Прийняття від 10.12.2015
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МВС №1560
Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до вимог Законів України «Про Національну поліцію», «Про правовий режим надзвичайного стану», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Указу Президента України від 21 липня 1994 року № 396 «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю», визначає організаційно-правові основи та порядок переведення органів Національної поліції України (далі – НПУ) на посилений варіант службової діяльності, організацію управління та особливості діяльності поліції в умовах його введення.

2. Посилений варіант службової діяльності (далі – посилений варіант) – комплекс організаційно-правових, превентивних, профілактичних, оперативних та інших заходів, пов’язаних з особливим режимом виконання службових завдань і залученням значної кількості поліцейських з метою швидкої стабілізації оперативної обстановки, якщо наявними силами і засобами, що безпосередньо залучені до забезпечення публічної безпеки і порядку у повсякденному режимі несення служби, їх виконати неможливо.

Залежно від обставин, що склалися, посилений варіант може бути оголошений як для всіх працівників органів поліції, так і для її окремого органу або відокремленого підрозділу.

3. Дія цієї Інструкції поширюється на поліцейських та державних службовців системи Національної поліції України (далі – поліцейські).

4. Метою введення посиленого варіанта є найшвидша нормалізація оперативної обстановки та відновлення правопорядку, усунення загрози життю чи здоров’ю громадян, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших соціальних інститутів суспільства.

5. Правовою основою діяльності поліцейських в умовах посиленого варіанта є Конституція України, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правові акти МВС та ця Інструкція.

ІІ. Умови введення посиленого варіанта службової діяльності

1. Посилений варіант може бути введений на території держави або в окремих її регіонах чи населених пунктах до введення в установленому порядку надзвичайного стану за наявності реальної загрози безпеці або життю громадян, усунення якої є одним із основних завдань НПУ.

2. Посилений варіант уводиться в разі:

1) повідомлення про обставини (події), що можуть призвести чи призвели до загострення оперативної обстановки, можуть створити чи створили загрозу життю (здоров’ю) громадян, їх конституційним правам і свободам;

2) виникнення масових заворушень, що супроводжуються обмеженням певних прав і свобод людини;

3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення особливо важливих об’єктів або окремих місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4) учинення терористичних актів;

5) виникнення тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що створюють загрозу життю і здоров’ю значної кількості населення;

6) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

ІІІ. Порядок переведення на посилений варіант службової діяльності

1. Рішення щодо переведення на посилений варіант приймають:

1) Голова НПУ або особа, яка виконує його обов’язки, – стосовно всіх поліцейських як у масштабі держави, так і в окремих її регіонах;

2) начальники головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві (далі – ГУНП) або особи, які виконують їх обов’язки, – стосовно поліцейських, які проходять службу в апараті ГУНП та відповідних підрозділах територіальних органів НПУ на території обслуговування або в окремих районах, населених пунктах;

3) начальники відділів, відділень поліції в районах, містах, районах у містах або особи, які виконують їх обов’язки, – щодо підпорядкованих поліцейських.

Поліцейські, які проходять службу в регіональних підрозділах міжрегіональних територіальних органів поліції, на час запровадження посиленого варіанта перебувають в оперативному підпорядкуванні ГУНП. Їх функціональне використання визначається начальником відповідного ГУНП за погодженням з керівниками зазначених вище органів.

Керівники, зазначені в підпунктах 2 та 3 пункту 1 цього розділу, після введення посиленого варіанта негайно повідомляють про це Голову НПУ або особу, яка виконує його обов’язки, та чергову частину Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ, а начальники, зазначені в підпункті 3, – чергову частину відповідного ГУНП.

Про переведення органів НПУ або відокремлених підрозділів на посилений варіант керівники, які мають право введення посиленого варіанта, повідомляють (за необхідності) органи державної влади та місцевого самоврядування, інші правоохоронні органи, юридичних осіб публічного та приватного права, які взаємодіють з ними в межах виконання мети введення посиленого варіанта.

2. Переведення на посилений варіант здійснюється шляхом видання наказу і доведення його до відома підпорядкованих поліцейських.

У наказі про переведення на посилений варіант зазначаються:

1) обґрунтування необхідності переведення;

2) час, з якого вводиться посилений варіант, і строк, на який він вводиться;

3) межі території, на якій вводиться посилений варіант;

4) забезпечення поліцейських вогнепальною зброєю, оснащення їх спецзасобами та засобами зв’язку;

5) інші питання, що обумовлені цією Інструкцією.

3. Строк безперервного здійснення заходів у разі введення посиленого варіанта залежить від складності оперативної обстановки та навантаження на поліцейських під час виконання поставлених завдань.

4. Посилений варіант вводиться на строк:

1) до 20 діб – Головою НПУ або особою, яка виконує його обов’язки;

2) до 15 діб – начальниками ГУНП або особами, які виконують їх обов’язки;

3) до 10 діб – начальниками відділів, відділень поліції в районах, містах, районах у містах або особами, які виконують їх обов’язки.

5. Продовження зазначених строків посиленого варіанта здійснюють:

1) Голова НПУ або особа, яка виконує його обов’язки, – на строк до 10 діб;

2) начальники ГУНП, начальники відділів, відділень поліції в районах, містах, районах у містах або особи, які виконують їх обов’язки, – на строк до 5 діб.

6. Рішення про продовження строку посиленого варіанта приймається в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.

7. Керівники, які мають право введення посиленого варіанта, відповідають за обґрунтованість його введення.

8. Дострокова відміна посиленого варіанта здійснюється в разі усунення обставин, що обумовили необхідність його введення, шляхом видання наказу керівником, який має право введення посиленого варіанта.

9. Після відміни посиленого варіанта начальники ГУНП або особи, які виконують їх обов’язки, готують доповідну записку про вжиті в процесі посиленого варіанта заходи, їх результати та наслідки, а також пропозиції щодо вдосконалення організації дій за таких умов і в строк до трьох діб надсилають до Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НПУ для узагальнення та подальшої доповіді Голові НПУ або особі, яка виконує його обов’язки; начальники відділів, відділень поліції в районах, містах, районах у містах або особи, які виконують їх обов’язки, готують доповідну записку та надсилають у той самий строк до управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування відповідного ГУНП.

10. Інформація про результати переведення на посилений варіант і заходи, які вживаються або вживалися, може надаватися заінтересованим правоохоронним органам, органам державної влади та засобам масової інформації з урахуванням установлених законодавством обмежень.

11. У разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях строк уведення посиленого варіанта має відповідати строку, визначеному в Указі Президента України.

IV. Сили, що залучаються до посиленого варіанта службової діяльності, та їх завдання

1. На посилений варіант можуть переводитися як усі органи системи НПУ, так і окремі відповідні підрозділи територіальних органів.

2. Залежно від обставин, за яких було введено посилений варіант, сили, що залучаються, поділяються на три групи:

1) перша група – основні сили;

2) друга група – додаткові сили, що виділяються за рахунок відокремлених підрозділів того самого регіону;

3) третя група – сили, які залучаються за рахунок ГУНП інших регіонів (зведені загони).

3. Виділення додаткових сил та зведених загонів з інших регіонів у підпорядкування начальників ГУНП здійснюється за наказом Голови НПУ або особи, яка виконує його обов’язки.

4. Виділення додаткових сил та зведених загонів у розпорядження начальників відділів, відділень поліції в районах, містах, районах у містах здійснюється за наказами начальників ГУНП або осіб, які виконують їх обов’язки.

5. За наказом керівників, які мають право введення посиленого варіанта, чисельність сил може бути збільшена за рахунок:

1) тимчасової відміни вихідних днів для поліцейських та відкликання їх із відпусток;

2) припинення здійснення відряджень або відкликання з них поліцейських;

3) установлення для поліцейських (крім добових нарядів) несення служби понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні, але не більше 12-годинного робочого дня та шестиденного робочого тижня.

6. Залежно від оперативної обстановки керівник, який має право введення посиленого варіанта, може перевести поліцейських на їх компактне розміщення у службових приміщеннях поліції або в гуртожитках, готелях та інших приміщеннях для тимчасового проживання з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Розміщення за межами службових приміщень поліції погоджується з органами виконавчої влади, яким належать відповідні приміщення, з обов’язковою організацією необхідних видів комунального, продовольчого та інших видів забезпечення.

7. У комплексі завдань із забезпечення посиленого варіанта передбачається:

1) установлення добового чергування керівництва поліції;

2) посилення добових нарядів чергових частин та слідчо-оперативних груп, створення груп документування або збільшення їх чисельності;

3) забезпечення чергування поліцейських у кількості, необхідній для виконання поставлених службових завдань;

4) розгортання додаткових контрольно-пропускних пунктів, маршрутів та постів, інших нарядів згідно з типовими планами або залежно від обстановки, що склалася;

5) посилення охорони важливих об’єктів, у тому числі об’єктів спеціальних установ поліції та прилеглих до них територій, та осіб, які в них утримуються;

6) максимальне відпрацювання території, що обслуговується, а також залучення для забезпечення публічної безпеки і порядку додаткових сил та засобів;

7) перевірка протипожежного стану об’єктів системи поліції, готовності протипожежних засобів;

8) формування (за необхідності) зведених загонів у разі загрози виникнення або виникнення групових порушень публічної безпеки і порядку чи масових заворушень;

9) створення мобільного резерву сил і засобів;

10) обов’язкова перевірка наявності, стану, додержання порядку збереження зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих, отруйних речовин, спеціальних засобів, посилений контроль за їх видачею.

У разі потреби керівниками, які мають право введення посиленого варіанта, можуть бути додатково запроваджені інші заходи в межах повноважень, визначених законодавством.

8. Залучення поліцейських, які переведені на посилений варіант, для виконання інших службових завдань здійснюється тільки за письмовим рішенням керівників, які мають право введення посиленого варіанта.

9. До посиленого варіанта не залучаються поліцейські з числа одиноких матерів, вагітних жінок, батьків, які виховують дитину без матері, у тому числі в разі тривалого перебування матері в закладі охорони здоров’я.

На період посиленого варіанта оплата праці поліцейських у надурочний і нічний час, у вихідні і святкові дні проводиться згідно із законодавством України.

При цьому раз на тиждень поліцейським обов’язково надається час не менше доби для відпочинку. У разі відкликання поліцейських з відпустки їм надаються гарантії та компенсації в порядку, установленому законодавством України.

V. Організація управління силами і засобами, залученими до посиленого варіанта службової діяльності

1. Безпосереднє управління залученими силами та засобами, організацію взаємодії, збирання, аналіз оперативної інформації та обмін нею здійснюють керівники НПУ, ГУНП, відповідних підрозділів територіальних органів НПУ або їх заступники відповідно до компетенції тих служб, діяльність яких найбільше відповідає меті введення посиленого варіанта.

2. За наявності технічної можливості під час проведення спільних з іншими правоохоронними органами або військовими формуваннями заходів поліцейські, які переводяться на посилений варіант, працюють на єдиному каналі радіозв’язку.

3. Усебічне забезпечення (морально-психологічне, медичне, матеріально-технічне, зв’язок) поліцейських, задіяних на період посиленого варіанта, покладається на орган поліції відповідно до компетенції і здійснюється згідно з чинним законодавством.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.