Редакція від 17.01.2018
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №1388
Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Загальні положення

Державна реєстрація транспортних засобів

Державна реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

Перереєстрація транспортних засобів

Зняття з обліку транспортних засобів

Порядок видачі тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів

Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон

АКТ приймання-передачі транспортного засобу

АКТ № ___ приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

АКТ № ___ приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газі

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

АКТ приймання-передачі транспортного засобу


Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України
процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів (далі – транспортні засоби),
оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

2. Цей Порядок є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних
осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи
експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів
виконують обов’язки та реалізують права таких власників у межах
наданих їм повноважень.

3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться
територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі –
сервісні центри МВС) з метою здійснення контролю за відповідністю
конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим
вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням
законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), використанням транспортних засобів в
умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх
обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій. { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС може проводитися через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” ( 5203-17 ), на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

Центри надання адміністративних послуг підключаються до електронних баз даних (реєстрів), необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів, з метою прийняття, перевірки та передачі документів, видачі оформлених результатів. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів
передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і
передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх
власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.

{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується
МВС. { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

4. Сервісні центри МВС ведуть облік торговельних організацій,
підприємств-виробників та суб’єктів господарювання, діяльність
яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових
частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерними
знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі
транспортних засобів установленого зразка із сплатою вартості
зазначених номерних знаків і бланків, розробляють порядок видачі
таких бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають
відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про
державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних
засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них,
мотоциклів, мотоколясок та мопедів).

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015 }

5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність
згідно із законом.


Державна реєстрація транспортних засобів

6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними
особами в сервісних центрах МВС або через центри надання
адміністративних послуг. Транспортні засоби, що належать декільком
фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою
заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності
одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів
проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису
такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі “Особливі
відмітки” свідоцтва про реєстрацію або тимчасового реєстраційного
талону транспортних засобів щодо іншого співвласника може бути
зроблено запис: “_________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
або найменування юридичної особи)
є співвласником”.

{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015, N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

Фахівці експертної служби МВС, судові експерти, що здійснюють огляд та експертне дослідження транспортних засобів з урахуванням вимог пункту 15 цього Порядку, представники сервісних центрів МВС можуть брати участь у роботі центрів надання адміністративних послуг для забезпечення виконання процедурних дій, необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів. { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

Транспортні засоби, що належать фізичним особам –
підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують
такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі –
власники) зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні
засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного
оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або
виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до
реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується
у разі подання документів, які підтверджують відсутність
можливості своєчасного її проведення власниками транспортних
засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).
Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не
перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних
знаків, що відповідають державним стандартам, а також
ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають
записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені,
забороняється. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію
України для власного користування більш як на два місяці,
підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк,
визначений ДФС. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть
бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або
користування іншим особам. { Абзац третій пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015, N 436 ( 436-2016-п ) від 13.07.2016 }

8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів
проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або
уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх
особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб
– нотаріально посвідчена довіреність), а також правомірність
придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі –
правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність
конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки
дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення
змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної
реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за
винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в
підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України
“Про дорожній рух”) ( 3353-12 ). { Абзац перший пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від
13.02.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

Документами, що підтверджують правомірність придбання
транспортних засобів, їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:

{ Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1118 ( 1118-2015-п ) від 09.12.2015 }

договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в
уповноваженому органі МВС бланках; { Абзац третій пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у
присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу
(міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші
договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на
транспортний засіб; { Абзац четвертий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 610 ( 610-2013-п ) від
01.08.2013; в редакції Постанов КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

укладені та оформлені в центрах надання адміністративних послуг у присутності адміністраторів таких центрів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб; { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни,
поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори,
на підставі яких здійснюється набуття права власності на
транспортний засіб; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1118 ( 1118-2015-п ) від 09.12.2015, N 436 ( 436-2016-п ) від 13.07.2016, N 893 ( 893-2017-п ) від 22.11.2017 }

договір комісії між власником транспортного засобу і суб’єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб’єкт господарювання, які підписані від імені суб’єкта господарювання уповноваженою особою, – у разі продажу транспортних засобів суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу; { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 436 ( 436-2016-п ) від 13.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 893 ( 893-2017-п ) від 22.11.2017 }

свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або
консульською установою, чи їх дублікати; { Абзац пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

рішення про закріплення транспортних засобів на праві
оперативного управління чи господарського відання, прийняті
власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими
управляти таким майном; { Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N
941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

рішення власників майна, уповноважених ними органів про
передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність
чи з комунальної власності в державну власність; { Абзац пункту 8
в редакції Постанови КМ N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із
зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками
транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а
також ідентифікаційних номерів їх складових частин;
довідка органу соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили
автомобіль або мотоколяску;
акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно
з додатком 6, виданий підприємством-виробником або підприємством,
яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний
пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із
зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу
та конкретного одержувача;
митна декларація ( 450-2012-п ) на бланку єдиного
адміністративного документа на паперовому носії або електронна
митна декларація, або видане органом доходів і зборів посвідчення
про реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; { Абзац
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 1081 ( 1081-2012-п ) від
28.11.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

договір фінансового лізингу;
акт про проведені електронні торги або постанова та акт про
передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом
державної виконавчої служби або приватним виконавцем. { Пункт 8
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 424
( 424-2013-п ) від 19.06.2013; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }

{ Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 436 ( 436-2016-п ) від 13.07.2016 }

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових
частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну
територію України, за електронною митною декларацією така
декларація, засвідчена електронним цифровим підписом
відповідальної посадової особи органу доходів і зборів,
передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних
систем органам МВС. { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від
28.11.2012 }

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували
в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, крім
зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують
правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної
картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу
МВС про зняття транспортного засобу з обліку. Переобладнання (крім
переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження,
передача права користування і (або) розпорядження придбаних
транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах
МВС, не допускається. { Абзац пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови
сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів
(обов’язкових платежів), а також внесення в установленому порядку
платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну
реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування
вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

У разі проведення державної реєстрації транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, приймаються з урахуванням положень інформаційної картки на таку послугу, яка надається сервісними центрами МВС органам, що утворили центри надання адміністративних послуг. { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

Форма бланків актів приймання-передачі транспортних засобів
підприємств – виробників таких засобів та їх складових частин, що
мають ідентифікаційні номери, наведена в додатку 6. { Абзац пункту
8 в редакції Постанови КМ N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015 }

{ Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

Перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання
чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2009 р. N 1371 ( 1371-2009-п ) “Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України,
2009 р., N 101, ст. 3521), може проводитися без подання
документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за
встановленою цим Порядком процедурою. { Пункт 8 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 436 ( 436-2011-п ) від 20.04.2011 }

9. До державної реєстрації не допускаються автобуси, що
переобладнані з автомобілів, які призначалися для виконання інших
функцій, за винятком таких автобусів, зареєстрованих до 1 квітня
2008 року.
Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
розукомплектованих транспортних засобів, крім випадків
вибракування їх у цілому, не допускається. Розукомплектованими
вважаються транспортні засоби, в яких відсутня одна або більше
складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі,
рама, двигун).

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 }

10. Державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в
експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за
умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки
(моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і
стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності
або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких
власники подають до сервісного центру МВС.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015 }

11. Державна реєстрація конфіскованих транспортних засобів
або транспортних засобів, право власності на які встановлено за
рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду
із зазначенням марки, моделі, ідентифікаційних номерів складових
частин таких засобів, а також реєстраційних документів, зокрема
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі – свідоцтво
про реєстрацію) або технічного паспорта (у разі їх наявності). До
реєстраційних документів додається договір купівлі-продажу, інший
документ, що встановлює право власності, або рішення Кабінету
Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку
розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим
органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 ( 985-2002-п
) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371), про
передачу цих транспортних засобів у разі конфіскації у власність
держави. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

Державна реєстрація проводиться:
транспортних засобів, що визнані в установленому порядку
безхазяйними, – на підставі документів, виданих уповноваженими
органами, а також договорів купівлі-продажу або інших документів,
які встановлюють право власності на такі засоби після їх
реалізації;
транспортних засобів, які за правом спадкування перейшли у
власність держави або подаровані державі власниками, – на підставі
рішень органів, визначених законодавством, та нотаріально
засвідчених документів, які встановлюють право власності, із
зазначенням в них марки, моделі, ідентифікаційних номерів
складових частин таких транспортних засобів, інших документів, що
підтверджують правомірність їх придбання новими власниками, а
також виданих на території України реєстраційних документів.

{ Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Абзац п’ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

Державна реєстрація зазначених транспортних засобів, ввезених
на митну територію України без сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), що передбачені законодавством під час
імпорту таких засобів, проводиться за умови подання документів про
внесення таких податків і зборів (обов’язкових платежів), за
винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів
та транспортних засобів, які згідно з податковим законодавством
звільнені від їх сплати, із внесенням відповідного запису у
свідоцтво про реєстрацію. { Абзац шостий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 537 ( 537-2010-п ) від
30.06.2010 }

12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
проводиться:
транспортних засобів дипломатичних представництв та
консульських установ, представництв міжнародних організацій в
Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в
установленому порядку в МЗС, – сервісними центрами МВС за
клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31
цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом
МВС та МЗС; { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують
реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги
(виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України,
інших представництв іноземних юридичних осіб, іноземних громадян
та осіб без громадянства – сервісними центрами МВС на загальних
підставах. { Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 550 (550-2012-п ) від
20.06.2012 }

13. Транспортні засоби, які належать представництвам
державних підприємств, установ та організацій України і
експлуатувалися за кордоном та повертаються в Україну без
реєстраційних документів, реєструються на підставі клопотань МЗС
та актів приймання-передачі за формою згідно з додатком 2 або
накладних на відпуск матеріальних цінностей і відповідних митних
документів.

14. Допускається державна реєстрація легкових автомобілів,
які складені самостійно з частин транспортних засобів, самостійно
сконструйованих мотоциклів, легкових, а також вантажних
автомобілів, повна маса яких не перевищує 3500 кілограмів,
причепів та напівпричепів до них, інших прирівняних до них
транспортних засобів і мопедів, виготовлених відповідно до
обов’язкових вимог норм і стандартів України, на підставі
документів, що підтверджують правомірність придбання складових
частин із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також
висновків Головного сервісного центру МВС та інших, визначених
Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій.

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

15. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових
транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у
зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища,
імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є
власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому)
підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення
ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами,
зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За
результатами огляду в документах, які подаються для державної
реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт
огляду. Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних
документів на транспортний засіб (інших документів, які є
підставою для реєстрації транспортного засобу) проводиться за
заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних
номерів транспортного засобу і реєстраційних документів. Експертне
дослідження проводиться фахівцями експертної служби МВС або
судовими експертами державних спеціалізованих установ, які мають
присвоєну в установленому Законом України “Про судову експертизу”
( 4038-12 ) порядку кваліфікацію судового експерта з правом
проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями.
За результатами дослідження складається висновок експертного
дослідження, який додається до документів, що подаються для
державної реєстрації. Установлення відповідності конструкції,
перевірка за Єдиним державним реєстром МВС, автоматизованою базою
даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних
Генерального секретаріату Інтерполу, перевірка відомостей про
обмеження відчуження за Державним реєстром обтяжень рухомого майна
та відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують
громадянство України, а також про реєстрацію місця проживання за
Єдиним державним демографічним реєстром проводяться уповноваженими
особами сервісного центру МВС. { Абзац перший пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від
13.02.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015; в редакції Постанови КМ N 1118 ( 1118-2015-п ) від
09.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 687
( 687-2016-п ) від 05.10.2016 }

Після проведення перевірок на заяві власника транспортного
засобу робиться запис щодо наявності або відсутності відомостей
про розшук, арешт, заборону на зняття з обліку та/або
перереєстрацію, відомостей про обмеження відчуження в Державному
реєстрі обтяжень рухомого майна, що засвідчується підписом
уповноваженої особи сервісного центру МВС із зазначенням прізвища,
імені, по батькові і дати. { Пункт 15 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 687 ( 687-2016-п ) від 05.10.2016 }

У разі наявності відомостей про арешт або розшук
транспортного засобу його реєстрація не проводиться. Реєстрація
транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, проводиться
за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім
випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку
спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному
майні. { Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 687 ( 687-2016-п ) від 05.10.2016 }

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку
транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без
ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи
кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими
(змінено один або кілька символів номера, замінено панель
(табличку) або частину панелі (таблички) з номером)
ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами)
не допускається. Перша державна реєстрація таких засобів,
а також ввезених на митну територію України транспортних засобів,
що розшукуються правоохоронними органами інших держав, не
проводиться. { Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна
реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після
експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

{ Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття
з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у
цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або
підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному
власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером
двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).

{ Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

На самостійно сконструйовані транспортні засоби та на
зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні засоби із
знищеними ідентифікаційними номерами їх складових частин (кузова,
шасі, рами) або на транспортні засоби, ідентифікаційні номери
складових частин яких пошкоджені під впливом корозії, знищені
(пошкоджені) чи підроблені внаслідок незаконного заволодіння або в
разі, коли проведена заміна таких складових частин після
дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні індивідуальні
номери чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних
номерів складових частин (у разі встановлення відповідності
ідентифікаційного номера таким засобам) згідно з вимогами
міжнародних і державних стандартів. { Абзац пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 600 ( 600-2012-п ) від
27.06.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

У такому разі до реєстраційних документів та Єдиного
державного реєстру МВС вносяться в установленому порядку
відповідні відмітки. { Абзац пункту 15 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Комбінація символів, порядок їх нанесення та залучення до їх
нанесення спеціалізованих підприємств визначається МВС.

16. На зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні
засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки,
що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки –
на автотранспорт, один – на мототранспорт, мопед, причіп та
напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах
спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв. У
свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ідентифікаційний
номер двигуна не зазначається. { Абзац перший пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон
та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво
про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.
Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків,
виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на
які вони видані, не дозволяється.
За бажанням власника транспортного засобу – фізичної особи
надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за
бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного
засобу передав у встановленому порядку право користування і (або)
розпорядження транспортними засобами, сервісний центр МВС видає за
зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на
строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують
право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

{ Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

У графі талона “Особливі відмітки” робиться запис “Дійсний до
____________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ N ________”.
Копія документа, що підтверджує право користування і (або)
розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що
необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

17. У разі державної реєстрації експериментальних зразків
транспортних засобів, що проходять випробування, до реєстраційних
документів (реєстраційної картки, книги реєстрації, свідоцтва про
реєстрацію) вноситься запис “випробування” і видаються номерні
знаки. Підставою для державної реєстрації таких транспортних
засобів є технічне завдання виробника на розроблення, узгоджене з
Головним сервісним центром МВС або державним підприємством
“Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний
інститут” (далі – державне підприємство “ДержавтотрансНДІпроект”)
Мінінфраструктури.

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

18. Замість утраченого або непридатного для користування
свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) і номерних знаків
на підставі заяви власника або його представника видається нове
свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.
Замість утраченого свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) знятого з обліку транспортного засобу на підставі заяви
власника або його представника сервісний центр МВС, в якому
проводилося зняття з обліку, видає копію реєстраційної картки, яка
засвідчується підписом та печаткою адміністратора сервісного
центру МВС, із внесенням відповідних службових відміток. { Абзац
другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Знайдені свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти) і
номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються
до сервісних центрів МВС. { Абзац третій пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

22. Для проведення державної реєстрації нових транспортних
засобів, виготовлених в Україні шляхом їх переобладнання
суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з
переобладнання п’яти і більше транспортних засобів протягом року,
до сервісних центрів МВС подається також оформлене державним
підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” чи Головним сервісним
центром МВС і видане виробником свідоцтво про погодження
конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху. { Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Обмеження, зазначені у свідоцтві, вносяться до реєстраційних
документів.

23. Транспортні засоби, які належать неповнолітнім,
реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного
віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально
засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. В
обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів також
зазначається прізвище, ім’я та по батькові батьків (усиновлювачів)
неповнолітнього або його піклувальника і ставиться відмітка про
заборону зняття з обліку транспортних засобів без їх дозволу та
дозволу органу опіки та піклування.
Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження
щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
транспортних засобів, які встановлювалися для неповнолітніх,
знімаються.

24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних
засобів здійснюється за місцем звернення власника або його
уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання)
фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в
реєстраційних документах зазначається місце реєстрації
(проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб –
місце проживання на підставі відповідних документів) або
місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється
транспортний засіб. { Абзац перший пункту 24 в редакції Постанови
N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ
N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559
( 559-2010-п ) від 07.07.2010; в редакції Постанови КМ N 600
( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

25. Державна реєстрація придбаних у розстрочку транспортних
засобів проводиться згідно з цим Порядком із внесенням до
свідоцтва про реєстрацію відповідного запису (запис “розстрочка”
повинен міститися в акті приймання-передачі транспортних засобів
за формою згідно з додатком 6).

{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 941
( 941-2015-п ) від 18.11.2015 }

27. Транспортні засоби, що придбаваються юридичною
особою – лізингодавцем з метою подальшої передачі їх
лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу,
реєструються за лізингодавцем.
Після виконання договору фінансового лізингу транспортні
засоби знімаються з обліку відповідно до вимог пункту 42 цього
Порядку і реєструються за лізингоодержувачем на підставі
зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних
засобів за формою згідно з додатком 2.


Державна реєстрація ввезених в Україну транспортних засобів

28. Ввезені в Україну транспортні засоби підлягають державній
реєстрації на підставі заяв власників і митних декларацій
( 450-2012-п ) на бланку єдиного адміністративного документа на
паперовому носії або електронних митних декларацій або виданих
органами доходів і зборів посвідчень про їх реєстрацію в сервісних
центрах МВС. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

У разі ввезення двох і більше транспортних засобів для
власних потреб за однією митною декларацією на бланку єдиного
адміністративного документа на паперовому носії такі засоби
реєструються на підставі засвідченої органом доходів і зборів її
копії, що скріплюється особистою номерною печаткою працівника
органу доходів і зборів та печаткою такого органу. { Абзац другий
пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081
( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 436 ( 436-2016-п ) від
13.07.2016 }

Транспортні засоби та їх складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого
відчуження суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з
реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними
особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують
правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом

8 цього Порядку, та митних декларацій на бланку єдиного
адміністративного документа на паперовому носії або їх копій, що
скріплюються особистою номерною печаткою працівника органу доходів
і зборів та печаткою такого органу. { Абзац третій пункту 28 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081 ( 1081-2012-п )
від 28.11.2012, N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015, N 436
( 436-2016-п ) від 13.07.2016 }

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових
частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною митною
декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом
відповідальної посадової особи органу доходів і зборів, державна
реєстрація таких транспортних засобів і складових частин
здійснюється на підставі зазначеної митної декларації
( 450-2012-п ), отриманої органами МВС від ДФС за допомогою
засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та розміщеної в
автоматизованій інформаційній системі “Митний документ”. { Пункт
28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 87 ( 87-2012-п ) від
13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1081
( 1081-2012-п ) від 28.11.2012, N 436 ( 436-2016-п ) від
13.07.2016 }

29. У разі коли транспортні засоби перебували в експлуатації
за межами України і були зареєстровані у відповідних органах іншої
держави, обов’язковим є подання до сервісних центрів МВС
реєстраційних або прирівняних до них документів такої держави.

{ Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

{ Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

30. До реєстраційних та облікових документів вносяться
відомості про заборону відчуження і передачі права користування і
(або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного
вивезення та інші обмеження, що встановлюються органами доходів і
зборів.

{ Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 87 ( 87-2012-п ) від
13.02.2012 }

31. Державна реєстрація транспортних засобів під зобов’язання
про їх зворотне вивезення проводиться виключно за наявності
документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України (крім
транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та
консульським установам, представництвам міжнародних організацій в
Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в
установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та
їх співробітникам, які не є резидентами України). { Абзац перший
пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 550
( 550-2012-п ) від 20.06.2012 }

Державна реєстрація тимчасово ввезених на митну територію
України транспортних засобів, що належать дипломатичним
представництвам та консульським установам, представництвам
міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей
персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також
міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є
резидентами України, може проводитися на підставі документів, що
підтверджують право власності, користування і (або) розпорядження
такими засобами без надання документа, що підтверджує їх
реєстрацію за межами України. { Абзац другий пункту 31 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 550 ( 550-2012-п ) від
20.06.2012 }

Національні номерні знаки і документи про реєстрацію (про
право власності, користування або розпорядження) транспортних
засобів іноземних держав, з яких вони тимчасово ввезені на митну
територію України під зобов’язання про зворотне вивезення,
здаються на зберігання до сервісних центрів МВС, що є умовою
тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються власникам
в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з обліку.
На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та
свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку тимчасового
ввезення, який встановлюється органами доходів і зборів відповідно
до митного законодавства та зазначається у документах про митне
оформлення таких засобів. { Абзац третій пункту 31 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні
засоби вважаються незареєстрованими.

32. Зняття з обліку у зв’язку з відчуженням (купівля-продаж,
міна, дарування) або вибраковуванням транспортних засобів, щодо
яких не знято обмеження органів доходів і зборів, здійснюється з
їх дозволу.


Перереєстрація транспортних засобів

33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі
отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не
придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки,
місцезнаходження або найменування власників – юридичних осіб,
місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб,
які є власниками транспортних засобів, а також у разі зміни
кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова,
інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. { Абзац
перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 471 ( 471-2012-п ) від

31.05.2012, N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх
власників зняття з обліку таких транспортних засобів не
проводиться. { Пункт 33 доповнено новим абзацом другим згідно з
Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п ) від 27.06.2012 }

Перереєстрація транспортних засобів (об’єктів права державної
власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління
міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії
наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування
державне майно (самоврядні організації), до сфери управління
органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних
організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у
підпункті “б” пункту 4 Положення про порядок передачі об’єктів
права державної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 ( 1482-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).
У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці
третьому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови
дотримання вимог щодо відчуження, які визначені
нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими
актами законодавства. { Абзац четвертий пункту 33 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 941 ( 941-2015-п ) від
18.11.2015 }

Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці третьому цього пункту, до сервісних центрів МВС або до центрів надання адміністративних послуг подаються засвідчені підписами сторін акти приймання-передачі транспортних засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин (далі – реквізити), а для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх відчуження – документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби, разом із зазначеними актами. { Абзац п’ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 941 ( 941-2015-п ) від 18.11.2015, N 893 ( 893-2017-п ) від 22.11.2017, N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

34. Перереєстрація транспортних засобів, які передаються у
зв’язку з реорганізацією юридичних осіб, проводиться на підставі
актів приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з
додатком 2, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчених у
встановленому порядку копій рішень власників про реорганізацію.

{ Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011, N 233
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

Перереєстрація транспортних засобів, що у зв’язку з
ліквідацією юридичних осіб передаються іншим юридичним або
фізичним особам, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію
та засвідчених в установленому порядку копій прийнятих власниками
або судом рішень про ліквідацію.
Транспортні засоби, що є внесками учасників до статутного
фонду господарських товариств, які повертаються учасникові у
зв’язку з його виходом із товариства, перереєстровуються на
підставі свідоцтва про реєстрацію та засвідчених в установленому
порядку копій рішень товариства про повернення таких транспортних
засобів зазначеним учасникам.
Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у
власність страховиків після виплати страхувальникам повної
страхової суми, проводиться на підставі документів, зазначених у
пункті 44 цього Порядку.

35. Перереєстрація транспортних засобів на одного з подружжя
проводиться на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про
реєстрацію і засвідчених у встановленому порядку копії свідоцтва
про право власності на частку у спільному майні подружжя.
Підставою для перереєстрації транспортного засобу є також
свідоцтво про реєстрацію та копії договору про поділ спільного
майна подружжя, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду
про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування,
що засвідчені в установленому порядку.

36. Перереєстрація транспортних засобів, що є спільною
сумісною власністю осіб, які ведуть фермерське господарство, в
разі смерті осіб, на яких було зареєстровано транспортні засоби,
проводиться на підставі засвідчених у виконавчому органі
відповідної ради заяви члена такого господарства (за наявності
кількох членів господарства – їх спільної заяви), копії свідоцтва
про смерть, довідки виконавчого органу відповідної ради про склад
фермерського господарства і про перебування транспортних засобів у
спільній сумісній власності його членів. До зазначених документів
додається свідоцтво про реєстрацію.

37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних
транспортних засобів проводиться на підставі документів про
відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що
підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам),
які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).
Документами про відповідність переобладнаних транспортних
засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:
для транспортних засобів, переобладнаних суб’єктами
господарювання, які провадять господарську діяльність з
переобладнання п’яти і більше транспортних засобів протягом року,
– свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним
підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” або Головним сервісним
центром МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом
із сертифікатом відповідності (наявність необов’язкова для
транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових
паливах), виданим органом з оцінки відповідності, що визнаний та
призначений в установленому порядку проводити процедуру
сертифікації транспортних засобів, та актом приймання-передачі
транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6;

{ Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012; в редакції Постанови КМ
N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному
порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи
на газових паливах, – акт технічної експертизи (крім
переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або
сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією
(центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та
повноваження щодо проведення перевірки технічного стану
транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний
та призначений в установленому порядку проводити процедуру
сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має
сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з
установлення відповідності конструкції переобладнаного
транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про
погодження переобладнання. { Абзац четвертий пункту 37 в редакції
Постанови КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 }

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових
паливах здійснюється виключно суб’єктами господарювання, які
провадять господарську діяльність з переобладнання п’яти і більше
транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про
погодження конструкції транспортного засобу на відповідний вид
переобладнання. Зазначені суб’єкти можуть проводити перевірку
відповідності таких засобів вимогам технічних умов і технічної
документації підприємства – виробника газобалонного обладнання.

{ Абзац п’ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 471 ( 471-2012-п ) від 31.05.2012 }

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів
(рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за
попередньою згодою сервісних центрів МВС. { Абзац шостий пункту 37
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п )
від 09.11.2015 }

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові
свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних
номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли
в результаті її зміни.
У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового
автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен
відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого
автомобіля не змінюється у разі неможливості встановити рік
випуску його кузова.
Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини,
що мають ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні
власників. На такі складові частини за зверненням власника
видаються сервісними центрами МВС довідки встановленого зразка.

{ Абзац дев’ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Переобладнання транспортного засобу, у результаті якого
змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги,
тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна
формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії,
здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з
державним підприємством “ДержавтотрансНДІпроект” чи Головним
сервісним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки
після проведення огляду транспортних засобів із дотриманням вимог
пункту 15 цього Порядку та надання відповідного акта, засвідченого
підписом та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру
МВС. { Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із заміною
двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого
об’єму і потужності. Документи, що підтверджують законність
придбання двигуна, не вимагаються.

38. У разі коли транспортний засіб переобладнано з інших
моделей даної марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі,
капота тощо), власнику видається свідоцтво про реєстрацію із
зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу
після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися,
зазначаються рік випуску і номери, які транспортний засіб мав до
переобладнання. До графи “Особливі відмітки” свідоцтва про
реєстрацію вноситься запис: “Автомобіль переобладнано з моделі
____________________ шляхом заміни _______________________________
(зазначити модель) (зазначити деталі,
_________________ в 20__ р.”, що скріплюється печаткою сервісного
складові частини)
центру МВС.

{ Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

39. У разі перереєстрації транспортного засобу свідоцтво про
реєстрацію підлягає заміні на загальних підставах.


Зняття з обліку транспортних засобів

40. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх огляду в сервісному центрі МВС або в центрі надання адміністративних послуг на підставі заяви власника, документа, що посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса, постанови державного або приватного виконавця або рішення суду. { Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016, N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }

Дозволяється проводити огляд транспортних засобів, які
знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням з дотриманням вимог
пункту 15 цього Порядку. Такий огляд оформляється фахівцем
експертної служби МВС відповідним актом, засвідчується його
підписом та скріплюється печаткою адміністратора сервісного центру
МВС. { Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 436
( 436-2016-п ) від 13.07.2016 }

У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або
підроблення ідентифікаційних номерів складових частин транспортних
засобів, виявлення транспортних засобів, зареєстрованих
(перереєстрованих), знятих з обліку в уповноважених органах МВС, у
тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами
або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у
зв’язку з незаконним заволодінням, уповноважені особи сервісних
центрів МВС оформляють в установленому порядку необхідні
документи, скасовують державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття
з обліку транспортних засобів і передають усі відповідні документи
та за наявності транспортні засоби до відповідного органу
досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних
документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються до
органів доходів і зборів, у зоні діяльності яких проживають особи,
за якими зареєстровані відповідні транспортні засоби. { Абзац
третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

Якщо під час проведення перевірки ідентифікаційних номерів
складових частин за автоматизованою базою даних про розшукувані
транспортні засоби або банком даних Генерального секретаріату
Інтерполу буде встановлено, що раніше зареєстрований на території
України транспортний засіб розшукується правоохоронними органами
інших держав, сервісний центр МВС вилучає свідоцтво про реєстрацію
(технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і
передає їх до відповідного органу досудового розслідування.
Сервісні центри МВС видають власникам тимчасові реєстраційні
талони строком на один рік, у графу “Особливі відмітки” яких
вноситься запис: “Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку
заборонено до закінчення перевірки”. Заміна тимчасових
реєстраційних талонів на свідоцтва про реєстрацію з внесенням до
них запису “Розшукується Інтерполом. Зняття з обліку дозволено”
здійснюється в установленому МВС порядку (з обов’язковим
інформуванням ініціатора розшуку) після набрання законної сили
виправдувальним вироком за відповідним фактом або винесення
постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження, крім
випадків, коли провадження було закрито за нереабілітуючими
обставинами. { Абзац четвертий пункту 40 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012, N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 687 ( 687-2016-п ) від
05.10.2016 }

41. Забороняється зняття з обліку та/або перереєстрація на
нового власника транспортних засобів, які перебувають в розшуку
або щодо яких у Єдиному державному реєстрі МВС є відомості про
накладення арешту або заборону на зняття з обліку та/або
перереєстрацію на підставі судового рішення чи постанови
державного виконавця. { Абзац перший пункту 41 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012, N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013, N 699
( 699-2016-п ) від 11.10.2016; в редакції Постанови КМ N 687
( 687-2016-п ) від 05.10.2016 }

Зняття з обліку або перереєстрація на нового власника
транспортного засобу, щодо якого в Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, здійснюється
за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім
випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку
спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному
майні. { Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 687 ( 687-2016-п ) від 05.10.2016 }

Забороняється зняття з обліку та/або перереєстрація на нового
власника транспортних засобів, що: { Абзац пункту 41 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 610 ( 610-2013-п ) від
01.08.2013 }

зареєстровані за неповнолітніми особами відповідно до вимог
пункту 23 цього Порядку, без письмової нотаріально засвідченої
згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозволу органу
опіки та піклування;
одержані через органи соціального захисту населення або
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, без письмового розпорядження зазначених органів;
придбані у розстрочку без надання відповідних документів про
остаточний розрахунок.
Забороняється зняття з обліку для подальшого відчуження
та/або перереєстрація на нового власника переданих безоплатно
транспортних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог пункту

11 цього Порядку без сплати мита та інших податків і зборів
(обов’язкових платежів), передбачених законодавством під час
імпорту автомобілів, без подання документів про внесення
зазначених платежів. Не вважається відчуженням передача
транспортного засобу іншому структурному підрозділу
(територіальному органу) в межах одного органу державної влади.

{ Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 537
( 537-2010-п ) від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 610 ( 610-2013-п ) від 01.08.2013 }

42. У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у
зв’язку з його відчуженням, у свідоцтві про реєстрацію (технічному
паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до
свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис:
“Транспортний засіб знято з обліку для реалізації”. { Абзац перший
пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку на
підставі свідоцтва про спадщину, виконавчого напису нотаріуса або
рішення суду, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або
на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про
реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: “Транспортний
засіб знято з обліку за спадщиною (за рішенням суду, за виконавчим
написом нотаріуса)”.
У разі зміни власником місця проживання з вибуттям за межі
відповідно Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та
Севастополя у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або
на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про
реєстрацію на пластиковій основі, робиться відмітка про місце
вибуття транспортного засобу.
Транспортний засіб після виконання договору фінансового
лізингу знімається з обліку лізингодавцем, при цьому у свідоцтві
про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної
картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій
основі, робиться запис: “Транспортний засіб знято з обліку за
договором фінансового лізингу”.
Копії реєстраційних карток засвідчуються підписом та печаткою
адміністратора сервісного центру МВС із внесенням відповідних
службових відміток. { Абзац п’ятий пункту 42 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки
здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.
Номерні знаки із знятих з обліку транспортних засобів за
умови їх відповідності стандартам перезакріплюються за зверненням
власників за іншими придбаними ними транспортними засобами або за
транспортними засобами інших власників. { Абзац сьомий пункту 42
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 600 ( 600-2012-п )
від 27.06.2012 }

У разі втрати власником свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) зняття з обліку транспортного засобу проводиться після
видачі нового свідоцтва про реєстрацію, крім випадків зняття з
обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця
на підставі свідоцтва про право на спадщину. { Абзац восьмий
пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

43. Зняття з обліку транспортних засобів, що належать
юридичним особам недержавної форми власності, проводиться на
підставі копій відповідних рішень власників, засвідчених у
встановленому порядку.
У разі ліквідації юридичних осіб транспортні засоби
знімаються з обліку на підставі документів, зазначених в абзаці
другому пункту 34 цього Порядку.
Зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичним
особам державної форми власності, проводиться суб’єктами
господарювання, на балансі яких перебувають такі транспортні
засоби, лише після надання на це згоди або дозволу відповідних
суб’єктів управління майном, які є представниками власників і
виконують їх функції у межах, визначених законодавством, або на
підставі виконавчого напису нотаріуса чи рішення суду або
ліквідаційної комісії.
Після зняття з обліку у свідоцтві про реєстрацію (технічному
паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до
свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис:
“Транспортний засіб знято з обліку для реалізації згідно із
законодавством”.

44. Зняття з обліку транспортних засобів може проводитися
довіреними особами страховиків на підставі засвідчених в
установленому порядку копій договорів страхування, у яких
обов’язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної
страхової суми транспортні засоби переходять у власність
страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату
страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію
(технічного паспорта).

45. Вибракувані транспортні засоби підприємств знімаються з
обліку на підставі затверджених актів, а громадян – за заявами їх
власників.
Зняття з обліку в таких випадках проводиться без огляду
транспортних засобів. Номерні знаки і реєстраційні документи
здаються до сервісних центрів МВС. { Абзац другий пункту 45 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

{ Абзац третій пункту 45 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2012-п ) від 13.02.2012 }

Вивільнені після зняття з обліку транспортних засобів у
зв’язку з їх вибракуванням складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, залишаються у розпорядженні власників.
Відповідні сервісні центри МВС за зверненням власника видають на
такі складові частини довідки встановленого зразка. { Абзац
четвертий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

46. Транспортні засоби, ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, знімаються з обліку після їх огляду в сервісних центрах МВС або в центрах надання адміністративних послуг.

{ Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904 ( 904-2015-п ) від 09.11.2015, N 1092 ( 1092-2017-п ) від 06.12.2017 }


Порядок видачі тимчасового дозволу для використання не зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів

47. На транспортні засоби, що доставляються своїм ходом до
місця державної реєстрації з підприємств-виробників, авторемонтних
підприємств, торговельних організацій, з-за кордону, а також на
зняті з обліку транспортні засоби видаються номерні знаки для
разових поїздок строком на два місяці.

48. Відмітка про видачу номерних знаків для разових поїздок
робиться в реєстраційних документах або в документах, що
підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

49. Підприємствам-виробникам, які здійснюють перегін
транспортних засобів до їх одержувачів, видаються номерні знаки
для разових поїздок. У супровідних документах зазначених
підприємств робиться відмітка “перегін” і зазначаються такі
номерні знаки.


Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон

50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на
які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про
дорожній рух ( 995_041 ) та номерні знаки, серіям яких присвоєні
літери латинського алфавіту.

51. У разі відсутності права власності на транспортні засоби
оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на
підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що
підтверджують право користування і (або) розпорядження
транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон,
на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про
реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я
власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують
право користування і (або) розпорядження транспортними засобами,
зберігаються у відповідних сервісних центрах МВС. { Абзац перший
пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87
( 87-2012-п ) від 13.02.2012, N 904 ( 904-2015-п ) від
09.11.2015 }

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію
підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше
ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону. { Абзац другий
пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904
( 904-2015-п ) від 09.11.2015 }

52. Транспортні засоби, на яких власники виїжджають за
кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких
транспортних засобів перед виїздом зобов’язані укласти договір
обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів.

53. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено
тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів,
придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25
цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.

54. На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон
на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію
та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби
знімаються з обліку.

55. Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного
стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення
вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції
міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та
Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів
проводиться відповідно до законодавства.

{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2009-п ) від

23.12.2009 }


АКТ приймання-передачі транспортного засобу

Переглянути на сайті ВР


АКТ N ___ приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі

Переглянути на сайті ВР


АКТ N ___ приймання-передачі транспортного засобу, переобладнаного для роботи на стисненому природному газі

Переглянути на сайті ВР


АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху

Переглянути на сайті ВР


АКТ приймання-передачі транспортного засобу

Переглянути на сайті ВР

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.