механічних бритв.

46. В ПТПІ щоденно здійснюється вологе прибирання приміщень загального користування, в тому числі тих, де перебувають іноземці та особи без громадянства, з використанням миючих та дезінфікуючих засобів.

47. Іноземці та особи без громадянства щоденно самостійно здійснюють прибирання житлових кімнат, в яких проживають, та підтримують порядок в кімнатах та приміщеннях, де перебувають.

VІ. Організація надсилання та прийому листів, посилок, передач в ПТПІ

1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в ПТПІ, можуть надсилати та отримувати листи, передачі, посилки, грошові перекази, подавати заяви, скарги до державних органів і службових осіб.

2. Витрати на відправлення кореспонденції несе іноземець, особа без громадянства, а у випадку, коли він не має на це коштів, кореспонденція пересилається за рахунок ПТПІ упродовж двох діб.

3. Отримані на ім’я іноземця та особи без громадянства листи або надані для відправлення листи не можуть бути розкриті, прочитані або затримані.

4. Кореспонденція, яку іноземці та особи без громадянства адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або його представникам, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику надсилається за адресою протягом доби з часу її подання.

5. Прийом посилок здійснюється працівниками ПТПІ в робочі дні після отримання повідомлення з поштового відділення.

6. Видача посилок іноземцям та особам без громадянства, доставку яких здійснює кур’єрська пошта, відбувається після надходження їх до ПТПІ.

7. Видача посилок здійснюється у робочі дні з 10.00 до 12.00 працівниками ПТПІ.

8. Передачі для іноземців та осіб без громадянства приймаються щоденно на підставі заяви особи, яка передає передачу (додаток 13), складеної у двох примірниках. Перший примірник заяви з підписом іноземця або особи без громадянства про прийняття передачі передається особі, яка передала передачу, а другий долучається до особової справи іноземця або особи без громадянства.

9. Передачі від фізичних та юридичних осіб приймаються після надання ними документів, що посвідчують їх особу.

10. Посилки та передачі підлягають огляду.

11. Огляд здійснюється двома працівниками ПТПІ у присутності іноземця або особи без громадянства, якій адресовано посилку. За необхідності залучається перекладач.

12. У разі передачі та отримання в посилках речей та предметів, зазначених у пункті 13 Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1110 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 70), та додатку 1 до постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ «Про право власності на окремі види майна», зберігання яких заборонено, посадовою особою ПТПІ вживаються заходи відповідно до законодавства.

13. Передані предмети, речі, які не можуть використовуватися в ПТПІ, продукти харчування, термін придатності яких закінчився, повертаються особі, що передала передачу. Якщо їх отримано в посилці, то такі речі передаються на зберігання ПТПІ, а продукти харчування знищуються в присутності іноземця або особи без громадянства.

Перелік речей, що були здані на зберігання, зазначається в акті приймання-передавання майна на зберігання (додаток 2).

14. У разі відмови особи, що перебуває в ПТПІ, прийняти посилку її повертають відправникові із зазначенням причини повернення у повідомленні, підписаному посадовою особою ПТПІ.

15. Облік приймання передач і посилок здійснюється в журналі обліку приймання передач та посилок для іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в ПТПІ (додаток 14), де зазначаються дата та час їх вручення, прізвища працівників, які проводили огляд, підпис іноземця або особи без громадянства про їх отримання.

У журналі зазначається також перелік речей, предметів, продуктів, в прийнятті яких було відмовлено, повернутих або знищених. За потреби для здійснення перекладу залучається перекладач.

VII. Порядок відвідування ПТПІ та проведення побачень з іноземцями та особами без громадянства

1. Безперешкодно в будь-який час доби при пред’явленні посвідчення до ПТПІ допускаються:

Президент України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Верховної Ради України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, його представники та працівники Секретаріату Уповноваженого, а також інші особи на підставі доручення Уповноваженого встановленого зразка;

Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за дотриманням законності в ПТПІ;

народні депутати України діючого скликання;

керівництво Міністерства внутрішніх справ України;

керівництво Державної міграційної служби України;

керівництво Національної поліції України;

керівництво Служби безпеки України;

керівництво Державної прикордонної служби України.

2. До всіх приміщень ПТПІ при пред’явленні службового посвідчення допускаються:

посадові особи ДМС, а також інших державних органів, які здійснюють інспектування (перевірку) діяльності ПТПІ;

працівники територіальних органів Національної поліції України, які прибули до ПТПІ з метою забезпечення охорони громадського порядку та затримання осіб, які вчинили злочин або правопорушення.

3. Працівники територіальних органів та підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону, які здійснюють заходи з ідентифікації та забезпечення примусового видворення або передачі відповідно до міжнародних договорів про реадмісію іноземців та осіб без громадянства, при пред’явленні посвідчення допускаються до чергової частини ПТПІ та кімнат для побачень.

4. До кімнат для побачень також допускаються:

працівники правоохоронних органів – для проведення процесуальних дій під час досудового розслідування на підставі письмового дозволу ДМС або ПТПІ на їх письмову заяву (лист) про надання дозволу на проведення заходів при пред’явленні посвідчення;

захисники (адвокати) – безперешкодно при пред’явленні посвідчення, а також ордера або договору про надання правової допомоги;

представники консульських і дипломатичних установ країни громадянської належності іноземців та осіб без громадянства, міжнародних, громадських та правозахисних організацій – на підставі письмового дозволу ДМС або керівництва ПТПІ на їх письмову заяву (лист) про надання дозволу на побачення з іноземцем або особою без громадянства при пред’явленні відповідного посвідчення та документів, що посвідчують особу;

родичі або земляки – з дозволу директора ПТПІ або посадової особи, яка виконує його обов’язки, на підставі їх письмової заяви про надання побачення при пред’явленні паспорта або документа, який його замінює;

інші особи, які звернулися про надання дозволу на побачення з іноземцем або особою без громадянства в порядку, визначеному в пунктах 8 – 11 цього розділу, – при пред’явленні документів, що посвідчують особу.

5. Побачення іноземців та осіб без громадянства проводяться конфіденційно з представниками консульських і дипломатичних установ країн їх походження, а також із правозахисниками чи адвокатами щоденно без обмежень у будь-який час доби.

6. До ПТПІ також допускаються:

медичні працівники, які прибули в ПТПІ для надання медичної допомоги іноземцеві або особі без громадянства, – за посвідченнями медичних працівників допускаються до місця перебування хворого в супроводі старшого інспектора;

інші працівники закладів охорони здоров’я, які здійснюють санітарний нагляд у ПТПІ та протиепідемічну обробку, – допускаються в усі приміщення ПТПІ у супроводі старшого інспектора на підставі пред’явлення відповідних посвідчень.

7. Побачення проводяться щоденно в кімнатах для побачень без обмежень у часі впродовж дня із забезпеченням конфіденційності спілкування.

8. Дозвіл на побачення надається директором ПТПІ або його заступником після розгляду заяви про надання побачення.

9. Заява про надання побачення подається фізичною або юридичною особою в письмовій формі та містить такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові ( за наявності) відвідувача;

мета відвідування, громадянство відвідувача;

адреса місця проживання або місце перебування;

родинні зв’язки;

прізвище, ім’я та по батькові, громадянство та дата народження іноземця, особи без громадянства, яку відвідують.

10. Заява повинна містити дані всіх осіб, які братимуть участь у побаченні.

11. Заява розглядається керівництвом ПТПІ в день її подання або отримання такої заяви поштою. Про розгляд заяви та прийняте рішення повідомляється заявник.

12. Якщо розміщена в ПТПІ особа хворіє, то побачення надається з дозволу керівництва ПТПІ та лікаря і може відбуватися в кімнаті, в якій особа проходить лікування.

13. Особам, які прибули до ПТПІ з ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, відмовляється в побаченні.

14. В окремих випадках за зверненням відвідувача або особи, з якою проводиться побачення, за рішенням директора ПТПІ час побачення може бути продовжений.

15. У випадку, коли під час побачення буде виявлено, що поведінка іноземця або особи без громадянства чи відвідувача може загрожувати безпеці чи порушує внутрішній розпорядок в ПТПІ, побачення може бути перерване або припинене працівником, відповідальним за його проведення.

Про перерву або припинення побачення та причини вноситься запис до журналу обліку прогулянок та побачень іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в ПТПІ (додаток 9).

16. У ПТПІ не допускаються особи зі зброєю, крім випадків, передбачених законодавством.

VIІІ. Організація охорони іноземців та осіб без громадянства

1. Охорона іноземців та осіб без громадянства здійснюється працівниками відділу охорони ПТПІ. Для охорони також можуть залучатися працівники територіальних органів поліції згідно з укладеними договорами.

2. Для забезпечення охорони ПТПІ можуть застосовуватись технічні засоби охоронного призначення та охоронної сигналізації, а також засоби відеоспостереження в порядку, передбаченому законодавством.

3. Охорона полягає в забезпеченні безпеки іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ та поза його межами, а також під час перевезення, недопущенні самовільного залишення ними визначеного місця перебування в ПТПІ або іншого визначеного адміністрацією місця перебування.

4. До іноземців та осіб без громадянства не може бути застосовано тортури, катування або інші жорстокі та такі, що принижують гідність, види поводження. Ніякі обставини не можуть бути виправданням для застосування тортур, катувань або таких, що принижують гідність, видів поводження.

5. Працівники ПТПІ, які здійснюють охорону іноземців та осіб без громадянства, заступають на добове чергування.

6. Для забезпечення охорони призначається добовий наряд, до складу якого входять старший інспектор та його помічник – інспектор відділу охорони іноземців та їх супроводження, працівники відділу охорони, які виконують обов’язки з охорони іноземців та осіб без громадянства на постах, під час їх супроводження та перевезення.

7. Склад наряду, яким здійснюється добове чергування згідно з розстановкою добового наряду (додаток 15), щоденно затверджується директором ПТПІ або посадовою особою, яка виконує його обов’язки.

8. Пости охорони іноземців та осіб без громадянства можуть бути внутрішніми та зовнішніми, постійними і тимчасовими, однозмінними та двозмінними.

9. Кількість постів, їх розстановка і кількість працівників на постах установлюються табелем постів ПТПІ (додаток 16), який затверджується директором ПТПІ.

10. Кожному табельному посту надається постійний номер. У табелі постів зазначаються об’єкти, які знаходяться під охороною, та основні обов’язки працівників, які охороняють іноземців та осіб без громадянства, на постах.

11. Для посилення охорони іноземців та осіб без громадянства, крім табельних, можуть виставлятися й позатабельні пости.

12. Внутрішні пости виставляються в коридорах біля кімнат для проживання іноземців та осіб без громадянства, прогулянкової території, зовнішнього периметра огорожі, а зовнішні – із зовнішнього боку периметра огорожі, а також у закладах охорони здоров’я під час лікування іноземців та осіб без громадянства та в адміністративних судах під час розгляду адміністративних справ.

{Пункт 12 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

13. Охорона іноземців та осіб без громадянства в закладах охорони здоров’я здійснюється цілодобово нарядом у складі не менше двох працівників.

14. На кожний пост розробляється постова відомість (додаток 17), у якій зазначаються прізвище працівника, який здійснює охорону, дата й час заступання на пост, відмітки про перевірку поста, про підміну працівника, який здійснює охорону.

15. Переміщення іноземців та осіб без громадянства по території ПТПІ, за виключенням зони проживання та прогулянкової території, та за його межами здійснюється у супроводі працівників, які здійснюють охорону.

16. Для перевезення іноземців та осіб без громадянства призначається наряд супроводження з числа найбільш досвідчених працівників відділу охорони та супроводження, з яких один призначається старшим. Кількість працівників наряду має забезпечувати надійну охорону осіб, які супроводжуються, і складати не менше:

4 – 5 осіб – для супроводження групи до 10 осіб;

5 – 7 осіб – для супроводження групи до 20 осіб.

17. Директор ПТПІ або посадова особа, яка виконує його обов’язки, може збільшити наряд з урахуванням особливостей категорії осіб, що супроводжуються, та інших чинників, що впливають на стан забезпечення їх охорони.

18. Перевезення іноземців та осіб без громадянства здійснюється на спеціально обладнаних для перевезення автомобілях.

19. При здійсненні перевезення іноземців та осіб без громадянства за межами ПТПІ визначаються маршрут слідування, порядок підтримання зв’язку та взаємодії наряду супроводження з правоохоронними органами у разі ускладнення обстановки на маршруті слідування, порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій.

20. Під час перевезення іноземців та осіб без громадянства старший інспектор здійснює контроль за дотриманням нарядом супроводження визначеного маршруту руху.

21. Про стан забезпечення охорони іноземців та осіб без громадянства працівники, які здійснюють охорону іноземців та осіб без громадянства, на постах повідомляють старшого інспектора або його помічника через кожні 2 години у нічний час та через 4 години – в денний час, а під час перевезення – щогодини за допомогою радіозв’язку або внутрішнього телефонного зв’язку.

22. Щодня перед початком роботи директором ПТПІ або його заступником проводиться інструктаж нарядів, під час якого перевіряється їх готовність до роботи, звертається увага на дотримання заходів безпеки, особливі категорії осіб, які потребують посиленої охорони, а також на неприпустимість катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

23. Працівники, які здійснюють охорону іноземців та осіб без громадянства, забезпечуються засобами радіозв’язку.

24. Керівництво нарядами здійснюється старшим інспектором та його помічником.

25. Про результати чергування в добовому наряді старший інспектор доповідає директорові ПТПІ або посадовій особі, яка виконує обов’язки, письмовим звітом під час здачі чергування.

26. У разі самовільного залишення іноземцем або особою без громадянства ПТПІ старший інспектор невідкладно після отримання інформації повідомляє керівництво ПТПІ, ДМС, відповідний структурний підрозділ ДМС, заінтересований орган, за рішенням якого іноземець або особа без громадянства розміщувалась в ПТПІ, чергового територіального органу поліції за місцем розташування ПТПІ та вживає в межах компетенції заходів щодо розшуку втікача.

27. Контроль за роботою нарядів здійснюється керівництвом ПТПІ.

28. Тривалість роботи працівників ПТПІ протягом робочого тижня не повинна перевищувати норму робочого часу, установлену Кодексом законів про працю України.

1. З метою забезпечення належного порядку і безпеки іноземців та осіб без громадянства під час їх перебування в ПТПІ відповідно до розпорядку дня в ПТПІ проводяться ранкові перевірки.

2. Перевірки проводяться щодня силами двох нарядів – тих, що змінюються, і тих, що заступають на добове чергування, у присутності керівництва ПТПІ, лікаря, а також інших працівників у разі потреби.

3. Під час перевірки іноземці та особи без громадянства перебувають у своїх житлових кімнатах. За списком перевіряється їх кількість, оглядаються предмети, що знаходяться в кімнатах.

4. Також перевіряється справність ліжок, вікон, решіток, дверей, замків, освітлення, засобів зв’язку і сигналізації, внутрішній порядок.

5. Заборонені для зберігання предмети, зазначені в пункті 13 Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1110 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 70), та додатку 1 до постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ «Про право власності на окремі види майна», вилучаються в установленому порядку.

6. У разі виявлення технічних несправностей старшим інспектором наряду, що заступає на добове чергування, невідкладно у письмовій формі доповідається про це керівництву ПТПІ та вживаються заходи щодо їх усунення.

7. Під час проведення перевірок від іноземців та осіб без громадянства приймаються заяви, скарги. Лікарем здійснюється опитування щодо наявності скарг на стан здоров’я.

Х. Порядок дій посадових осіб ПТПІ, територіальних органів ДМС, органів охорони державного кордону при здійсненні примусового видворення та звільненні іноземців та осіб без громадянства з ПТПІ

1. Передача іноземців та осіб без громадянства заінтересованому органу та їх звільнення з ПТПІ здійснюється старшим інспектором за рішенням директора ПТПІ або особи, яка виконує його обов’язки.

2. Іноземці або особи без громадянства передаються заінтересованому органу для здійснення примусового видворення або передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, а також доставки іноземця або особи без громадянства до адміністративного суду з метою продовження строку затримання.

Передача іноземця або особи без громадянства здійснюється заінтересованому органу або іншому територіальному органу ДМС чи органу охорони державного кордону, уповноваженого ДМС або Адміністрацією Державної прикордонної служби, на підставі письмового повідомлення про заплановане здійснення примусового видворення чи передачу іноземця або особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію чи доставляння іноземця або особи без громадянства до суду (додаток 18).

{Пункт 2 розділу X в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

3. Про здійснення передачі іноземця або особи без громадянства заінтересований орган повідомляє адміністрацію ПТПІ не пізніше як за добу до проведення запланованого видворення, передачі або закінчення встановленого строку перебування іноземця або особи без громадянства в ПТПІ.

{Пункт 3 розділу X в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

4. Передача іноземця або особи без громадянства заінтересованому органу здійснюється згідно з актом приймання-передавання іноземця або особи без громадянства (додаток 1).

5. Звільнення з ПТПІ іноземців та осіб без громадянства, яких неможливо примусово видворити, здійснюється після отримання висновку територіального органу ДМС, підготовленого відповідно до підпункту 12 пункту 3.3 розділу III Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 липня 2013 року № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1335/23867, про неможливість примусового видворення з України (додаток 19).

Звільнення іноземців або осіб без громадянства на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України, або відмову в продовженні строку затримання, що набрало законної сили, здійснюється невідкладно, але не пізніше трьох годин з моменту отримання адміністрацією ПТПІ такого рішення (постанови, ухвали).

{Пункт 5 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

6. Висновок про неможливість примусового видворення з України територіальний орган ДМС не пізніше ніж за один місяць до закінчення граничного терміну перебування іноземця або особи без громадянства в ПТПІ надсилає адміністрації ПТПІ.

7. На підставі висновку територіального органу ДМС про неможливість примусового видворення з України іноземцю або особі без громадянства ПТПІ видається довідка після закінчення граничного строку перебування в ПТПІ про утримання іноземця (особи без громадянства) в ПТПІ, форма якої наведена в додатку 8 до Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 липня 2013 року № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2013 року за № 1335/23867.

8. У разі якщо разом з іноземцем або особою без громадянства в ПТПІ утримувалися його неповнолітні діти, їх дані також зазначаються у довідці.

9. Довідка про утримання іноземця або особи без громадянства в ПТПІ оформляється в трьох примірниках: перший під розписку видається іноземцеві або особі без громадянства, другий надсилається до органу, який помістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для долучення до матеріалів справи, третій долучається до особової справи іноземця або особи без громадянства та зберігається в ПТПІ.

10. У разі надання іноземцю або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання територіальний орган ДМС за місцем видачі посвідки протягом п’яти робочих днів письмово інформує ПТПІ.

11. Іноземці та особи без громадянства звільняються з ПТПІ на підставі рішення суду, що набрало законної сили, а також у разі їх визнання в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, установлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та після закінчення строку затримання, передбаченого частиною другою статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та якщо стосовно них судом не прийнято інших передбачених законодавством рішень.

{Пункт 11 розділу X в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 458 від 31.05.2017}

12. Для звільнення осіб, зазначених у пункті 11 цього розділу, заінтересований орган невідкладно надсилає ПТПІ повідомлення про необхідність звільнення іноземця або особи без громадянства з ПТПІ (додаток 20) та підтвердні документи.

13. Особі, яка звільняється з ПТПІ внаслідок обставин, зазначених в пункті 11 цього розділу, видається довідка про перебування іноземця або особи без громадянства в ПТПІ (додаток 21).

14. При звільненні іноземців та осіб без громадянства з ПТПІ або передачі їх компетентним органам старший інспектор або його помічник повертає іноземцям та особам без громадянства передані на зберігання документи та особисте майно, про що складається акт (додаток 3).

15. Рішення про звільнення іноземця та особи без громадянства з ПТПІ оформлюється постановою про звільнення іноземця або особи без громадянства з ПТПІ (додаток 22), яка затверджується директором ПТПІ.

16. Постанова оголошується іноземцеві та особі без громадянства під підпис. У разі необхідності постанова оголошується в присутності перекладача.
АКТ примання-передавання іноземця або особи без громадянства

АКТ приймання-передавання майна на зберігання

АКТ видачі переданого на зберігання майна

ЖУРНАЛ ознайомлення іноземців та осіб без громадянства з правилами перебування в ПТПІ

ЖУРНАЛ обліку іноземців та осіб без громадянства, розміщених в ПТПІ