Редакція від 18.11.2015
Документ на сайті патрульної поліції

НАКАЗ МВС №96
Положення про Департамент патрульної поліції

I. Загальні положення

1. Департамент патрульної поліції є міжрегіональним територіальним органом
Національної поліції, який створюється, ліквідовується та реорганізовується
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України
в установленому законом порядку.

2. Повне найменування — Департамент патрульної поліції, скорочена назва —
ДПП.

3. Департамент патрульної поліції організовує діяльність підрозділів патрульної
поліції, здійснює контроль за їх діяльністю, надає їм організаційно-методичну
і практичну допомогу та здійснює їх інформаційно-аналітичне, матеріальне-
технічне та фінансове забезпечення.

4. У своїй діяльності Департамент патрульної поліції керується Конституцією
України, міжнародними угодами та договорами, Законом України «Про
Національну поліцію», іншими законодавчими актами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними
актами Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

5. Департамент патрульної поліції та його структурні підрозділи служать
суспільству, є політично нейтральними. Концепція «поліція та громада»
становить основу діяльності патрульної поліції.

II. Функції Департаменту патрульної поліції

1. Департамент патрульної поліції відповідно до завдань патрульної поліції:

1) реалізовує в межах своєї компетенції державну політику у сфері
забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, охорони та
захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії
злочинності, безпеки дорожнього руху;

2) організовує, забезпечує та контролює діяльність підрозділів патрульної
поліції;

3) налагоджує та підтримує партнерські відносини з населенням,
територіальними громадами та інститутами громадянського суспільства
для ефективного виконання завдань патрульної поліції і підвищення
довіри населення до неї;

4) забезпечує співпрацю підрозділів патрульної поліції у межах наданих їм
повноважень з іншими структурними підрозділами Національної поліції
та МВС України;

5) розробляє (за напрямами діяльності) проекти нормативно-правових актів
з питань діяльності патрульної поліції;

6) розглядає звернення громадян, установ та організацій, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції
Департаменту патрульної поліції;

7) розглядає по суті скарги, подані в порядку оскарження постанов у
справах про адміністративні правопорушення;

8) організовує інформаційно-аналітичну діяльність патрульної поліції,
формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи
Міністерства внутрішніх справ, користується базами (банками) даних
Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів, здійснює
обробку персональних даних, складає статистичну та аналітичну
інформацію, забезпечує режим доступу до інформації, надає
інформаційні послуги;

9) здійснює інформаційну взаємодію з іншими державними органами
України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними
організаціями;

10) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на
запобігання вчинення правопорушень;

11) вживає організаційних заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього
руху;

12) виявляє та припиняє факти порушення безпеки дорожнього руху, а також
виявляє причини і умови, що сприяють їх вчиненню;

13) організовує контроль за додержанням законів, інших нормативних актів з
питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища
від шкідливого впливу автомототранспортних засобів;

14) надає в межах своєї компетенції посадовим і службовим особам та
громадянам обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень
законодавства, в тому числі правил, норм та стандартів, що стосуються
забезпечення безпеки дорожнього руху, а у разі невиконання таких
приписів — притягує винних осіб до передбаченої законодавством
відповідальності;

15) удосконалює регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його
безпеки та підвищення ефективності використання транспортних засобів;

16) організовує, забезпечує та контролює діяльність дільничних інспекторів
патрульної поліції;

17) інформує про здійснення державної політики у сфері забезпечення
публічної безпеки і громадського порядку, охорони та захисту прав і
свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності,
безпеки дорожнього руху;

18) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення
заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в органах
та підрозділах патрульної поліції;

19) здійснює добір кадрів в органи та підрозділи патрульної поліції, формує
кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту
патрульної поліції;

20) формує плани та пріоритети діяльності патрульної поліції;

21) здійснює інші функції та повноваження, визначені законодавством.

III. Структура та організація діяльності Департаменту патрульної поліції

1. Структура та штатна чисельність Департаменту патрульної поліції
затверджується керівником Національної поліції.

2. Департамент патрульної поліції та структурні підрозділи патрульної поліції
становлять єдину систему. Структурні підрозділи патрульної поліції підзвітні
та підконтрольні Департаменту патрульної поліції.

3. Структурні підрозділи патрульної поліції очолюють керівники, які
підпорядковуються керівнику Департаменту патрульної поліції та його
заступникам.

4. Розподіл функцій між Департаментом патрульної поліції та структурними
підрозділами патрульної поліції визначається організаційно-розпорядчими
наказами керівника Департаменту патрульної поліції.

IV. Керівництво Департаменту патрульної поліції

1. Департамент патрульної поліції очолює керівник Департаменту патрульної
поліції, який підпорядковується керівникові Національної поліції та
заступнику, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків
здійснює координацію роботи патрульної поліції і контроль за її діяльністю.

2. Керівник Департаменту патрульної поліції у межах повноважень, на основі і
на виконання Конституції та законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і контролює їх
виконання.

3. Керівник Департаменту патрульної поліції має трьох заступників, кожен з
яких здійснює керівництво одним з блоків структурних (відокремлених)
підрозділів патрульної поліції.

4. Керівник Департаменту патрульної поліції призначається на посаду і
звільняться з посади керівником Національної поліції в установленому
порядку.

5. Заступники керівника Департаменту патрульної поліції призначаються на
посади та звільняються з посад керівником Департаменту патрульної поліції в
установленому порядку.

6. Повноваження керівника Департаменту патрульної поліції визначаються цим
Положенням та наказами керівника Національної поліції.

7. Керівник Департаменту патрульної поліції:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Департаменту патрульної
поліції, організовує виконання завдань, покладених на Департамент
патрульної поліції;

2) розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками, іншими
працівниками Департаменту патрульної поліції, здійснює контроль за їх
виконанням;

3) у межах компетенції організовує та контролює виконання патрульною
поліцією Конституції та законів України, актів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, актів керівника
Національної поліції, а також наказів і доручень Міністра внутрішніх
справ України з питань, що належать до сфери діяльності патрульної
поліції;

4) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є
обов’язковими для виконання працівниками Департаменту патрульної
поліції;

5) забезпечує злагоджену співпрацю між Департаментом патрульної поліції
та Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ України,
іншими правоохоронними органами, органами державної влади,
іноземними державами та міжнародними організаціями;

6) здійснює контроль та забезпечує в межах компетенції координацію
структурних підрозділів патрульної поліції, а також організаційно-
методичне керівництво їх роботою;

7) вносить керівнику Національної поліції пропозиції щодо затвердження
структури та штату Департаменту патрульної поліції;

8) забезпечує розробку і затвердження перспективних і поточних планів
роботи Департаменту патрульної поліції, структурних підрозділів
патрульної поліції, здійснює контроль за їх виконанням, вносить
пропозиції до планів роботи Національної поліції, заслуховує звіти
керівників підпорядкованих підрозділів про хід виконання планів;

9) організовує узагальнення, аналіз та оцінку ефективності діяльності
структурних підрозділів патрульної поліції, з питань, що належать до їх
компетенції, за результатами чого розробляє та вносить на розгляд
керівництва Національної поліції проекти управлінських рішень,
спрямованих на вдосконалення їх діяльності;

10) організовує і забезпечує в установленому порядку відбір, розстановку,
переміщення і професійну підготовку кадрів, виховання особового
складу Департаменту патрульної поліції та дотримання ним службової
дисципліни;

11) організовує в установленому порядку атестацію особового складу, а
також кваліфікаційні іспити державних службовців Департаменту
патрульної поліції; та присвоює спеціальні звання (до підполковника
поліції) та ранги працівникам Департаменту патрульної поліції;

12) вирішує в установленому порядку питання виїзду працівників
Департаменту патрульної поліції у службові відрядження з метою
виконання заходів у межах компетенції Департаменту патрульної поліції,
перевірки діяльності підрозділів патрульної поліції або надання їм
практичної допомоги;

13) уживає заходів щодо надання відпусток працівникам Департаменту
патрульної поліції та вирішення інших питань, пов’язаних з
проходженням служби, здійсненням трудової діяльності та соціальним
захистом працівників Департаменту патрульної поліції відповідно до
законодавства;

14) в установленому порядку здійснює заохочення та накладання
дисциплінарних стягнень щодо осіб молодшого, середнього та вищого
складу поліції, працівників, робітників та державних службовців
патрульної поліції, а також представлення до нагород та відзнак;

15) призначає та звільняє осіб молодшого середнього та вищого складу
поліції, працівників, робітників та державних службовців патрульної
поліції;

16) забезпечує та здійснює особистий прийом громадян, які звернулися до
Департаменту патрульної поліції з питань, пов’язаних з його діяльністю,
скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до
Департаменту патрульної поліції, та дає доручення щодо своєчасного і
об’єктивного вирішення порушених питань;

17) здійснює постійний контроль за збереженням державної таємниці,
інформації з обмеженим доступом та режимом секретності в
Департаменті патрульної поліції;

18) здійснює контроль за здійсненням діловодства, збереженням документів,
організовує роботу з документами згідно із законодавством України;
організовує службове листування з питань, що стосуються його
діяльності;

19) представляє Департамент патрульної поліції у відносинах з органами
законодавчої, виконавчої та судової влади, підприємствами, установами,
організаціями, фізичними та юридичними особами;

20) забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки
фінансової та бюджетної, податкової та статистичної звітності;

21) відповідно до законодавства несе відповідальність за організацію
ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах,
збереження оброблених документів, реєстрів і ведення статистичної
звітності та виконання кошторису;

22) здійснює інші повноваження, делеговані керівництвом Національної
поліції або передбачені законодавством.

8. Керівник Департаменту патрульної поліції несе персональну відповідальність
за належну організацію діяльності Департаменту патрульної поліції.

V. Прикінцеві положення

1. Департамент патрульної поліції є юридичною особою публічного права, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби
України та банківських установах, має печатки із зображенням Державного
Герба України, інші печатки та штампи.

2. Департамент патрульної поліції є органом, що фінансується за рахунок
коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених
законом, згідно із щорічним кошторисом видатків, передбачених для
Національної поліції.

Начальник Департаменту патрульної поліції
підполковник поліції

Є. О. Жуков

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.