Прийняття від 13.10.2005
Документ на сайті ВР

Наказ МВС №878
Про затвердження Положення про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

ПОЛОЖЕННЯ про Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

1. Департамент Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Департамент) є головним органом у системі Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – ДСО), який координує здійснювані нею заходи з охорони об’єктів усіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян і є підпорядкованим Міністру внутрішніх справ України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України). У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання законодавчих та нормативно-правових актів України, узагальнює практику їх застосування та вносить на розгляд МВС України пропозиції щодо його вдосконалення.

3. Департамент здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління, відділи Державної служби охорони при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях та місті Севастополі (далі – УДСО (ВДСО), підпорядковані їм підрозділи охорони: міські, районні, міжрайонні відділи, відділення, підрозділи воєнізованої охорони та охоронні підрозділи (цивільна охорона), стройові підрозділи міліції охорони, пункти централізованого спостереження, у тому числі на окремих об’єктах (далі – підпорядковані підрозділи ДСО), установи, навчальні заклади професійної підготовки працівників охорони, що здійснюють свою діяльність на засадах самофінансування, а також несе відповідальність за стан їх службової та фінансово-господарської діяльності.

4. Департамент є органом управління, діяльність якого не передбачає отримання прибутку, фінансування видатків якого здійснюється зарахунокцентралізованихвідрахувань підпорядкованих підрозділів ДСО.

5. Департамент визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами ДСО згідно із законодавством.

6. Основними завданнями Департаменту є :

1) визначення основних напрямів роботи УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;

2) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на удосконалення охорони об’єктів усіх форм власності та громадян;

3) керівництво УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО, надання їм практичної допомоги в організації службової діяльності;

4) забезпечення додержання законності в діяльності працівників ДСО;

5) організація роботи з кадрами, виховна робота, забезпечення професійної підготовки та психологічного супроводу особового складу, вирішення організаційно-штатних питань;

6) ужиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту особового складу та працівників ДСО, розроблення пропозицій з цих питань і внесення їх на розгляд до відповідних органів;

7) постійне здійснення організаційних заходів, направлених на зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ДСО;

8) забезпечення проведення єдиної технічної політики ДСО з розроблення, проектування та виробництва технічних засобів охоронного призначення;

9) організація співробітництва ДСО з відповідними службами правоохоронних органів інших держав, іноземними суб’єктами господарювання з питань охорони власності та забезпечення безпеки фізичних осіб.

7. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань здійснення охоронної діяльності;

2) розробляє системи галузевих стандартів, норм і нормативів у охоронній галузі, міжгалузевих стандартів на застосування моніторингу технічних засобів охоронного призначення; розвитку міжнародного співробітництва в галузі стандартизації вказаних систем і засобів, а також взаємодіє з вітчизняними та іноземними суб’єктами господарювання в галузі спільної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування цих систем;

3) здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних засобів охоронного призначення, що застосовуються на території України;

4) затверджує положення про УДСО (ВДСО), підпорядковані підрозділи ДСО;

5) здійснює комплексний аналіз та планування діяльності ДСО, розробляє та реалізує заходи щодо її вдосконалення; готує відповідні інформаційні та звітні документи, організовує і проводить наради, семінари та збори з питань удосконалення охоронної діяльності;

6) організовує діяльність УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, а також надає їм методичну та практичну допомогу в удосконаленні організаційно-правового забезпечення їх діяльності;

7) проводить єдину технічну політику ДСО з розробки, виробництва, монтажу, ремонту та експлуатаційного обслуговування технічних засобів охоронного призначення;

8) вивчає позитивний досвід у галузі охоронної діяльності та сприяє його впровадженню;

9) виступає замовником на розробку та виробництво технічних засобів охоронного призначення, відповідних сповіщувачів і приладів на державних та інших підприємствах України й інших країн;

10) вирішує питання щодо створення в установленому порядку, а також виступає засновником (учасником) суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і виконанням заходів охорони та безпеки, розробленням, виробництвом, реалізацією, монтажем, профілактичним обслуговуванням, використанням, ремонтом технічних засобів охоронного призначення, забезпеченням матеріально-технічними ресурсами підпорядковані підрозділи ДСО, проведенням маркетингу та інжинірингу в галузі забезпечення особистої і майнової безпеки, соціального захисту своїх працівників;

11) бере участь у розгляді спорів у суді та інших інстанціях; надає необхідну юридичну допомогу УДСО (ВДСО), підпорядкованим підрозділам ДСО; розглядає заяви та скарги з питань діяльності охорони, вживає заходів щодо усунення недоліків, що їх спричиняють, та реалізації поданих пропозицій;

12) організовує роботу з відбору, розстановки, навчання, виховання кадрів, зміцнення дисципліни та законності серед особового складу; затверджує примірні форми трудових договорів із працівниками ДСО;

13) розробляє та подає на затвердження до МВС України структуру та типові штати УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО;

14) здійснює контроль за додержанням УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО штатної дисципліни, правильним застосуванням типових штатів та схем посадових окладів;

15) розробляє за погодженням з Департаментом роботи з персоналом МВС України та організовує виконання програм кадрового забезпечення УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО, організовує роботу в навчальних закладах, що належать до сфери його управління, підготовку та перепідготовку в них особового складу; забезпечує організаційно-методичне керівництво початковою, спеціальною та службовою підготовкою, підвищенням кваліфікації і стажуванням; розробляє з цих питань необхідні навчальні програми та наочне приладдя;

16) здійснює контроль за станом охорони праці і техніки безпеки в УДСО (ВДСО) та підпорядкованих підрозділах ДСО;

17) організовує забезпечення УДСО (ВДСО), підпорядковані підрозділи ДСО матеріально-технічними ресурсами (технічними засобами охоронного призначення, виробами та матеріалами, зброєю та набоями, засобами зв’язку, автотранспортом, речовим майном тощо) та взаємодіє з цих питань із виробниками, Департаментом ресурсного забезпечення та іншими підрозділами МВС України, різними суб’єктами господарювання, має право на закріплення нарізної і гладкоствольної зброї та спецзасобів за УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО;

18) контролює використання УДСО (ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО службового транспорту за призначенням, здійснює списання та визначає порядок його реалізації;

19) відповідно до вимог чинного законодавства веде діловодство.

8. Майно Департаменту є державною власністю, що закріплюється за ним на правах оперативного управління.

9. Майно Департаменту використовується відповідно до чинного законодавства, цього Положення та відповідних актів Департаменту, що визначають порядок володіння, користування та розпорядження майном ДСО.

10. Департамент має необхідні оборотні кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей, видачі грошового утримання та заробітної плати, створення резервного фонду від суми централізованих відрахувань з прибутку УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО. Департамент у встановленому законодавством порядку має право вирішувати питання щодо придбання основних фондів для УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО та їх реалізації, передання та списання, у тому числі автотранспорту, устаткування, засобів обчислювальної техніки зв’язку, технічних засобів охоронного призначення та іншого майна.

11. З метою раціонального використання коштів ДСО Департамент:

1) планує і затверджує доходи та видатки Департаменту, УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, розробляє заходи щодо раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

2) розглядає бухгалтерські звіти УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО. Складає зведену статистичну та бухгалтерську звітність і подає її в установлені строки до відповідних інстанцій;

3) організовує і проводить документальні ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО;

4) забезпечує в межах наданих повноважень проведення моніторингу, економічного аналізу фінансово-господарської діяльності ДСО, рівня та динаміки цін на послуги охорони на вітчизняному та регіональних ринках охоронних послуг, розробляє пропозиції щодо проведення цінової політики ДСО;

5) установлює порядок оплати праці та умови преміювання, узгоджує та подає до відповідних інстанцій пропозиції щодо додаткових заходів соціального захисту працівників ДСО;

6) організовуєбухгалтерський облік та звітність Департаменту, УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО; здійснює розрахунки з працівниками Департаменту з грошового утримання (заробітної плати тощо); контролює стан цієї роботи в УДСО (ВДСО) та підпорядкованих підрозділах ДСО;

7) надає у встановленому порядку дозвіл УДСО (ВДСО), підпорядкованим підрозділам ДСО на списання безнадійної дебіторської заборгованості;

8) у межах наявних коштів вирішує соціальні питання працівників ДСО.

12. Департамент має право:

1) представляти МВС України за його дорученням у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;

2) одержувати від структурних підрозділів МВС України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів та підрозділів внутрішніх справ (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) створювати за погодженням з органами виконавчої влади, структурними підрозділами МВС України міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

6) відповідно до наданих повноважень представляти інтереси МВС України, ДСО в міжнародних організаціях під час укладення міжнародних угод з питань, що належать до компетенції ДСО.

13. Департамент у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства, нормативно-правових актів, у тому числі МВС України, накази, організує і контролює їх виконання.

14. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду Міністром внутрішніх справ України.

Начальник Департаменту несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і функцій перед Міністром внутрішніх справ України. Начальник Департаменту має заступників, які призначаються на посади наказом МВС України у встановленому порядку.

15. Начальник Департаменту:

1) керує Департаментом;

2) здійснює управління системою ДСО;

3) відповідає за розроблення та впровадження планів діяльності ДСО з відповідних питань, реалізацію в межах компетенції служби заходів державної політики у сфері захисту особистих та майнових інтересів громадян та юридичних осіб від протиправних посягань;

4) є розпорядником коштів ДСО;

5) розподіляє обов’язки між своїми заступниками і визначає їх відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи;

6) визначає основні напрями діяльності, характер роботи УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, структурних підрозділів Департаменту відповідно до завдань, покладених на ДСО;

7) затверджуєфункціональніобов’язкипрацівників Департаменту;

8) забезпечує перспективне та поточне планування роботи Департаменту;

9) здійснює розстановку кадрів Департаменту та керівного складу ДСО, їх виховання та професійну підготовку, додержання законності, службової дисципліни і режиму секретності;

10) представляє Департамент у міністерствах та інших центральних органах державної виконавчої влади з питань, що входять до компетенції Департаменту;

11) розглядає матеріали документальних ревізій і перевірок, вносить керівництву МВС України пропозиції щодо усунення недоліків і покарання винних.

16. Начальник Департаменту має право:

1) видавати накази з питань, що належать до його компетенції;

2) вносити пропозиції до МВС України про зміни в структурі і штатах Департаменту;

3) приймати рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації підпорядкованих підрозділів ДСО, затверджувати положення про них та УДСО (ВДСО);

4) призначати та звільняти осіб за посадами заступників начальників УДСО (ВДСО), начальників структурних, районних (міжрайонних) і міських підрозділів ДСО;

5) подавати Міністрові внутрішніх справ України пропозиції щодо призначення та звільнення начальників УДСО (ВДСО) та керівного складу Департаменту;

6) приймати на службу, переміщувати, звільняти осіб рядового та начальницького складу міліції охорони та працівників УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО в установленому порядку;

7) присвоювати перші та чергові спеціальні звання рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу міліції охорони до підполковника міліції (включно), у тому числі молодшого начальницького складу – достроково та на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою;

8) нагороджувати в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу міліції охорони та працівників УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО заохочувальними відзнаками МВС України в межах прав начальників головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі;

9) заохочувати в межах своїх повноважень в установленому порядку осіб рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу міліції, керівників, фахівців, службовців, працівників ДСО та накладати на них дисциплінарні стягнення;

10) укладати контракти з начальниками УДСО (ВДСО);

11) погоджувати навчальні, тематичні плани та програми початкової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за групами кадрів ДСО в навчальних закладах системи МВС України;

12) установлювати в порядку, визначеному законодавством, працівникам ДСО посадові оклади в межах мінімальних і максимальних розмірів, а також додаткову заробітну плату та інші заохочувальні і компенсаційні виплати;

13) направляти в установленому порядку працівників ДСО у службові відрядження;

14) затверджувати в установленому порядку технічні завдання і погоджувати технічні умови на розробку та виробництво технічних засобівохоронногопризначення,проектування систем охоронно-пожежної сигналізації, типові проекти та проекти будівництва приміщень пунктів централізованого спостереження;

15) затверджувати належну кількість транспортних засобів та засобів зв’язку ДСО відповідно до встановлених норм, здійснювати списання та визначати порядок їх реалізації у встановленому законодавством порядку;

16) придбавати та перерозподіляти зброю, озброєння та майно військового призначення для УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО;

17) розпоряджатися грошовими коштами Департаменту; приймати рішення стосовно раціонального використання коштів УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО; відкривати рахунки Департаменту в установах банків;

18) підписувати в установленому законодавством порядку договори стосовно використання майна ДСО;

19) спрямовувати тимчасово вільні кошти ДСО на розвиток власної виробничої бази охорони та фінансування соціальних програм, участь у створенні суб’єктів господарювання;

20) надавати у встановленому законодавством порядку дозвіл начальникам УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО на відчуження та передання в оренду будівель і споруд, транспортних засобів та засобів зв’язку, що перебувають на їх балансі;

21) затверджувати проектну документацію та кошторис на будівництво і проведення капітальних ремонтів будинків та споруд, що перебувають на балансі УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО;

22) підписувати угоди про взаємодію з аналогічними структурами правоохоронних органів інших держав, іноземними підприємствами та організаціями;

23) виконувати інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Департаменту, ДСО.

17. З метою вирішення найважливіших питань службової, фінансово-господарської діяльності УДСО (ВДСО), підпорядкованих підрозділів ДСО, обговорення пріоритетних напрямів діяльності ДСО у Департаменті можуть створюватися Балансова комісія, Технічна рада та інші колегіальні органи.

18. Департамент є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків.

Департамент знаходиться заадресою:м.Київ, вул. Малопідвальна, 5.

19. При ліквідації Департаменту його майно передається МВС України.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.