Стаття 23. Основні повноваження поліції

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;

2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

5-1) здійснює екстрені комунікації за телефонним номером 102, оброблення та використання інформації, переданої поліції постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг у випадках та порядку, передбачених Законом України “Про електронні комунікації”;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II; в редакції Закону № 2581-IX від 07.09.2022}

6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності;

7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;

8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання;

9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;

10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;

11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом;

13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;

14) вживає всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;

{Пункт 14 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом; здійснює відбір біологічного матеріалу осіб та встановлює його генетичні ознаки (геномну інформацію) у випадках, передбачених законодавством;

{Пункт 15 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2391-IX від 09.07.2022}

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом;

17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

18) вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі;

{Пункт 18 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017}

19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони;

20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності, а також об’єктів критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 20 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1882-IX від 16.11.2021}

21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;

22) здійснює у визначеному законодавством порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;

{Пункт 22 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;

24) бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх введення на всій території України або в окремій місцевості;

{Пункт 24 частини першої статті 23 в редакції Закону № 1702-IX від 16.07.2021 – вводиться в дію з 01.01.2022}

24-1) здійснює у визначеному законом порядку протидію злочинним посяганням на об’єкти критичної інфраструктури, які загрожують безпеці громадян і порушують функціонування систем життєзабезпечення; захист об’єктів критичної інфраструктури, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросторі, здійснює заходи із запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів проти об’єктів критичної інфраструктури;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом № 1882-IX від 16.11.2021}

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України;

26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону;

{Статтю 23 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 1394-VIII від 31.05.2016}

27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.

{Абзац перший пункту 27 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2234-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 400-IX від 19.12.2019}

Залучення для проведення виконавчих дій поліцейських здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень під час дії воєнного стану, а також для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі аварій, епідемій;

{Абзац другий пункту 27 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом згідно із Законом № 1404-VIII від 02.06.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017}

28) забезпечує інформування Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, про хід досудового розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 2505-VIII від 12.07.2018; в редакції Закону № 2191-IX від 14.04.2022}

29) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановлені законодавством строки;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 2612-VIII від 08.11.2018}

30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортні засоби використовуються для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні засоби передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили їх на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів.

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 2612-VIII від 08.11.2018}

31) на підставі відповідної постанови Уповноваженого із захисту державної мови вживає заходів у межах компетенції для забезпечення здійснення Уповноваженим із захисту державної мови своїх повноважень, передбачених Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

{Абзац перший пункту 31 частини першої статті 23 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

Залучення поліцейських здійснюється за вмотивованим зверненням Уповноваженого із захисту державної мови, в якому має зазначатися, які саме дії пропонується вчинити поліцейським. Таке звернення надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем вчинення визначених у зверненні дій;

{Абзац другий пункту 31 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 2704-VIII від 25.04.2019}

32) забезпечує проведення спільних з органом регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра заходів з метою встановлення та притягнення до відповідальності власників радіообладнання будь-якого призначення, експлуатація якого заборонена в Україні або яке експлуатується без визначеного законодавством радіочастотного присвоєння, припинення порушень законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, у порядку взаємодії, який затверджується спільними нормативно-правовими актами.

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020}

33) у межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях, за дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 1684-IX від 15.07.2021 – вводиться в дію з 08.11.2021}

34) здійснює у взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною спеціальною службою транспорту, Службою безпеки України боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 – вводиться в дію з 01.01.2022}

35) сприяє Державній прикордонній службі України у виявленні каналів незаконного перетинання державного кордону, переміщення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та разом із відповідними правоохоронними органами ліквідовує такі канали;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 – вводиться в дію з 01.01.2022}

36) за письмовим запитом в установленому законом порядку безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, необхідну для виконання визначених цим Законом завдань та повноважень поліції, у тому числі стосовно військовополонених, у вигляді та у формі, що зазначені в такому запиті. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

37) здійснює конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охороняє їх у залі суду.

Перелік місцевих загальних судів, відповідних установ попереднього ув’язнення (крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового тримання, з/до яких поліцією здійснюється конвоювання таких осіб, визначається Міністром внутрішніх справ України;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

38) у випадках, передбачених законом, утримує в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

39) у межах визначеної законодавством компетенції здійснює розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметами, знаряддями чи засобами вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

40) організовує роботу з надання, позбавлення та підтвердження допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 40 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

41) здійснює техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, в тому числі пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

42) здійснює представництво та забезпечує виконання зобов’язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі та виступає як Національне центральне бюро Інтерполу;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 42 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

43) здійснює співробітництво з Європейським поліцейським офісом (Європолом) та діє як Національний контактний пункт між компетентними органами України та Європолом;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 43 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

44) організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерполом, Європейським поліцейським офісом (Європолом), а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 44 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

45) здійснює збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання, у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 45 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

46) здійснює адміністративний нагляд відповідно до закону;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 46 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

47) використовує повітряні судна, безпілотні повітряні судна, транспортні засоби, що рухаються по поверхні води або під нею, у тому числі дистанційно керовані;

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 47 згідно із Законом № 3232-IX від 13.07.2023}

48) вживає заходів для запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден над визначеною територією чи об’єктом із спеціальним режимом або над місцем здійснення спеціального поліцейського контролю, проведення операцій із припинення правопорушення.

{Частину першу статті 23 доповнено пунктом 48 згідно із Законом № 3232-IX від 13.07.2023}

Стаття 24. Додаткові повноваження поліції

1. Виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом.

2. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції, відповідно до законодавства України беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості.

{Статтю 24 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 – вводиться в дію з 01.01.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3000-IX від 21.03.2023}

3. У ході забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості, виконання завдань територіальної оборони органи та підрозділи, що входять до системи поліції та дислокуються в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, області, міста Києва, можуть підпорядковуватися за рішенням керівника поліції відповідному начальнику Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, області, місті Києві.

{Статтю 24 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 – вводиться в дію з 01.01.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3000-IX від 21.03.2023}

4. Під час дії воєнного стану поліція особливого призначення в ході відсічі збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим з керівником поліції або уповноваженою ним особою, може брати участь в обороні України відповідно до Закону України “Про оборону України” шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

{Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3000-IX від 21.03.2023}

Стаття 25. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення

1. Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених законом.

{Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

2. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:

1) формує реєстри та бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України;

{Пункт 1 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

2) користується реєстрами та базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади;

{Пункт 2 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу;

4) здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями;

5) надає до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі та в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, відомості, необхідні для забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

{Частину другу статті 25 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

3. Поліція може створювати власні реєстри та бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону, та інформаційно-аналітичні системи (у тому числі міжвідомчі), необхідні для виконання покладених на неї повноважень.

{Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

4. Діяльність поліції, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, Законом України “Про захист персональних даних”, іншими законами України.

5. Поліція зобов’язана письмово інформувати митні органи про виявлення нецільового використання та/або передачі транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів.

{Статтю 25 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 2612-VIII від 08.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020}

Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією

1. Поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно:

{Абзац перший частини першої статті 26 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

1) осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу;

2) виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;

3) розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду;

4) розшуку осіб, зниклих безвісти;

{Пункт 4 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2505-VIII від 12.07.2018}

5) установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв’язку з хворобою або неповнолітнім віком;

6) зареєстрованих в органах внутрішніх справ і поліції кримінальних або адміністративних правопорушень, подій, які загрожують особистій чи публічній безпеці, надзвичайних ситуацій;

{Пункт 6 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

7) осіб, стосовно яких поліцією застосовано адміністративне затримання, затримання в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, або інше законне затримання; осіб, підданих адміністративному арешту, домашньому арешту; осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення;

{Пункт 7 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

8) осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією;

9) зареєстрованих корупційних кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах;

{Пункт 9 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020; в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

10) іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визначених правил перебування в Україні;

11) викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей, пов’язаних із учиненням правопорушень, відповідно до заяв громадян;

12) викрадених (втрачених) документів за зверненням громадян;

13) знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;

14) транспортних засобів, які розшукуються, у тому числі у зв’язку з безвісним зникненням особи, виявлених безхазяйних транспортних засобів, а також викрадених, втрачених номерних знаків;

{Пункт 14 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

15) виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів;

16) зброї, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї;

17) викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої зброї із числа тієї, що незаконно зберігалася;

18) бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону;

19) дорожньо-транспортних пригод, оформлення яких здійснювалося поліцією, та їх наслідків.

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

2. При наповненні реєстрів та баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини першої цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео, звукозаписи) та біометричних даних (відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук, дактилокартки).

Збирання, накопичення, зберігання, використання та знищення біометричних даних здійснюються відповідно до вимог закону в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

Збирання, накопичення, зберігання, використання та знищення відомостей про генетичні ознаки людини (геномну інформацію людини) здійснюються відповідно до закону.

{Абзац третій частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2391-IX від 09.07.2022}

{Частина друга статті 26 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

3. Поліція забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та здійснює підтримання таких відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством.

{Статтю 26 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2505-VIII від 12.07.2018}

Стаття 27. Використання поліцією інформаційних ресурсів

1. Поліція має безпосередній оперативний (у тому числі автоматизований) доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за обов’язковим дотриманням Закону України “Про захист персональних даних”.

{Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

2. Інформація про доступ до реєстру та бази (банку) даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про особу, яка отримала доступ, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано.

{Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

3. Кожна дія особи щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів, передбачених статтями 25-27 цього Закону, фіксується у спеціальному електронному архіві інформаційно-комунікаційної системи, за допомогою якої отримано відомості.

В електронному архіві фіксуються прізвище, ім’я, по батькові, посада та номер спеціального жетона (в разі наявності), вид отриманої інформації, реєстр, з якого отримувалася інформація, час отримання інформації та інші дані, необхідні для ідентифікації особи, яка отримувала інформацію з інформаційних ресурсів, реєстрів та баз (банків) даних.

{Частина третя статті 27 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

Стаття 28. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів

1. Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації.

2. Поліцейські та особи, які відповідно до цього Закону мають доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та інших інформаційно-комунікаційних систем (інформаційних ресурсів), несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації.

{Частина друга статті 28 в редакції Закону № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

3. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними реєстрами та базами (банками) даних у порядку, визначеному у статтях 26, 27 цього Закону.

{Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2123-IX від 15.03.2022 – щодо дії змін див. пункт 2 розділу II}

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4.3 / 5. Кількість голосів: 56

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі