Редакція від 06.01.2018
Документ на сайті ВР

Закон України
Про залізничний транспорт

Розділ I. Загальні положення
Статті 1-7

Розділ II. Основні економічні та фінансові засади діяльності залізничного транспорту
Статті 8-10

Розділ III. Безпека руху, охорона вантажів та об’єктів на залізничному транспорті, організація його роботи в умовах надзвичайних обставин
Статті 11-14

Розділ IV. Трудові відносини і дисципліна працівників залізничного транспорту
Статті 15-17

Розділ V. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків україни та взаємодія з іншими видами транспорту
Статті 18-21

Розділ VI. Права, обов’язки та відповідальність на залізничному транспорті
Статті 22-26

Розділ VII. Заключні положення
Статті 27


Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних понять

У цьому Законі основні поняття вживаються в такому значенні:

залізничний транспорт – виробничо-технологічний комплекс підприємств залізничного транспорту, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

залізниця – відокремлений підрозділ акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі – АТ “Укрзалізниця”), утвореного відповідно до Закону України “Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” ( 4442-17 ), який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі; { Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }

пряме залізничне сполучення – перевезення вантажів і пасажирів у межах двох і більше залізниць України;

пряме змішане сполучення – перевезення, що здійснюється залізничним та іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом, складеним на весь шлях; { Абзац п’ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

міжнародне залізничне сполучення – перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними державами;

непряме міжнародне сполучення – перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі транспортування;

вантаж – матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі;

багаж – речі та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів у багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що і пасажир;

вантажобагаж – вантаж, що перевозиться в пасажирських і поштово-багажних поїздах;

транспортні засоби – залізничний рухомий склад (вагони всіх видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери;

промисловий залізничний транспорт – транспортно-технологічний комплекс, який забезпечує системне переміщення вантажів у процесі виробництва (між виробництвами, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами в цілому) та взаємодію із залізничним транспортом загального користування і не належить до нього;

під’їзні колії – залізничні колії, які призначені для транспортного обслуговування одного або кількох підприємств, організацій та установ у взаємодії із залізничним транспортом загального користування;

підприємства залізничного транспорту – суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту. { Статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 2. Залізничний транспорт у народногосподарському комплексі та соціальній сфері держави

Залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потреби населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному і економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України.

Підприємства залізничного транспорту у взаємодії з іншими видами транспорту повинні своєчасно і якісно здійснювати перевезення пасажирів і вантажів, забезпечувати безпеку руху, розвивати сферу транспортного обслуговування народного господарства та населення.

{ Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 3. Законодавство про залізничний транспорт

Законодавство про залізничний транспорт загального користування складається із законів України “Про транспорт” ( 232/94-ВР ), “Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” ( 4442-17 ), цього Закону, Статуту залізниць України, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та інших актів законодавства України. { Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012, N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }

{ Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Нормативні документи, що визначають порядок і умови перевезень, користування засобами залізничного транспорту загального користування, безпеки руху, охорони праці, забезпечення громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на залізничному транспорті України, є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України.

Стаття 4. Управління залізничним транспортом

З метою забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи підприємництва і формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України визначає умови і порядок організації діяльності залізничного транспорту загального користування, сприяє його пріоритетному розвитку, надає підтримку в задоволенні потреб залізничного транспорту у рухомому складі, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.

{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

{ Частину другу статті 4 виключено на підставі Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

{ Частину третю статті 4 виключено на підставі Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

{ Частину четверту статті 4 виключено на підставі Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

{ Частину п’яту статті 4 виключено на підставі Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях здійснюється централізовано і належить до виключної компетенції АТ “Укрзалізниця”.

{ Частина шоста статті 4 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Управління об’єктами державної власності, що не увійшли до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, та його акціями, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування провадяться Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до закону з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” ( 4442-17 ).

{ Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2210-VIII ( 2210-19 ) від 16.11.2017 }

Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування

Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюються за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають приватизації.

АТ “Укрзалізниця” не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передано АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, у тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюються АТ “Укрзалізниця” відповідно до його статуту та законодавства.

{ Стаття 5 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 6. Землі залізничного транспорту та охоронні зони

Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Закону України “Про транспорт” ( 232/94-ВР ). { Частина перша статті 6 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 }

До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту.

{ Частина друга статті 6 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 }

Для забезпечення у межах смуги відведення нормальної експлуатації залізничних колій, ліній електропостачання та зв’язку, інших пристроїв та об’єктів залізничного транспорту загального користування, а також у місцях, де є небезпека зсувів, обвалів, розмивів, селей, снігозанесень та інших небезпечних впливів, встановлюються охоронні зони.

Охоронні зони – ділянки землі, прилеглі до земель залізничного транспорту загального користування і необхідні для забезпечення збереження, міцності та стійкості споруд, пристроїв та інших об’єктів залізничного транспорту.

Порядок встановлення охоронних зон, їх розміри і режим користування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Відносини підприємств залізничного транспорту з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування

{ Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Відносини підприємств залізничного транспорту з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування базуються на податковій і договірній основах відповідно до чинного законодавства України.

{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

До компетенції цих органів належать: контроль за роботою залізничного приміського пасажирського транспорту і вокзалів, погодження тарифів у приміських сполученнях, погодження питання щодо пунктів зупинок, закриття залізничних станцій для обслуговування пасажирів, автомобільних переїздів через залізничні колії.

На місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування покладається організація виконання робіт з благоустрою привокзальних площ, спорудження та впорядкування під’їздів до залізничних станцій, забезпечення їх телефонним зв’язком та транспортним сполученням з населеними пунктами за місцем розташування станцій, запобігання правопорушенням на залізничному транспорті. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування взаємодіють з підприємствами залізничного транспорту з метою поліпшення використання транспортних засобів власниками вантажів, злагодженої роботи з іншими видами транспорту, розвитку (в тому числі на пайових засадах) транспортної і соціальної інфраструктури щодо обслуговування пасажирів та економіки регіонів.

{ Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Органи управління залізничним транспортом разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування вирішують питання експлуатації малодіяльних збиткових залізничних дільниць, станцій, а також залізничних під’їзних колій, що перебувають на балансі АТ “Укрзалізниця”.

{ Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

У разі неприйняття органами місцевого самоврядування (протягом 6 місяців після звернення залізниці) рішень про компенсацію збитків з місцевих бюджетів або за рахунок підприємств, що обслуговуються цими дільницями, станціями та під’їзними коліями, АТ “Укрзалізниця” за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту має право прийняти рішення про закриття малодіяльних збиткових залізничних дільниць, станцій та залізничних під’їзних колій.

{ Частина п’ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }


Розділ II

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття 8. Основи організації перевезень на залізничному транспорті

Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом загального користування організується на договірних засадах. Для забезпечення виконання договірних зобов’язань здійснюється перспективне та поточне планування перевезень.

Умови та порядок організації перевезень, у тому числі в прямому змішаному сполученні, за участю залізничного та інших видів транспорту, нормативи якості вантажних перевезень (терміни доставки, безпека перевезень, схоронність вантажів) та обслуговування пасажирів, відправників і одержувачів вантажів визначаються Статутом залізниць України, Правилами перевезень вантажів та Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

{ Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Господарська діяльність щодо перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом загального користування провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством. { Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

Стаття 9. Тарифи на залізничні перевезення

Встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на підставі бюджетної, цінової та тарифної політики у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Тарифи на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні встановлюються АТ “Укрзалізниця” за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки компенсуються з місцевих бюджетів.

{ Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової.

{ Статтю 9 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Розроблення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, у тому числі транзитом, здійснюється АТ “Укрзалізниця”. Тарифи на транзитні перевезення встановлюються АТ “Укрзалізниця” відповідно до міжнародних договорів та законодавства України.

{ Частина четверта статті 9 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Розрахунки за роботи і послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти, щодо яких не здійснюється державне регулювання тарифів, провадяться за вільними тарифами, які визначаються за домовленістю сторін у порядку, що не суперечить законодавству про захист економічної конкуренції.

{ Частина статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 }

Для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських перевезеннях, у тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. Збитки залізничного транспорту загального користування від їх використання відшкодовуються за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.

{ Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 10. Основи виробничо-фінансової та інвестиційної діяльності на залізничному транспорті

Підприємства залізничного транспорту загального користування здійснюють свою діяльність на основі поєднання принципів державного регулювання та ринкових відносин.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Економічні відносини АТ “Укрзалізниця” та його залежних господарських товариств, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги та роботи, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, здійснюються з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ “Укрзалізниця”.

{ Частина друга статті 10 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Доходи залізниць за перевезення вантажів і пасажирів у прямому сполученні формуються з урахуванням їх конкретного внеску в процес перевезень. Організація розрахунків за ці перевезення та використання рухомого складу здійснюється через єдину систему розрахунків шляхом відкриття єдиного поточного рахунку АТ “Укрзалізниця” із спеціальним режимом використання.

{ Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 }

Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ “Укрзалізниця” затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

{ Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень, коштів АТ “Укрзалізниця”, залучених коштів.

{ Частина п’ята статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Будівництво і реконструкція (у тому числі електрифікація) залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних з обслуговуванням населення регіону, придбання електропоїздів та дизель-поїздів для приміського сполучення здійснюються за рахунок коштів АТ “Укрзалізниця” із залученням коштів місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством коштів.

{ Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Будівництво і реконструкція залізничних станцій та інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних з будівництвом або реконструкцією промислових підприємств, здійснюються за рахунок коштів підприємств або коштів, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі.

{ Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }

{ Частину восьму статті 10 виключено на підставі Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Розрахунки відправників і одержувачів вантажу, вантажобагажу і пошти з підприємствами залізничного транспорту загального користування за перевезення, додаткові збори за вантажні операції і користування рухомим складом, а також за штрафи, пеню, неустойки здійснюються в порядку, передбаченому Статутом залізниць України, іншими актами законодавства України та міжнародними договорами.

Підприємства залізничного транспорту загального користування мають право на заставу майна переданих їм для перевезень вантажів для забезпечення гарантії належної провізної оплати та інших платежів за перевезення в порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

{ Частину одинадцяту статті 10 виключено на підставі Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Кабінет Міністрів України щорічно встановлює АТ “Укрзалізниця” державне замовлення щодо перевезень пасажирів і вантажів, введення нових потужностей, модернізації технічних засобів, порядку і розмірів виділення необхідних для цих потреб коштів з Державного бюджету України.


Розділ III

БЕЗПЕКА РУХУ, ОХОРОНА ВАНТАЖІВ ТА ОБ’ЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН

Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті

Підприємства залізничного транспорту загального користування забезпечують безпеку життя і здоров’я громадян, які користуються його послугами, а також безпеку руху поїздів, охорону навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством України.

{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Безпека руху поїздів – комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залізничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв.

Розміщення об’єктів, пов’язаних з виробництвом, зберіганням, навантаженням, транспортуванням і розвантаженням вибухових, легкозаймистих, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних та сильнодіючих хімічних речовин, визначається відповідними будівельними та санітарними нормами і правилами стосовно об’єктів, розташованих на землях залізничного транспорту загального користування. Місця перетину залізничних колій трубопроводами, лініями зв’язку і електропередач, іншими комунікаціями повинні погоджуватися з АТ “Укрзалізниця”.

Рухомий склад, обладнання та інші технічні засоби, які постачаються залізничному транспорту, повинні відповідати вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони праці, екологічної безпеки і мати відповідний сертифікат.

Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті України здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. { Частина п’ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 12. Охорона вантажів та об’єктів на залізничному транспорті

Підприємства залізничного транспорту загального користування забезпечують збереження вантажів, багажу та вантажобагажу на шляху слідування та на залізничних станціях згідно з чинним законодавством України.

{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Охорона вантажів і об’єктів залізничного транспорту, нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки, ліквідація пожеж на залізничному транспорті загального користування, розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень здійснюються відомчою воєнізованою охороною АТ “Укрзалізниця”, працівники якої під час виконання службових обов’язків мають права, які передбачені Положенням про відомчу воєнізовану охорону АТ “Укрзалізниця” та чинним законодавством України, застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини) у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, а також гарантії правового та соціального захисту.

{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2742-VI ( 2742-17 ) від 02.12.2010 }

Положення про відомчу воєнізовану охорону АТ “Укрзалізниця” затверджує Кабінет Міністрів України.

Охорона захисних лісонасаджень здійснюється відомчою лісовою охороною дистанцій захисних лісонасаджень, положення про яку затверджує АТ “Укрзалізниця”.

Стаття 13. Організація роботи залізничного транспорту в умовах надзвичайних обставин

Організація роботи залізничного транспорту загального користування в умовах надзвичайних обставин здійснюється згідно з чинним законодавством України.

{ Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

АТ “Укрзалізниця” має право запроваджувати, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, тимчасові обмеження щодо перевезень в окремі райони під час стихійного лиха, виникнення інших надзвичайних обставин, скупчення нерозвантажених транспортних засобів у пунктах призначення.

Стаття 14. Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту

Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту загального користування є важливим державним завданням щодо зміцнення безпеки держави і здійснюється в мирний час з метою завчасної підготовки для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, невідкладних потреб суспільного виробництва та населення у перевезеннях в особливий період.

Фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки залізничного транспорту загального користування здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Управління мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на залізничному транспорті загального користування здійснюється АТ “Укрзалізниця”.

Відповідальність за належний стан мобілізаційної підготовки і цивільної оборони на підприємствах, в установах та організаціях залізничного транспорту загального користування несуть їх керівники.


Розділ IV

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття 15. Трудові відносини працівників залізничного транспорту

Трудові відносини працівників залізничного транспорту загального користування регулюються на підставі Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Положення “Про дисципліну працівників залізничного транспорту України” ( 55-93-п ), іншими актами законодавства України про працю.

Особливості умов праці, соціально-побутового і житлового забезпечення, режиму робочого часу та часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту загального користування, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів, встановлюються АТ “Укрзалізниця” згідно з чинним законодавством України за погодженням з галузевими профспілками.

Працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють обслуговування пасажирів, працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору. Перелік категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору ( 764-97-п ), затверджується Кабінетом Міністрів України.

{ Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів проводиться підприємствами залізничного транспорту в розмірі чотирьох відсотків від числа працівників, зайнятих на підсобно-допоміжних роботах.

{ Частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 16. Соціальний захист працівників залізничного транспорту

Соціальний захист працівників залізничного транспорту загального користування здійснюється у встановленому порядку згідно з чинним законодавством України.

Працівники залізничного транспорту загального користування та члени їх сімей (утриманці) користуються правом на безплатний проїзд залізничним транспортом. Порядок та умови надання цих та інших пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України, колективними договорами та угодами.

За працівниками залізничного транспорту загального користування, які були переведені на іншу роботу в цій галузі або в інші галузі внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання або якщо вони вийшли на пенсію по інвалідності чи за віком, зберігаються право на безплатний проїзд залізничним транспортом та інші пільги, які встановлені законодавчими актами України для працівників залізничного транспорту, колективними договорами та угодами.

{ Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Працівникам залізничного транспорту загального користування, які відповідно до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов, на індивідуальне і кооперативне будівництво або придбання житла підприємствами залізничного транспорту загального користування може надаватися безвідсотковий кредит на термін до 20 років за рахунок відповідних власних коштів.

{ Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Залізничники та члени їх сімей користуються у встановленому порядку безплатним медичним обслуговуванням у відомчих установах охорони здоров’я. Це право зберігається за ними і після виходу на пенсію.

Пенсійне забезпечення працівників залізничного транспорту загального користування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

АТ “Укрзалізниця” має право за рахунок власних коштів створювати недержавний пенсійний фонд та виплачувати залізничникам галузеву пенсію на підставі чинного законодавства України.

Стаття 17. Дисципліна, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах залізничного транспорту

Дисципліна працівників залізничного транспорту загального користування регулюється чинним законодавством України та Положенням “Про дисципліну працівників залізничного транспорту України” ( 55-93-п ).

Колективні трудові спори з питань впровадження на підприємствах залізничного транспорту загального користування нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці і побуту, укладання та виконання колективних договорів та інших угод між власником або уповноваженим органом управління підприємством та трудовим колективом (колективом підрозділу) або профспілкою вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Розділ V

ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Стаття 18. Транспортне забезпечення зовнішньо економічних зв’язків України

Підприємства залізничного транспорту загального користування можуть виступати як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності і здійснювати її на підставі чинного законодавства України та міжнародних договорів України.

{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Для забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України АТ “Укрзалізниця” здійснює міжнародні перевезення у прямому залізничному, прямому змішаному та непрямому міжнародному сполученнях.

{ Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Перевезення вантажів і пасажирів у прямому і непрямому міжнародному і прямому змішаному сполученнях регулюються чинним законодавством України і міжнародними договорами України.

АТ “Укрзалізниця” при міжнародних перевезеннях має право на відшкодування витрат, пов’язаних з додатковими послугами, що не передбачені міжнародними договорами, за рахунок вантажовідправника і вантажоодержувача на основі договорів.

{ Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які поставляють продукцію на експорт з перевезеннями її залізницями України, можуть відраховувати частину валютних коштів залізницям у рахунок провізної плати та на відшкодування витрат на додаткові послуги.

Обов’язковому продажу іноземної валюти та оподаткуванню коштів в іноземній валюті, одержаних залізницями за міжнародні перевезення, підлягають кошти, що залишилися у залізниць після відрахувань іноземним залізницям, які беруть участь у цих перевезеннях.

Стаття 19. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту щодо транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

АТ “Укрзалізниця” повинно здійснювати розвиток інфраструктури транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України, підвищувати пропускну і переробну спроможність прикордонних передаточних пунктів, приводити парк рухомого складу і контейнерів, що виходять на іноземну мережу залізниць, у відповідність з міжнародними стандартами і вимогами.

{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 20. Міжнародне співробітництво у галузі залізничного транспорту

Здійснення співробітництва з організаціями залізничного транспорту іноземних держав, правовий захист з питань залізничного транспорту України та представництво інтересів України у відповідних міжнародних організаціях залізничного транспорту загального користування покладаються на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

{ Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 21. Взаємовідносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під’їзних колій

Відносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під’їзних колій, порядок і умови експлуатації цих колій, обігу рухомого складу, що не належить до залізничного транспорту загального користування, визначаються Статутом залізниць України та укладеними на його основі договорами.

Власники залізничних під’їзних колій, споруд та устаткування, вантажно-розвантажувальних комплексів, які не належать до залізничного транспорту загального користування за своїми пропускними і вантажопереробними можливостями, повинні забезпечувати необхідні обсяги перевезень, навантаження і розвантаження транспортних засобів, їх зберігання та ефективне використання.

Власники залізничних під’їзних колій здійснюють їх утримання на рівні, що забезпечує безпеку виконання робіт, ефективне використання рухомого складу, збереження вагонного парку та вантажу, який перевозиться.

Розвиток існуючих і будівництво нових станцій залізниць у зв’язку з будівництвом або реконструкцією під’їзних колій проводяться власниками цих колій за свій рахунок.


Розділ VI

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Стаття 22. Права та обов’язки підприємств залізничного транспорту

{ Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

Підприємства залізничного транспорту мають право: { Абзац перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

а) встановлювати межі зон підвищеної небезпеки;

б) у разі несвоєчасної оплати за перевезення стягувати з вантажовідправників (вантажоодержувачів) пеню у розмірі і порядку, встановлених Статутом залізниць України;

в) вимагати від вантажовідправників та вантажоодержувачів безумовного додержання вимог і норм щодо використання засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, тари, спеціалізованих контейнерів, які виключають пошкодження рухомого складу, споруд та пристроїв колійного господарства і забезпечують схоронність вантажів.

Права підприємств залізничного транспорту (перевізників) на прийняті до перевезень вантажі захищаються нарівні з правами власників вантажу. Перевізники мають право вимагати повернення вантажу, що перебуває в чужому незаконному володінні, а також на відшкодування збитків, заподіяних розкраданням, знищенням чи його псуванням (для можливості повернення власнику вантажу).

{ Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4443-VI ( 4443-17 ) від 23.02.2012 }

У разі псування, знищення, розкрадання вантажу, власник якого невідомий, шкода компенсується перевізнику в порядку, встановленому Статутом залізниць України.

Перевізники зобов’язані забезпечувати: своєчасне якісне перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти; розвиток інфраструктури залізничного транспорту загального користування, транспортних послуг; схоронність вантажів, що перевозяться; охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу залізничного транспорту загального користування.

Відшкодування збитків користувачам послуг залізничного транспорту загального користування у разі порушення договірних зобов’язань здійснюється в порядку, що встановлюється Статутом залізниць України і контролюється центральним органом виконавчої влади в галузі транспортув.

Перевізники не мають права відмовляти пасажирові та відправникові вантажу в перевезенні, крім випадків, передбачених Статутом залізниць України.

Стаття 22-1. Обов’язки пасажира і перевізника під час перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні

Під час перевезення у міжнародному залізничному сполученні пасажир зобов’язаний мати належним чином оформлені документи, необхідні для в’їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред’явити їх перевізникові на його вимогу.

Перевізник при перевезенні пасажира у міжнародному залізничному сполученні, крім обов’язків, передбачених статтею 22 цього Закону, зобов’язаний до початку такого перевезення перевірити наявність у пасажира паспортного документа, що посвідчує особу пред’явника, або документа, що його замінює, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред’явив необхідні документи.

{ Частина друга статті 22-1 в редакції Закону N 5099-VI ( 5099-17 ) від 05.07.2012 }

Відмова перевізника від договору міжнародного залізничного перевезення пасажира, який на його вимогу не пред’явив документи, зазначені в частині другій цієї статті, не тягне за собою обов’язок перевізника відшкодувати пасажиру заподіяну у зв’язку з цим шкоду.

{ Частина третя статті 22-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5099-VI ( 5099-17 ) від 05.07.2012 }

За невиконання обов’язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, зазначених у частині другій цієї статті, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність, передбачену законом.

{ Частина четверта статті 22-1 в редакції Закону N 5099-VI ( 5099-17 ) від 05.07.2012 }

{ Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 2753-VI ( 2753-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 23. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань під час перевезень

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договором про організацію перевезень вантажів перевізники несуть відповідальність за неповну і несвоєчасну подачу вагонів і контейнерів для виконання плану перевезень, а вантажовідправники – за невикористання наданих транспортних засобів у порядку та розмірах, що визначаються Статутом залізниць України. Перевізники також несуть відповідальність за зберігання вантажу, багажу, вантажобагажу з моменту його прийняття і до видачі одержувачу, а також за дотримання терміну їх доставки в межах, визначених Статутом залізниць України.

За незбереження (втрату, нестачу, псування, пошкодження) прийнятого до перевезень вантажу, багажу, вантажобагажу перевізники несуть відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з не залежних від них причин.

Стаття 24. Відповідальність за пошкодження транспортних засобів

Відправники, одержувачі вантажів та власники під’їзних колій несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України за пошкодження контейнерів і рухомого складу перевізників, а перевізники – за втрату і пошкодження транспортних засобів, що їм не належать, у розмірі фактично заподіяної шкоди.

Стаття 25. Відшкодування збитків, заподіяних залізничному транспорту

Збитки, що виникли у разі порушення безперебійної роботи та безпеки руху на залізничному транспорті загального користування внаслідок блокування його комунікацій та інших навмисних незаконних дій, збитки за пошкодження та знищення лісонасаджень, інженерних споруд, земляного полотна та колій відшкодовуються винними юридичними та фізичними особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 26. Акти, претензії та позови

Обставини, які можуть служити підставою для майнової відповідальності перевізників, відправників і одержувачів вантажу, багажу, вантажобагажу, пасажирів, засвідчуються актами.

Вимоги вантажовідправників, вантажоодержувачів, пасажирів до перевізників щодо порушених прав і законних інтересів розглядаються в претензійному чи позовному порядку.

{ Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

Порядок і терміни складання актів, пред’явлення і розгляду претензій та позовів визначаються Статутом залізниць України відповідно до чинного законодавства України.


Розділ VII

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 27. Мова службового діловодства та спілкування на залізничному транспорті

Службове діловодство, облікова, звітна, комерційна і технічна документація, телеграфний зв’язок, правова і науково-технічна інформація, а також інформація і реклама на залізничних станціях, вокзалах, у поїздах та інших місцях обслуговування пасажирів, службове спілкування на підприємствах, в установах та організаціях залізничного транспорту, пов’язаних з рухом поїздів, перевезенням пасажирів і вантажів, здійснюються відповідно до чинного законодавства України про мови та міжнародних угод.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.