Прийняття від 04.12.2017
Документ на сайті ВР

Наказ МВС №987
Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права, обов’язки та порядок діяльності підрозділів поліції особливого призначення (далі – Підрозділи) головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі – ГУНП).

2. Підрозділи у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінальним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про боротьбу з тероризмом», іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність Національної поліції України, та цим Положенням.

3. Діяльність Підрозділів ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності.

4. Підрозділи безпосередньо підпорядковуються керівнику ГУНП або особі, яка виконує його обов’язки. Під час виконання завдань поза межами місця постійного несення служби (дислокації) Підрозділ переходить в підпорядкування керівника відповідного ГУНП.

5. Методичне забезпечення діяльності Підрозділів здійснює Департамент превентивної діяльності Національної поліції України (далі – ДПД).

6. З метою забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на Підрозділи, поліцейські застосовують поліцейські превентивні заходи та заходи примусу у випадках та в порядку, визначених Законом України «Про Національну поліцію» (далі – Закон).

7. Залежно від специфіки, функцій, посадових (функціональних) обов’язків, що покладені на поліцейських, Підрозділи в штаті мають відділення, взводи, роти швидкого реагування, які призначені для безпосереднього проведення спеціальних поліцейських операцій із припинення злочинів, пов’язаних з високим ступенем суспільної небезпеки та вчиненням збройного опору, а також для здійснення відповідно до компетенції заходів у сфері протидії злочинності, що пов’язані з підвищеною загрозою для життя і здоров’я поліцейських та потребують від поліцейських високого рівня фізичної і професійної підготовленості, уміння впевнено діяти в екстремальних умовах.

8. Поліцейські Підрозділів забезпечуються одностроєм відповідно до статті 20 Закону.

9. Діловодство у Підрозділах здійснюється відповідно до законодавства України та з дотриманням вимог режиму таємності.

ІІ. Завдання Підрозділів

Відповідно до своїх функціональних повноважень Підрозділи виконують такі завдання:

запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень;

забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;

забезпечення безпеки взятих під захист осіб, членів їх сімей, охорона адміністративних, державних будівель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених законодавством України;

участь в антитерористичних операціях, що проводяться відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

ІІІ. Функції (повноваження) Підрозділів

1. Відповідно до покладених завдань Підрозділи:

1) вживають заходів самостійно або відповідно до визначених функцій разом з іншими структурними підрозділами ГУНП та територіальними (відокремленими) підрозділами НПУ, Національною гвардією України, у процесі своєї діяльності взаємодіють з органами правопорядку та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

2) вживають заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях та під час проведення масових заходів;

3) забезпечують безпеку взятих під захист осіб, членів їх сімей, охорону адміністративних, державних будівель та інших об’єктів на підставах та в порядку, визначених законодавством України;

4) відповідно до законодавства України та у межах своєї компетенції беруть участь у боротьбі з тероризмом, забезпечують ефективне використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій;

5) уживають заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення адміністративного, кримінального правопорушення;

6) доставляють у випадках і порядку, визначених законодавством, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

7) забезпечують публічну безпеку і порядок у місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та на прилеглій до них території;

8) у межах повноважень, передбачених законодавством України, організовують та здійснюють заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків;

9) беруть участь у забезпеченні відповідно до законодавства правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

10) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

2. На Підрозділи не може покладатися виконання функцій, не передбачених законодавством України та цим Положенням.

3. Підрозділи під час виконання покладених на них завдань та функцій у межах компетенції взаємодіють з органами і підрозділами поліції, Національною гвардією України, органами правопорядку, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону і населенням відповідно до законодавства України.

ІV. Дислокація Підрозділів

1. Підрозділи розміщуються у спеціально відведених приміщеннях.

2. За наказом Національної поліції України, підписаним Головою Національної поліції України або особою, яка виконує його обов’язки, його заступником, який відповідно до функціональних обов’язків здійснює координацію і контроль діяльності ДПД, з метою участі в поліцейських операціях Підрозділи можуть відряджатися до інших регіонів держави та об’єднуватись у зведені загони.

3. Керівник зведеного загону призначається наказом Національної поліції України, підписаним Головою Національної поліції України або особою, яка виконує його обов’язки, його заступником, який відповідно до функціональних обов’язків здійснює координацію і контроль діяльності ДПД.

V. Комплектування Підрозділів

1. Комплектування Підрозділів поліцейськими та працівниками на посади відповідно до штату здійснюється на добровільних засадах з дотриманням вимог Закону, з урахуванням рівня їх фізичної підготовки, здатності за своїми діловими, професійними, моральними якостями, освітнім і кваліфікаційним рівнем, станом здоров’я забезпечувати виконання покладених на поліцію завдань та функцій.

2. Структура та штати Підрозділів затверджуються в установленому законодавством України порядку за пропозиціями начальника ГУНП.

3. Комплектування Підрозділів працівниками поліції здійснюється відповідно до законодавства України.

4. Правовий і соціальний захист, пенсійне забезпечення працівників Підрозділів здійснюються відповідно до законодавства України.

VІ. Обов’язки та права керівників (командирів) Підрозділів

1. Підрозділи очолюють керівники (командири), які є безпосередніми начальниками поліцейських, працівників Підрозділів та які забезпечують виконання покладених на Підрозділи завдань і функцій.

2. Керівники (командири) призначаються на посади та звільняються з посад в установленому порядку.

3. Обов’язки керівників (командирів) Підрозділів:

1) організація діяльності Підрозділів та контроль за її ефективністю, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

2) забезпечення і контроль за дотриманням законності, прав і свобод людини, службової дисципліни, розпорядку дня, режиму роботи поліцейськими та працівниками Підрозділів;

3) надання обов’язкових для виконання підлеглими доручень, розподіл обов’язків між своїми заступниками, поліцейськими, працівниками поліції Підрозділів, контроль за їх належним та своєчасним виконанням;

4) забезпечення постійної готовності сил і засобів Підрозділів та координація дій підлеглих під час виконання покладених завдань;

5) організація й особиста участь у проведенні інструктажів поліцейських Підрозділів, які залучаються до виконання покладених завдань;

6) контроль за дотриманням підлеглими заходів безпеки, зокрема під час поводження з вогнепальною зброєю, ужиття заходів для попередження нещасних випадків під час виконання службових обов’язків;

7) участь в організації виконання покладених на Підрозділи завдань та функцій, здійснення розстановки сил та засобів;

8) організація взаємодії Підрозділів зі структурними підрозділами ГУНП, їх територіальними (відокремленими) підрозділами, Національною гвардією України, органами державної влади, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного кордону з питань, що належать до компетенції Підрозділів;

9) ужиття заходів щодо підвищення рівня фізичної підготовки та загального рівня професійної підготовленості підлеглих (за необхідності із залученням фахівців інших підрозділів та служб поліції за згодою). Участь в організації професійного навчання поліцейських Підрозділів, у тому числі у забезпеченні належних умов для організації службової підготовки;

10) участь у встановленому порядку в атестуванні поліцейських Підрозділів, у межах повноважень порушення клопотань перед керівництвом ГУНП щодо переміщення кадрів. Надання для погодження керівництву ГУНП матеріалів щодо призначення на посади до Підрозділів поліцейських, у тому числі своїх заступників;

11) порушення клопотань перед керівництвом ГУНП щодо надання підлеглим відпусток, матеріальної допомоги, визначеної законодавством;

12) у встановленому порядку ініціювання та участь у проведенні службових розслідувань щодо підлеглих;

13) порушення клопотань перед керівництвом ГУНП про заохочення поліцейських, працівників Підрозділів, у тому числі про нагородження державними нагородами, присвоєння поліцейським спеціальних звань поліції та рангів держслужбовцям, а також щодо накладення на них дисциплінарних стягнень за порушення службової дисципліни;

14) забезпечення збереження, цільового використання та підтримання в належному стані озброєння, боєприпасів, техніки, спеціальних засобів, засобів зв’язку, а також іншого майна та нематеріальних активів, переданих у користування або на відповідальне зберігання поліцейським, держслужбовцям та працівникам Підрозділів, забезпечення належного стану пожежної безпеки;

15) у встановленому законодавством України порядку та з урахуванням норм належності і потреб Підрозділів порушення клопотань перед керівництвом ГУНП щодо необхідності забезпечення Підрозділів озброєнням, спеціальними засобами, технікою та іншим майном;

16) за дорученням керівника ГУНП забезпечення участі Підрозділів у роботі з розгляду звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, запитів на отримання публічної інформації, здійснення особистого прийому громадян, які звернулися з питань, що належать до компетенції Підрозділів;

17) організація роботи із забезпечення діловодства та режиму секретності у Підрозділах;

18) організація розроблення перспективних і поточних планів роботи Підрозділів, підбиття підсумків за результатами службової діяльності;

19) звітування перед керівництвом ГУНП про стан виконання покладених на Підрозділи завдань та функцій;

20) забезпечення виконання вимог цього Положення.

4. Керівники (командири) Підрозділів мають право:

1) вносити пропозиції керівнику ГУНП (або його заступнику) щодо комплектування Підрозділу, професійного навчання підлеглих, а також щодо вдосконалення діяльності Підрозділу, його структури та змін до штату;

2) організовувати проведення перевірок з метою контролю за належним виконанням поліцейськими Підрозділів посадових (функціональних) обов’язків. У разі виявлення недоліків чи порушень уживати необхідних заходів реагування;

3) подавати керівнику ГУНП пропозиції щодо установлення та зміни поліцейським, працівникам Підрозділу розміру надбавок, премій, інших виплат, передбачених законодавством України;

4) затверджувати графік відпусток поліцейських та працівників Підрозділів, контролювати їх надання;

5) інші права та обов’язки відповідно до законодавства України.

VII. Обов’язки поліцейських Підрозділів

1. Поліцейські Підрозділів зобов’язані:

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, Присяги поліцейського та вимог цього Положення;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог законодавства України, посадових (функціональних) обов’язків, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та актів Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру;

3) постійно вдосконалювати свій рівень професійної майстерності, у тому числі фізичної, тактичної та вогневої підготовок, а також професійні якості.

2. Поліцейські Підрозділів мають права та обов’язки, пов’язані з проходженням служби в поліції, що визначені законодавством України, посадовими (функціональними) обов’язками та організаційно-розпорядчими актами Національної поліції України.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.