ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ ВАРТИ

Начальник варти

203. Начальник варти відповідає за охорону та оборону доручених варті об’єктів, бойову готовність особового складу варти, правильне несення ними служби, за організацію та проведення заходів морально-психологічного забезпечення, збереження та справність огорожі, засобів зв’язку, сигналізації, транспортних і технічних засобів, засобів пожежогасіння на постах і у вартовому приміщенні, а також за збереження боєприпасів, документації та майна, які є у вартовому приміщенні, згідно з описом, додержання встановленого порядку у вартовому приміщенні.

{Частина перша статті 203 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Начальник варти зобов’язаний:

 • знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, порядок використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони, обов’язки всіх посадових осіб варти;
 • вимагати від особового складу варти знання й неухильного виконання ним своїх обов’язків;
 • прийняти за описом від начальника попередньої варти табель постів, схему розміщення постів, інструкцію начальникові варти та інші документи, ящики з боєприпасами, печатки на них і ключі до них, а також засоби зв’язку, сигналізації та пожежогасіння;
 • перевірити зовнішнім оглядом особисто разом із начальником попередньої варти стан зазначених в інструкції найважливіших об’єктів, справність освітлення, стан огорожі та окопів, а через розвідних або свого помічника – стан інших об’єктів, що охороняються;
 • робити записи в постовій відомості про всі виявлені неполадки на постах та доповідати черговому варт (військової частини);
 • направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання розвідними та вартовими своїх обов’язків і нагадувати їм про особливості несення служби на кожному посту;
 • перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки помічникові начальника варти з технічних засобів охорони (оператору) на вмикання (вимикання) сигналізації на об’єктах, що охороняються;
 • стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп, справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів зв’язку, за старанним триманням зброї та боєприпасів особовим складом варти, за додержанням правил заряджання, розряджання зброї та заходів безпеки при цьому, а також за тим, щоб усі особи варти, які прямують на пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі;
 • підтримувати встановлений порядок у вартовому приміщенні;
 • складати та проводити бойовий розподіл особового складу варти на резервні групи й ставити перед ними завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного лиха та відповідно до вказівок, викладених в інструкції;
 • перевіряти особисто не менш як два рази (з них один раз уночі) несення служби чатовими, стан об’єктів, які охороняються, та огорожі, справність засобів зв’язку, технічних засобів охорони, а також засобів пожежогасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;
 • періодично посилати свого помічника і розвідних для перевірки несення служби чатовими;
 • прибути на пост особисто чи негайно направити свого помічника або розвідного під час виклику чатовим або у разі ненадходження від нього у визначений час доповіді (сигналу);
 • допускати до вартового приміщення лише осіб, які мають на це право (стаття 209 цього Статуту);
 • проводити через чергового варт заміну хворих у складі варти;
 • розбиратися на місці з кожним випадком застосування чатовими зброї та терміново доповідати про це черговому варт (військової частини);
 • організовувати та проводити заходи морально-психологічного забезпечення з особовим складом варти;

{Абзац вісімнадцятий частини другої статті 203 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

 • вести записи в постовій відомості про зміну варти, допуски, перевірку, зміну чатових;
 • доповідати черговому варт (військової частини) щодо проведення зміни варт.

204. У разі виявлення під час зміни чатового будь-яких неполадок на посту начальник варти прибуває на пост і, встановивши характер і причини їх, наказує чатовому змінитися та негайно доповідає про неполадки черговому варт (військової частини).

205. У разі невиконання будь-ким із складу варти своїх обов’язків або вчинення провинності начальник варти негайно усуває його від виконання службових обов’язків, вилучає боєприпаси і доповідає про це черговому варт (військової частини). Надалі діє за його вказівками.

206. У разі раптового захворювання начальник варти доповідає про це черговому варт (військової частини) й діє за його вказівками.

Якщо захворює один із розвідних, начальник варти покладає його обов’язки на свого помічника або виконує їх особисто й доповідає про це черговому варт (військової частини).

207. Начальник варти зобов’язаний викликати варту командою “За зброю” в разі нападу на об’єкт, який охороняють, на чатового або вартове приміщення, виникнення пожежі або стихійного лиха, надходження сигналу технічних засобів охорони, заворушень серед заарештованих, а також у разі тривоги в гарнізоні (військовій частині) та за наказом осіб, які перевіряють варту.

Для виклику варти “За зброю” начальник варти подає команду “Варта – ЗА ЗБРОЮ”. За цією командою особовий склад варти діє, як визначено у статті 173 цього Статуту.

208. За умови виникнення надзвичайних ситуацій у варті (напад, пожежа, стихійне лихо) начальник варти діє відповідно до бойового розподілу і залежно від обставин вживає відповідних заходів.

209. Начальник варти допускає до вартового приміщення безперешкодно тільки:

 • начальника гарнізону (командира військової частини);
 • заступника начальника гарнізону;

{Абзац третій частини першої статті 209 в редакції Закону № 1420-IV від 03.02.2004}

 • чергового варт (військової частини);
 • помічника чергового варт (військової частини, якщо варта йому підпорядкована);
 • командира роти (батареї), від якої віднаряджено варту, його заступників, а також усіх прямих начальників командира роти (батареї).

Про прибуття цих осіб до вартового приміщення начальник варти доповідає черговому варт (військової частини).

210. Інших осіб, що прибули для перевірки варти, начальник варти допускає до вартового приміщення лише в супроводі чергового варт (військової частини) або помічника, якщо варта підпорядкована йому.

Під час зміни варт ніхто не допускається до вартового приміщення й до об’єктів, які охороняються, за винятком осіб, які прибули для перевірки варт.

211. З прибуттям до варти осіб для перевірки варти начальник варти відрекомендовується прибулому, наприклад: “Пане (пані) полковнику. Начальник варти лейтенант Гуленко”, і на вимогу прибулого доповідає про стан справ у варті.

212. Коли начальник варти одержує накази, що передаються від імені начальників, яким варта підпорядкована, через інших осіб, він зобов’язаний запитати у цих осіб пароль. У разі невпевненості в правильності одержаного наказу начальник варти має право переконатися у правильності наказу будь-яким зручним для нього способом.

213. Начальникові варти заборонено:

 • виходити з вартового приміщення, крім випадків: зарядження (розрядження) зброї, зміни чатових, перевірки несення ними служби або за їх викликом, а також у випадку якогось порушення чи стихійного лиха в районі об’єкта, що охороняється (доповідає про це черговому варт або його помічникові);
 • вести не пов’язані із службою розмови по телефону особисто або дозволяти це іншим особам варти;
 • відпускати будь-кого із складу варти без дозволу чергового варт (військової частини);
 • змінювати без дозволу чергового варт (військової частини) порядок зміни чатових, передбачених табелем постів;
 • використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для варти.

Особливі обов’язки начальника варти з охорони Бойового Прапора військової частини (з’єднання)

214. Начальник варти відповідає за охорону Бойового Прапора своєї військової частини (з’єднання) та бойових прапорів інших військових частин, якщо вони зберігаються в цій військовій частині.

Під час зміни варти він зобов’язаний особисто прийняти від начальника попередньої варти Бойовий Прапор у запечатаному чохлі або запечатаній заскленій шафі, перевіривши при цьому справність чохла (шафи) й печатки та звіривши печатку із зліпком з неї. Переконавшись у справності чохла (шафи) й печатки, він наказує розвідному та чатовому прийняти Бойовий Прапор під охорону.

215. Бойовий Прапор начальник варти видає лише начальникові штабу військової частини (з’єднання) або його помічникові (заступникові) після ознайомлення з допуском, підписаним командиром військової частини (з’єднання) на кожний випадок виносу Бойового Прапора.

У разі зберігання разом бойових прапорів кількох військових частин допуск повинен бути підписаний командиром тієї військової частини, Бойовий Прапор якої видається.

216. Начальник штабу або його помічник (заступник), прийнявши Бойовий Прапор, скидає чохол і у присутності начальника варти перевіряє згідно з табелем постів наявність і стан полотнища, шнурів, китиць, державних нагород, древка й наконечника. Після цього начальник варти робить у постовій відомості запис, наприклад: “Такого-то числа, місяця, року, о такій-то годині Бойовий Прапор військової частини згідно з допуском № … видано”; начальник варти й офіцер, який прийняв Бойовий Прапор, ставлять свої підписи. Письмовий допуск начальник варти залишає в себе.

217. Під час повернення Бойового Прапора під охорону варти начальник варти перевіряє згідно з табелем постів наявність і стан полотнища, державних нагород, шнурів, китиць, древка, наконечника та стежить за правильністю згортання прапора прапороносцем та асистентами. Після того, як чохол (шафу) запечатано гербовою печаткою, начальник варти звіряє печатку з наявним у нього зліпком із печатки і наказує розвідному та чатовому взяти Бойовий Прапор під охорону. Після взяття Бойового Прапора під охорону начальник варти робить відповідний запис у постовій відомості, потім начальник варти й офіцер, який здав Бойовий Прапор, ставлять свої підписи.

Після зміни варти письмовий допуск здають разом із постовою відомістю.

Якщо після видання Бойового Прапора чатового знімають із поста, про його зняття й заступання на цей пост роблять відповідний запис у постовій відомості.

Коли посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), начальник варти особисто вживає заходів до врятування Бойового Прапора й організовує його охорону на новому місці.

Особливі обов’язки начальника чергової зміни на гауптвахті

{Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

218. Начальник чергової зміни на гауптвахті (додаток 12 до цього Статуту) зобов’язаний:

{Абзац перший частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

 • приймати за вказівкою начальника гауптвахти (чергового органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності) заарештованих під охорону на підставі ухвали чи вироку суду, постанови слідчого, прокурора;

{Абзац другий частини першої статті 218 в редакції Законів № 1420-IV від 03.02.2004, № 4652-VI від 13.04.2012}

 • приймати за вказівкою начальника (чергового) органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності під охорону затриманих військовослужбовців і розміщувати їх у камерах;

{Абзац третій частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

 • особисто приймати під час зміни попередньої варти заарештованих у камерах за іменним списком, підписаним начальником гауптвахти;

{Абзац четвертий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

 • перевіряти стан камер під час зміни варти та несення служби, звертати при цьому увагу на цілість стін, стелі, підлоги, грат, вікон, надійність замків на дверях та справність технічних засобів охорони. У разі несанкціонованого спрацювання технічних засобів охорони камер із заарештованими особисто встановлювати причину їх спрацювання;
 • проводити ранковий огляд та вечірню перевірку заарештованих у камерах, перевіряючи при цьому, чи немає в них зайвих предметів;
 • стежити за неухильним додержанням заарештованими правил, встановлених на гауптвахті;
 • направляти заарештованих на роботи лише за письмовим розпорядженням начальника гауптвахти; після повернення заарештованих перевіряти їх наявність, а також перевіряти наявність у них зайвих предметів; конвоювання заарештованих у дисциплінарному порядку провадити з незарядженою зброєю; під час конвоювання заарештованих, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, а також затриманих за підозрою у вчиненні злочину особисто перевіряти зарядження зброї конвойними;

{Абзац восьмий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013}

 • призначати у разі потреби на допомогу вивідному вартових із складу зміни, яка не спить;
 • зберігати ключі від камер заарештованих;
 • стежити за вчасним постачанням і забезпеченням їжею заарештованих;
 • приймати пропозиції, заяви й скарги від заарештованих і передавати їх начальникові гауптвахти;

{Абзац дванадцятий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

 • доповідати начальникові гауптвахти та черговому органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності про всі неполадки у варті та про вжиті заходи щодо їх усунення; про надзвичайні події негайно доповідати черговому варт (військової частини).

{Абзац тринадцятий частини першої статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

У разі виникнення заворушень серед заарештованих і для попередження їх втечі начальник чергової зміни викликає чергову зміну командою “За зброю”, доповідає черговому органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності, вживає заходів до припинення безладдя шляхом попередження та нагадування заарештованим вимог, визначених цим Статутом. Якщо попередження не впливатиме, він має право застосувати силу, а в крайньому разі – і зброю.

{Частина друга статті 218 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

Особливі обов’язки начальника варти з охорони штабів, пунктів управління та установ

219. Начальник варти з охорони штабів, пунктів управління та установ, крім виконання загальних обов’язків, визначених цим Статутом, зобов’язаний:

 • знати пропускну систему, опис і час дії перепусток, форми документів, які посвідчують особу, порядок пропуску через пости військовослужбовців, цивільного персоналу, відвідувачів і транспортних засобів;
 • викликати варту командою “За зброю” у разі проникнення порушника, прориву через пост без перепустки, невиконання вимог чатового;
 • вживати заходів до затримання осіб, які намагаються проникнути на об’єкт (з об’єкта) з порушенням пропускного режиму.

Помічник начальника варти

220. Помічник начальника варти підпорядкований начальникові варти.

Помічник начальника варти зобов’язаний:

 • знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, обов’язки всіх осіб варти, виконувати обов’язки начальника варти за його відсутності або під час його відпочинку;
 • прийняти під час зміни варти вартове приміщення та обладнання, інвентар і майно, що є в ньому, за описом;
 • відправляти за наказом начальника варти зміни на пости й перевіряти несення служби чатовими;
 • складати графік зміни чатових біля входу до вартового приміщення та проводити їх зміну;
 • стежити за чистотою і порядком у вартовому приміщенні й на прилеглій до нього території, за опаленням печей та освітленням, вчасним харчуванням особового складу варти;
 • супроводжувати за наказом начальника варти осіб, які перевіряють несення служби чатовими.

Помічник начальника варти на гауптвахті повинен не менш як чотири рази на добу (з них двічі вночі) перевіряти стан камер і виконання заарештованими встановлених для них правил (додаток 12 до цього Статуту).

{Частина третя статті 220 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

У разі тяжкого захворювання (поранення) або загибелі начальника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обов’язків і доповідає про це черговому варт (військової частини).

Розвідний

221. Розвідний підпорядковується начальникові варти та його помічникові й виконує лише їх накази та розпорядження.

222. Розвідний відповідає за правильне несення служби підлеглими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне здавання та прийняття чатовими постів.

223. Розвідний має право застосовувати зброю особисто і складом зміни вартових для відбиття нападу на чатового, на зміну вартових та на об’єкт, який охороняють.

Розвідний зобов’язаний:

 • знати характеристику, розміщення та межі своїх постів, маршрути до них, умови охорони та оборони й особливі обов’язки чатових на кожному посту;
 • прийняти від розвідного попередньої варти зліпки з печаток (відтиски пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових на пости – об’єкти, що перебувають під охороною згідно з табелем постів;
 • нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особливі обов’язки;
 • стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та запалювальні речі у вартовому приміщенні;
 • стежити за правильністю заряджання й розряджання зброї вартовими перед рухом до постів та після повернення з них;
 • доповідати начальникові варти щодо проведення зміни і стану постів;
 • перевіряти за наказом начальника варти несення служби підлеглими чатовими.

Розвідний варти на гауптвахті, крім того, повинен знати кількість заарештованих, які перебувають під охороною підлеглого йому чатового.

224. Розвідний під час виставлення чатових на пости або їх зміни зобов’язаний:

 • опитати чатового про все помічене ним під час перебування на посту;
 • перевірити зовнішнім оглядом разом із розвідним попередньої варти стан об’єктів, що перебувають під охороною, справність освітлення, огорожі й окопів;
 • стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на пост, правильно провели здавання та прийняття поста;
 • особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб), шнурів, вікон, грат, дверей і стін сховищ, кількість бойової техніки, що перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв’язку, освітлення, сигналізації, пожежогасіння й постового одягу;
 • порівняти печатки із зліпками та пломби з відтисками;
 • нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості несення служби на цьому посту, межі його на місцевості, найнебезпечніші підступи до об’єкта, розміщення сусідніх постів, засобів зв’язку і сигналізації, перевірити, чи знає чатовий, що він має робити під час нападу на нього, на об’єкт, який охороняють, або на сусідній пост, а також у разі пожежі й за тривогою;
 • перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв’язку з вартовим приміщенням.

225. За невідповідності печатки (пломби) зліпкові (відтискові) або зміни кількості машин (літаків, гармат, іншої техніки), що перебувають під охороною, щодо кількості, зазначеної у табелі постів, а також за виявлення будь-яких неполадок під час приймання (здавання) постів розвідний викликає начальника варти.

226. За необхідності розпечатування сховища (складу, стоянки літаків, ангара, парку) розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток (відтисками пломб) і разом із прибулою для розпечатування особою оглядає сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк).

Якщо чатовий згідно з табелем постів має залишитися на посту, розвідний нагадує йому про обов’язки на цей час.

227. Під час зміни чатового біля розпечатаного сховища (складу, стоянки літаків, ангара, парку) розвідний повідомляє чатовому, який заступає на пост, хто розпечатав сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк) і хто допущений до роботи в ньому.

228. Для прийняття сховища (складу, стоянки літаків, ангара, парку) під охорону розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток (відтисками пломб) й особисто в присутності чатового та особи, яка здає сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк) під охорону, перевіряє печатки (пломби), стан вікон, грат, дверей, стін; під час приймання під охорону бойової техніки на стоянках перевіряє кількість машин, літаків, гармат, а за наявності на них печаток (пломб) звіряє їх із зліпками (відтисками).

229. За неможливості виконання обов’язків начальником варти та його помічником (захворювання, поранення) у тимчасове виконання їх обов’язків вступає перший розвідний, про що він доповідає черговому варт (військової частини).

Чатовий

230. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною. Недоторканність чатового полягає:

 • в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;
 • у підпорядкуванні його лише певним особам – начальникові варти, помічникові начальника варти та своєму розвідному;
 • в обов’язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які визначені його службою;
 • у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених цим Статутом.

231. Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти, помічник начальника варти й розвідний, якому підпорядкований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий варт (військової частини) в присутності командира роти (батареї) або батальйону (дивізіону), звідки призначений чатовий.

232. Заступаючи на пост, вартовий має в присутності розвідного (начальника варти або його помічника), чатового, якого змінює, особисто оглянути й перевірити наявність і цілість усього, що належить взяти під охорону згідно з табелем постів.

233. Чатовий зобов’язаний:

 • пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;
 • під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);
 • рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв’язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;
 • не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;
 • не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначеному в статті 231 цього Статуту;
 • знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;
 • уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;
 • викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об’єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;
 • почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;
 • віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

234. Чатовий на посту, за винятком тих, хто несе службу з багнетом, має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат зі складаним прикладом – без багнета, багнет – у піхвах на поясному ремені); уночі – у положенні приготування до стрільби стоячи, вдень – у положенні “на ремінь” або в положенні приготування до стрільби стоячи (додаток 13 до цього Статуту); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового Прапора автомати з дерев’яним прикладом – у положенні “на ремінь”, із складаним прикладом – “на груди”, карабін – “до ноги”; клапан сумки із спорядженим магазином (обоймами) тримати постійно застебнутим.

{Частина перша статті 234 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом чатовому дозволено тримати зброю в положенні “за спину”.

235. Чатовому заборонено сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони.

Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для перевірки.

236. У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає до вартового приміщення й, не припиняючи спостереження за об’єктом, який охороняють, вживає заходів до гасіння пожежі.

У разі пожежі на технічній території об’єкта, який охороняють, або на об’єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також поблизу поста він передає повідомлення про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

237. У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повідомляє про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

238. Чатовий на посту біля Бойового Прапора виконує свої обов’язки, стоячи в положенні “Вільно”.

Під час віддання військовослужбовцями військового вітання Бойовому Прапорові чатовий стає в положення “Струнко”.

Приймаючи Бойовий Прапор під охорону, чатовий зобов’язаний перевірити цілісність чохла (шафи) та печатки на ньому. Видачу Бойового Прапора проводять згідно з наказом начальника варти та в його присутності.

Якщо посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), чатовий виносить Бойовий Прапор у безпечне місце й викликає начальника варти.

239. Чатовий біля розпечатаного сховища (складу, парку) чи під час проведення робіт на місці стоянки машин (літаків, гармат або іншої бойової техніки) виконує обов’язки, зазначені в табелі постів.

Чатовий біля вогненебезпечного сховища, крім того, зобов’язаний:

 • не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також користування біля об’єкта охорони освітлювальними приладами, не передбаченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;
 • не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з ліхтарями, не передбаченими табелем постів, а також із холодною та вогнепальною зброєю.

240. Чатовий біля входу до вартового приміщення зобов’язаний охороняти вартове приміщення й не допускати до нього нікого без дозволу начальника варти. У разі наближення осіб, яким варта підпорядкована, та осіб, яких вони супроводжують, чатовий сповіщає начальника варти певним сигналом та безперешкодно пропускає їх у вартове приміщення. Інших осіб, які наближаються до вартового приміщення, чатовий зупиняє біля входу на його територію й викликає начальника варти або його помічника. Про всі надзвичайні події поблизу вартового приміщення та про все помічене, що може заважати виконанню вартою свого завдання, а також про почуті сигнали з інших постів чатовий негайно доповідає начальникові варти або його помічникові.

241. Чатовий, який охороняє заарештованих на гауптвахті, зобов’язаний:

 • знати кількість заарештованих осіб, які перебувають під його охороною;
 • перебувати ззовні біля дверей камер і стежити через оглядові вікна, щоб заарештовані не порушували визначених для них правил, стежити за діями й поведінкою заарештованих, не допускати псування заарештованими обладнання камер;
 • стежити за тим, щоб у нічний час у камерах із заарештованими було ввімкнуто освітлення;
 • не випускати заарештованих із камер і не допускати до них нікого без особистого розпорядження начальника чергової зміни, помічника начальника варти або свого розвідного;

{Абзац п’ятий частини першої статті 241 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

 • не розмовляти із заарештованими, нічого не передавати їм і нічого не брати від них;
 • не допускати розмов заарештованих із сторонніми особами; негайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного у разі невиконання заарештованими його вимог;
 • прийнявши прохання заарештованого про виклик вивідного, доповісти про це своєму розвідному (начальникові варти або його помічникові);
 • попереджувати заарештованого при його спробі втекти вигуком “Стій, стрілятиму”, а у разі невиконання цієї вимоги застосовувати зброю для його затримання.

Під час перевезення заарештованих з одного пункту в інший, а також під час пересування їх поза гауптвахтою обов’язки чатового з охорони заарештованих виконує конвойний.

Водій транспортного засобу

242. Водій транспортного засобу підпорядковується начальникові варти та його помічникові. Він відповідає за постійну готовність транспортного засобу для перевезення складу варти.

Водій транспортного засобу повинен:

 • доставляти за наказом начальника варти та його помічника до постів та з постів зміну й осіб, які перевіряють несення служби чатовими, за маршрутами, зазначеними в схемі розміщення постів;
 • виконувати команди розвідного під час виїзду на пости й повернення з постів;
 • вмикати під час виїзду для зміни чатових встановлені сигнальні вогні на транспортному засобі.

243. Водію заборонено використовувати транспортний засіб з метою, не пов’язаною з виконанням завдань вартою, а також передавати керування ним іншим особам, включаючи тих, яким він підпорядкований.

Вивідний

244. Вивідний підпорядковується начальнику варти та його помічникові. Він відповідає за охорону заарештованих під час супроводу їх у межах гауптвахти.

Вивідний зобов’язаний:

 • охороняти за наказом начальника варти або його помічника заарештованих під час проведення ранкового й вечірнього туалету, справляння природних потреб і на прогулянці, а також під час прибирання камер та приміщень гауптвахти;
 • стежити, щоб заарештовані не курили й не спілкувалися із сторонніми особами;
 • попереджувати заарештованого за його спроби втекти вигуком “Стій, стрілятиму”, а у разі невиконання цієї вимоги – застосовувати зброю.

245. Вивідному під час конвоювання заарештованих заборонено вступати з ними в розмову, будь-що брати від них або передавати їм, а також їсти, пити, курити, співати, сидіти, справляти природні потреби та іншим способом відволікатися від виконання службових обов’язків.

Для конвоювання заарештованих вивідний вишиковує їх у колону по одному і рухається услід за ними на відстані двох-трьох кроків позаду зліва (справа) заарештованих (заарештованого). Усі команди подає вивідний.

Порядок конвоювання заарештованих, а також особливі обов’язки конвойних визначені в додатку 12 до цього Статуту.

{Частина третя статті 245 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам на електронну пошту або у Facebook чи Telegram.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4.3 / 5. Кількість голосів: 26

Ще немає оцінок.