Прийняття від 16.03.2007
Увага! Даний документ не має офіційного джерела!
Ми не гарантуємо його актуальність.

НАКАЗ МВС №81
Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю й травмуванням особового складу

1. Першим заступникам та заступникам Міністра за напрямками координації
діяльності:

1.1. У разі скоєння надзвичайних подій за участю особового складу, пов’язаних із
загибеллю чи пораненням працівників, визначатися щодо необхідності розгляду на
засіданні колегії МВС України причин та умов їх скоєння, надавати відповідні
доручення керівникам структурних підрозділів Міністерства.

1.2. На засідання колегії МВС запрошувати начальників головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на транспорті (їх перших заступників та заступників за напрямками
координації діяльності), ректорів та проректорів вищих навчальних закладів системи
МВС України, начальників органів та підрозділів (галузевих служб ГУМВС, УМВС,
УМВСТ), в яких допущені надзвичайні події, для надання особистих пояснень щодо
зазначених негативних фактів і їх особистої ролі в організації профілактики та
попередження надзвичайних подій.

1.3. Підготовку матеріалів до засідання колегії МВС України про розгляд причин та
умов скоєння надзвичайних подій за участю особового складу, пов’язаних з його
загибеллю чи пораненням, покладати на керівництво структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства, підлеглі яких причетні до зазначених подій,
Службу внутрішньої безпеки та Департамент роботи з персоналом.

2. Начальникам департаментів, головних управлінь, управлінь МВС України:

2.1. Ужити належних заходів щодо очищення підпорядкованих служб та підрозділів
від працівників, які порушують службову дисципліну і законність, допускають
учинки, несумісні з перебуванням в органах внутрішніх справ, безвідповідально
ставляться до виконання службових обов’язків, порушують законні права і свободи
громадян. Покласти відповідальність за стан дотримання законності і дисципліни
серед підпорядкованого особового складу на першого заступника начальника
департаменту, головного управління, управління.

2.2. Під час виїздів підлеглих працівників центрального апарату Міністерства в
службові відрядження, незалежно від мети виїзду, в обов’язковому порядку вивчати
стан дотримання дисципліни і законності в діяльності підрозділів, хід виконання
заходів відносно попередження фактів загибелі та поранення працівників, уносити
пропозиції щодо усунення наявних недоліків.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректорам та
проректорам вищих навчальних закладів:

3.1. Довести до відома керівників усіх рівнів, що питання дисципліни, виховання та
контролю за діяльністю особового складу є одним з найбільш важливих завдань, що
стоять перед органами внутрішніх справ. Привернути увагу до цієї роботи керівників
міськрайлінорганів, зобов’язати їх предметно, цілеспрямовано працювати за кожною
справою, документом та з кожним, особливо молодим, працівником, спрямовуючи
його свідомість на безумовне дотримання чинного законодавства та захист прав і
свобод громадян.

3.2. Розглядати стан дотримання законності і дисципліни особовим складом, як один
з провідних критеріїв діяльності органів внутрішніх справ, спроможність працівників
на високому професійному рівні забезпечувати виконання оперативно-службових
завдань щодо боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку.
Відповідальність за організацію роботи та здійснення контролю за станом
дотримання законності, дисципліни, заходів щодо упередження надзвичайних подій
серед особового складу покласти на заступників начальників ГУМВС, УМВС,
УМВСТ по роботі з персоналом.

3.3. Здійснити комплекс заходів щодо комплектування в складі підрозділів роботи з
персоналом інспекцій по особовому складу, підбирати для роботи в цих підрозділах
усебічно підготовлених, авторитетних, морально загартованих працівників, здатних
на високому професійному рівні здійснювати службові перевірки, виявляти причини
надзвичайних подій та інших порушень за участю особового складу, уносити
пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Протягом І півріччя 2007 року проаналізувати та узагальнити відомості про всіх
працівників, схильних до порушення дисципліни, безвідповідального ставлення до
виконання службових обов’язків, зловживання службовим становищем, вивчити їх
результати службової діяльності, заслухати цих осіб на кадрових комісіях та
визначитися щодо доцільності продовження служби кожним з них. За особами, що
будуть визнані як такі, що можуть бути залишені на службі, закріпити кураторів із
числа осіб керівного складу, яких щомісячно заслуховувати на оперативних нарадах з
питань контролю за службовою діяльністю та поведінкою зазначеної категорії
працівників. Результати цієї роботи оцінювати на рівні з виконанням службових
обов’язків.
Про результати проведення зазначених заходів та список осіб, службову діяльність та
поведінку яких узято на контроль, доповісти до ДРП до 5 липня 2007 року.

3.5. Організувати, постійно здійснювати та контролювати відвідування керівниками
всіх рівнів не рідше одного разу на місяць підлеглих працівників за місцем
проживання з метою з’ясування умов та способу життя, кола інтересів,
взаємовідносин у сім’ях, рівня матеріального та фінансового забезпечення, соціальної
захищеності, як основних складових, що впливають на морально-психологічний стан
працівників, визначають можливості використання їх на службі, дають можливість
прогнозувати їх дії та вчинки.

3.6. Здійснити комплекс невідкладних заходів щодо підвищення ефективності
індивідуально-виховної роботи з особовим складом, посилення її впливу на стан
дисципліни, формування в працівників високих професійних та морально-етичних
якостей.

3.7. Відродити з 1 квітня 2007 року проведення в органах та підрозділах внутрішніх
справ “Дня дисципліни”, передбачивши основною метою цього заходу підвищення
особистої відповідальності кожного працівника за стан дотримання дисципліни та
законності, законослухняності, професійної зрілості, чесності, безкомпромісності,
моральної стійкості, правового виховання особового складу. Проводити “Дні
дисципліни” щомісячно. Про результати цієї роботи доповідати до ДРП МВС
України щоквартально.

3.8. Ужити дієвих заходів щодо недопущення випадків загибелі та поранення
працівників при виконанні ними службових обов’язків, небезпечного поводження з
табельною зброєю, її втрат та незаконного застосування. З цією метою до 25 квітня
2007 року від усього особового складу прийняти заліки із знання ними матеріальної
частини табельної зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, правил і прийомів
стрільби, підстав та порядку її застосування. Знання та навички з цих питань
закріплювати на кожному занятті в системі службової підготовки, інструктажах
перед заступанням на службу. Працівників, які мають незадовільну вогневу
підготовку, відсторонювати від виконання службових обов’язків з вилученням
табельної зброї. Доцільність їх подальшого перебування на службі розглядати в
атестаційному порядку.

3.9. Протягом квітня 2007 року мобільними групами здійснити раптові перевірки
організації навчання особового складу в підпорядкованих органах і підрозділах
внутрішніх справ. Вивчити професійність дій працівників під час виконання
службових обов’язків з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, а
також дотримання ними заходів особистої безпеки. Результати перевірок розглянути
на оперативних нарадах, дати принципову оцінку ролі керівників органів і підрозділів
внутрішніх справ у забезпеченні належної організації навчання особового складу.
Про проведення зазначених заходів та їх результати доповісти ДРП МВС України до
15 травня 2007 року.

3.10. Узяти під жорсткий контроль використання службового транспорту та
заборонити виїздити без нагальної на те потреби в нічний час. За кожним випадком
використання його не за призначенням проводити службові розслідування, до винних
посадових осіб уживати відповідних заходів реагування.

3.11. Активізувати роботу постійно діючих оперативно-профілактичних мобільних
груп з контролю за дотриманням особовим складом транспортної дисципліни,
особливо у вечірній і нічний час, до складу яких залучити працівників інспекції з
особового складу, внутрішньої безпеки, ДАІ та служби з безпеки дорожнього руху
автогосподарств ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Результати їх роботи щомісячно
розглядати на оперативних нарадах при керівництві ГУМВС, УМВС, УМВСТ та до
5-го числа місяця, що настає за звітним, доповідати до ДРП МВС України.

3.12. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994
року № 227 “Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх
об’єднань, установ і організацій” забезпечити створення в кожному підвідомчому
автогосподарстві служб з безпеки дорожнього руху, укомплектувавши їх
кваліфікованими фахівцями. Забезпечити розроблення та проведення заходів щодо
запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

3.13. У місячний термін організувати або поновити в автогосподарствах ГУМВС,
УМВС роботу класів з безпеки дорожнього руху, забезпечивши їх відповідною
документацією та передбачивши можливість приймання на їх базі теоретичного
іспиту з перевірки знань Правил дорожнього руху підлеглими працівниками, які
керують транспортними засобами.

3.14. Забезпечити щоквартальне складання теоретичних іспитів із знання вимог
Правил дорожнього руху підлеглими працівниками, які керують транспортними
засобами, з відповідною протокольною фіксацією їх результатів. У разі нескладення
таких іспитів відповідно до вимог пункту 21 Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 340,
вилучати посвідчення водія та талон до нього на термін до успішного складення
іспиту.

3.15. На виконання вимог Закону України “Про дорожній рух”, спільного наказу
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ від 05.06.2000 №
124/345 “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та
водіїв транспортних засобів” забезпечити в кожному автогосподарстві підвідомчих
служб проведення щозмінних передрейсових медичних оглядів для водіїв
транспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення зі служби. У
міськрайлінорганах та підрозділах внутрішніх справ, де відсутні автогосподарства,
укласти угоди з місцевими медичними закладами щодо проведення таких оглядів.

3.16. Організувати силами працівників технічного нагляду Державтоінспекції на
території обслуговування щомісячні перевірки технічного стану транспортних
засобів. Узагальнену інформацію про результати зазначених перевірок доповідати
начальникам управлінь (відділів) ДАІ ГУМВС, УМВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з подальшим
розглядом на оперативних нарадах керівництва зазначених ГУМВС, УМВС, УМВСТ.

3.17. До працівників, які керують транспортними засобами в стані алкогольного
сп’яніння, незалежно від наслідків, приймати безальтернативне рішення – звільнення
з органів внутрішніх справ, а керівників, які приховують такі факти, понижувати в
посаді. Інформацію про такі випадки доводити до відома всього особового складу.

3.18. Уживати заходів дисциплінарного впливу до працівників, які керують
транспортними засобами без посвідчення водія та інших документів, що дають на це
право, використовують службове посвідчення працівника міліції з метою уникнення
відповідальності, а також працівників Державтоінспекції, які не реагують на такі
факти.

3.19. Забезпечити проведення керівниками міськрайлінорганів інструктажів з
працівниками, які відбувають у відрядження на службовому автотранспорті.
Категорично заборонити виїзди працівників за межі гарнізону без дозволу
безпосередніх начальників. При наданні дозволу на такий виїзд проводити всебічний
інструктаж працівника щодо правил поведінки в побуті, громадських місцях,
безумовного дотримання Правил дорожнього руху.

3.20. З метою посилення профілактичних заходів за працівниками поза службою
практикувати не рідше одного разу на квартал збір у вихідні дні особового складу
міськрайвідділів, стройових підрозділів, який не задіяно до виконання службових
обов’язків.

3.21. Активізувати діяльність громадських формувань служб, органів та підрозділів
(рад зборів, рад наставників, рад ветеранів та інших) з метою їх реального впливу на
забезпечення належного морально-психологічного клімату в колективах. У роботі з
профілактики порушень дисципліни та законності в повній мірі використовувати їхні
можливості. Провести перевибори складів громадських формувань, передбачивши їх
звіти про виконану роботу та обрати до нових складів найбільш активних,
авторитетних та досвідчених працівників. Забезпечити постійну взаємодію між
наставниками та їх підшефними, контроль за поведінкою підшефних на службі і в
побуті. Рішення щодо допуску молодих працівників до самостійного несення служби
приймати тільки за наявності письмового позитивного відгуку наставника. Про
результати діяльності громадських формувань доповідати ДРП МВС України
щоквартально.

3.22. Підвищити ефективність роботи підрозділів виховної та психологічної служб
щодо своєчасного виявлення з використанням методів психологічної експрес-
діагностики осіб із невисокою чи порушеною стійкістю до стресогенних факторів та
психоемоційних навантажень, схильних до порушень дисципліни і законності, та
організувати проведення з ними необхідних психопрофілактичних заходів.
Формувати в працівників органів внутрішніх справ розуміння згубності наслідків
недотримання правил безпечної поведінки та свідомої необхідності щодо збереження
свого життя та здоров’я.

3.23. При розробленні навчальних програм та вивченні юридичних та спеціальних
дисциплін у вищих навчальних закладах, училищах професійної підготовки надавати
першочергове значення питанням зміцнення дисципліни і законності. Особливу увагу
звертати на вироблення в слухачів та курсантів практичних навичок та вмінь у
питаннях забезпечення законності під час виконання службових обов’язків, широко
використовуючи при цьому активні форми навчання. Передбачити відповідні розділи
в програмах проходження практики та стажування.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.