Редакція від 21.07.2015
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №944
Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

1. Обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (далі – обов’язкове страхування), проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Власником собаки відповідно до цих Порядку і правил вважається юридична чи фізична особа, яка здійснює догляд за собакою, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству (договір оренди, доручення тощо).

2. Суб’єктами обов’язкового страхування є страхувальники, страховики і треті особи.

Страхувальниками є дієздатні громадяни та юридичні особи (крім підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших державних органів, які утримують собак для виконання службових обов’язків), які на законних підставах є власниками собак.

Страховиками є юридичні особи – резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення цього виду обов’язкового страхування.

Треті особи – фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.

3. Об’єктом обов’язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з відшкодуванням страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки, якщо має місце причинний зв’язок між цією дією собаки і заподіяною нею шкодою. Розмір шкоди визначається в установленому законодавством порядку.

4. Страховий випадок – це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальністьстрахувальникащодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.

Сукупність претензій та позовів, пред’явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, заподіяної однією подією, вважаються одним страховим випадком.

5. Страховимиризиками,внаслідокякихнастає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, тимчасовий розлад здоров’я у дитини, а також пошкодження (знищення) майна третьої особи.

6. Страхова сума – це грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний здійснити виплату третій особі або третім особам (у разі, коли потерпілих кілька) після настання страхового випадку.

Страхова сума встановлюється:

– у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла внаслідок страхового випадку, – 11 000 гривень;

– у разі призначення потерпілій фізичній особі I, II або III групи інвалідності – відповідно 8 250, 5 500, 2 750 гривень;

– за кожний день непрацездатності потерпілої фізичної особи, розладу здоров’я у дитини – 20 гривень, але не більш як 2 500 гривень;

– у разі пошкодження (знищення) майна третьої особи – у розмірі його балансової вартості, але не більш як 30 000 гривень. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір установлюється страховиком за домовленістю з третьою особою, але не більш як 30 000 гривень. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків установлюється за рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у визначеному законодавством порядку.

7. Страховий тариф установлюється у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від породи собаки для фізичних осіб та два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян терміном на один рік для юридичних осіб.

8. Власники собак, породи яких зазначені у додатку 1, до або під час реєстрації, перереєстрації повинні в установленому порядку укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам (далі – договір страхування), за формою згідно з додатком 2. У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація собак не проводиться.

Договір страхування може бути укладений на термін від одного до трьох років.

Допускається укладення договорів страхування юридичними особами на користь штатних та позаштатних працівників, якщо вони для виконання службових обов’язків використовують власних собак згідно із законодавством.

Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної у страховому полісі, але не раніше внесення страхувальником страхового платежу на користь страховика, що засвідчується відповідними документами.

У разі зміни власника собаки дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення цього договору на його ім’я.

У разі в’їзду на територію України та відсутності договору страхування, укладеного в Україні, власник собаки повинен укласти договір страхування, крім випадків, коли власник собаки уклав відповідний договір у державі, з уповноваженою організацією із страхування відповідальності власників собак якої Україна уклала угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик.

9. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов’язаний у триденний термін повідомити про це страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику подаються такі документи:

– заява про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;

– договір страхування;

– акт про розслідування страхового випадку (у разі проведення розслідування);

– витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

– документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

– копія листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки медичного закладу про тимчасовий розлад здоров’я у дитини, засвідчена в установленому порядку;

– копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, засвідчена в установленому порядку;

– копія свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи, засвідчена в установленому порядку.

У разі загибелі чи смерті потерпілої фізичної особи внаслідок настання страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа складає страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів, крім випадків, коли спори, пов’язані з виплатою страхового відшкодування, розглядаються у судовому порядку.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

10. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

– навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

– вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

– подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

– несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

– коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту собаки чи недотримання правил його безпеки;

– коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої особи, визнаними такими в установленому порядку;

– пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів, що підтверджують право на інтелектуальну власність, внаслідок агресивноїта/або непередбачуваної дії собаки;

– заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

– коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була пов’язана з ліквідацією масових безпорядків і порушень громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом, вибухом боєприпасів;

– коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях.

11. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

Додаток 1 до Порядку і правил

Перелік порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

Аіді (вівчарка атласька)

Айну (собака айнський, хоккайдо)

Акбаш

Акіта-іну

Акіта американський (собака великий японський)

Бергамаско (вівчарка бергамська)

Боксер німецький

Бріард (вівчарка французька довгошерстна)

Брохольмер датський

Був’є арденський

Був’є фланерський

Бульдог алапахський чистокровний (отто)

Бульдог американський

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)

Бульмастиф

Бультер’єр англійський

Бультер’єр англійський стафордширський

Бурбуль південноафриканський

Вельштер’єр

Вівчар картський (вівчарка картська)

Вівчарка американо-канадська біла

Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв’юрен)

Вівчарка бернська (бернський зененхаунд)

Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд)

Вівчарка голландська

Вівчарка грецька

Вівчарка ештрельська (португальська горна)

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)

Вівчарка німецька

Вівчарка південноросійська (таврійська)

Вівчарка пікардійська (пікар)

Вівчарка польська підгалянська

Вівчарка польська татранська

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)

Вівчарка східноєвропейська

Вовкодав ірландський

Доберман-пінчер

Дог аргентинський (аргентинський мастиф)

Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)

Дог німецький

Далматин

Дратхаар

Ердельтер’єр

Кангал

Кане-корсо

Као де кастро лаборейро

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)

Карабаш анатолійський

Командор (вівчарка угорська)

Кувас угорський

Лабрадор-ретривер

Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий)

Лайка

Леонбергер

Маламут аляскінський

Марема (вівчарка маремо-абруцька)

Мастиф англійський

Мастиф бельгійський

Мастиф іспанський

Мастиф піренейський

Мастиф тибетський

Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано)

Мітельшнауцер

Московська сторожова

Ньюфаундленд

Перо де преса канаріо (собака канарський)

Піт-бультер’єр американський

Пурухаар

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)

Ріджбек родезійський

Ріджбек тайський

Різеншнауцер (великий шнауцер)

Ротвейлер

Сенбернар

Собака вовчий італійський

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)

Собака вовчий чеський

Собака піренейський горний (великий піренейський)

Тер’єр американський стафордширський

Тер’єр російський чорний

Тоза-іну (собака японський бійцівський)

Філа бразилейро (мастиф бразильський)

Фокстер’єр

Хаскі сибірський

Ховаварт

Чувач словацький

Ягдтер’єр

Метиси всіх зазначених порід

1. Предмет договору

1.1. Страховикстрахуєцивільну відповідальність страхувальника – власника собаки породи __ за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з Порядком і правилами проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. N 944 (далі – Порядок і правила).

1.2. Об’єктом обов’язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.

1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальністьстрахувальникащодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки. Сукупність претензій та позовів, пред’явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

1.4. Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілої фізичної особи становить 11 000 (одинадцять тисяч) гривень.

Страхова сума за шкоду, заподіяну майну третіх осіб, становить 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Договором страхування передбачається франшиза – частка збитків, яка не відшкодовується страховиком. Розмір франшизи становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (__ гривень) на страховий випадок.

1.5. Страховий платіж за цим договором визначається виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для фізичних осіб та двох неоподатковуваних мінімумів для юридичних осіб.

1.6. Страховий платіж у розмірі __ гривень повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок страховика (або внесений готівкою в його касу) протягом __ днів з дати укладення цього договору.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Страхувальник зобов’язується:

сплатити страховий платіж у термін, передбачений пунктом 1.6 цього договору;

повідомляти страховика про всі інші діючі договори страхування щодо об’єкта страхування;

утримувати собак відповідно до зооветеринарних вимог;

надавати представнику страховика можливість огляду утримання собак до укладення договору страхування, у період його дії та після настання страхового випадку;

вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомляти у триденний термін страховика про настання страхового випадку;

подавати письмову заяву на виплату страхового відшкодування протягом трьох робочих днів з дня визначення розміру збитку;

надавати страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитку (довідку органу МВС, травмопункту, служби ветеринарної медицини, органу пожежного нагляду тощо).

2.2. Страховик зобов’язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

вживати заходів до оформлення протягом двох робочих днів після настання страхового випадку необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

здійснити виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених Порядком і правилами;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.3. Страхувальник має право:

отримувати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами;

отримувати дублікат договору обов’язкового страхування у разі його втрати;

обирати страховика;

оскаржувати відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право:

перевіряти достовірність відомостей про об’єкт страхування, поданих страхувальником;

з’ясовувати самостійно та із залученням експертів причини та обставини страхового випадку, розмір збитків та інші обставини, які впливають на визначення підстав для страхового відшкодування та його розміру;

збільшувати страховий платіж у 2 рази, якщо за попередній період були зафіксовані страхові випадки;

відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання страхувальником умов цього договору та Порядку і правил, повідомляти про це рішення страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

3. Порядок виплати страхового відшкодування

3.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику документи:

заяву про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;

договір обов’язкового страхування;

акт про розслідування страхового випадку (в разі проведення розслідування);

витяг з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди ( у разі розгляду матеріалів у суді);

документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки медичного закладу про тимчасовий розлад здоров’я у дитини, засвідчену в установленому порядку;

копію рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, засвідчену в установленому порядку;

копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи, засвідчену в установленому порядку.

3.2. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена ним особа у триденний термін складає страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

3.3. Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, визначається у розмірі загального збитку, який зафіксований у страховому акті, що складається страховиком або уповноваженою ним особою.

3.4. Розмір страхового відшкодування обчислюється шляхом множення прямого збитку на відсоток страхового покриття і віднімання від цього добутку франшизи.

3.5. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

3.6. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

3.7. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує страхувальнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.

3.8. Страхове відшкодування не виплачується у разі:

навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту собаки чи недотримання правил його безпеки;

коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої особи, визнаними такими в установленому порядку;

пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів, що підтверджують право на інтелектуальнувласність, внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була пов’язана з ліквідацією масових безпорядків і порушень громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом, вибухом боєприпасів;

коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях.

3.9. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

4. Термін дії договору

4.1. Договір страхування набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика відповідно до пункту 1.6 цього договору.

4.2. Договір страхування втрачає чинність у разі:

а) закінчення терміну його дії;

б) виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;

в) загибелі (або примусового вилучення) собаки внаслідок подій, не передбачених умовами страхування;

г) ліквідації страхувальника за винятком випадків, передбачених законодавством;

д) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

е) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.

4.3. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.

4.4. Договір складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається в обох сторін.

4.5. Інші правовідносини сторін за договором страхування регламентуються законодавством.

5. Адреси сторін

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.