Розділ 3. Обов’язки посадових осіб, солдатів і матросів.
Командир полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)

66. Командир полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого
батальйону)* в мирний і воєнний час відповідає за бойову та
мобілізаційну готовність, успішне виконання полком бойових
завдань; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну,
морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній
порядок; за стан і збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої
техніки, пального та інших матеріальних засобів; за стан
фінансового господарства; за всебічне забезпечення полку, стан
пожежної та екологічної безпеки.

* Далі – командир полку.

Командир полку є прямим начальником усього особового складу
полку.

67. Командир полку зобов’язаний:

підтримувати полк у бойовій та мобілізаційній готовності;

керувати бойовою підготовкою і вихованням особового складу;

забезпечувати збереження озброєння, боєприпасів та інших
матеріальних засобів полку, їх своєчасне поповнення до визначених
норм;

керувати розробленням і виконанням планів бойової та
мобілізаційної готовності і бойової підготовки, особисто
розробляти план раптової перевірки бойової готовності;

своєчасно вживати заходів длявиконаннязавдань
соціально-психологічного забезпечення бойової підготовки та
професійної діяльності військовослужбовців,гуманітарної
підготовки особового складу, організації виховної та
культурно-освітньої роботи;

проводити навчання з батальйонами, вести підготовку штабу,
проводити заняття з командирами батальйонів, рот, з їх
заступниками та начальниками родів військ і служб (на кораблі – з
помічниками, заступниками, командирами бойових частин і
начальниками служб);

проводити контрольні заняття з підрозділами після закінчення
їх бойового злагодження;

щомісяця і по закінченні певного періоду навчання і
навчального року підбивати підсумки бойової підготовки й стану
військової та виконавської дисципліни;

керувати добором кандидатів для зарахування на військову
службу за контрактом, а також розподілом за підрозділами нового
поповнення, вручення йому озброєння і техніки, приводити нове
поповнення до Військової присяги згідно з додатками 1, 4 і 5 до
цього Статуту;

знати про дійсний стан справ у підрозділах полку і
здійснювати контроль за забезпеченням охорони державної таємниці;
( Абзац одинадцятий статті 67 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика (мічмана) і старшини підрозділу, постійно
проводити з офіцерами роботу щодо їх військового виховання та
вдосконалення професійної підготовки;

встановлювати розпорядок дня та вимагати підтримання
внутрішнього порядку;

особисто керувати кадровою роботою, затверджувати кандидатів
на вищі посади та для вступу до військово-навчальних закладів;

затверджувати розкладку продуктів на тиждень, організовувати
щоденний контроль за якістю приготування та повнотою видачі їжі
для особового складу, не менше ніж один раз на тиждень особисто
перевіряти якість приготування їжі;

не менше ніж двічі на рік проводити огляд, планові та раптові
перевірки наявності, стану, збереження і правильного використання
озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального, інших
матеріальних засобів, їх бойової готовності з оголошенням
результатів перевірок наказом по військовій частині (командирові
корабля не менше ніж один раз на два місяці проводити огляд
корабля, не менше ніж один раз на місяць – огляд озброєння,
боєприпасів і технічних засобів, здійснювати щоденний обхід
корабля), при виявленні фактів нестач (втрати), надлишків,
псування, розкрадання майна призначати розслідування; { Абзац
шістнадцятий статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 }

керувати правовим вихованням військовослужбовців полку, у
разі вчинення військовослужбовцем кримінального правопорушення
письмово повідомити про це орган досудового розслідування; { Абзац
сімнадцятий статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

знати справжній стан військової дисципліни в полку, вживати
заходів для запобігання кримінальним та іншим правопорушенням,
негайно доповідати старшому командирові (начальникові) про
кримінальні чи корупційні правопорушення та надзвичайні події в
полку і повідомляти про них відповідного прокурора (у разі
належності полку до Збройних Сил України повідомляти також
начальника відповідного органу управління Служби правопорядку),
особисто з’ясовувати причини катастрофи та інших випадків,
пов’язаних із загибеллю людей чи з іншими тяжкими наслідками;
{ Абзац вісімнадцятий статті 67 в редакції Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }

вживати заходів для створення атмосфери відвертості та
взаємної довіри між військовослужбовцями у підрозділах,
нетерпимості до недоліків, байдужості та пасивності;

визначати дні й години приймання особового складу та
відвідувачів з особистих питань не менше ніж двічі на місяць, а
для прибулих з інших населених пунктів – у зручний для них і
командира час; на прохання батьків військовослужбовців знайомити
їх із життям і побутом особового складу підрозділів;

визначати заходи безпеки і здійснювати контроль за їх
додержанням (командирові корабля, крім того, вживати заходів для
забезпечення живучості корабля та безпеки його плавання);

перед початком кожного періоду навчання видавати письмовий
наказ з питань організації бойової підготовки, вартової та
внутрішньої служб;

щоденно видавати письмові накази по стройовій частині, а у
разі потреби – з питань бойової підготовки, окремо по тилу,
технічній частині та службі ракетно-артилерійського озброєння;

організовувати охорону військової частини (корабля), контроль
за несенням вартової та внутрішньої (на кораблі – чергової і
вахтової) служб, не менше ніж один раз на тиждень особисто
перевіряти стан їх несення, а також тримання заарештованих на
гауптвахті;

здійснювати планові та раптові перевірки, організовувати
щорічне проведення інвентаризації матеріальних засобів у службах,
керувати роботою внутрішніх комісій, що проводять такі перевірки;

керувати фінансовою діяльністю полку, розпоряджатися згідно
із законодавством коштами, забезпечувати ощадливе витрачання
коштів у суворій відповідності із затвердженим кошторисом;

організувати бухгалтерський облік військового майна (у тому
числі непорушного запасу) та знати вартість утримання військової
частини; ( Статтю 67 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

забезпечувати збереження коштів під час доставляння їх з
установи банку до полку та в інших випадках; для доставляння
коштів надавати транспорт і озброєну охорону; організовувати
внутрішній фінансовий контроль і особисто, не пізніше наступного
дня, перевіряти оприбуткування коштів за журналом ведення обліку
готівки, одержаної в установі банку, про що робити в цьому журналі
відмітку;

не менше ніж один раз на місяць проводити раптову перевірку
наявності грошових сум і цінностей в грошовому ящику (касі), за
результатами перевірки робити відмітку у відповідному журналі;

вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків,
заподіяних військовій частині;

забезпечувати правильне утримання й експлуатацію казарм,
житлового фонду та інших споруд на території військової частини, а
також їх пожежну безпеку (на кораблі – оглядати житлові та
службові приміщення, постійно стежити за справністю корпусу
корабля);

піклуватися про здоров’я підлеглих, вживати для їх фізичного
зміцнення всіх необхідних заходів;

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на захист
особового складу, озброєння, бойової та іншої техніки,
матеріальних засобів від зброї масового ураження, звичайних
засобів ураження;

вживати заходів для охорони довкілля й раціонального
використання природних ресурсів у районі розташування військової
частини, під час проведення навчань та інших заходів бойової
підготовки, повсякденної діяльності.

Начальник штабу полку
(окремого батальйону)

68. Начальник штабу полку (окремого батальйону) в мирний і
воєнний час відповідає за організацію та підтримання керування
підрозділами; за бойову та мобілізаційну готовність, успішне
виконання полком (батальйоном) бойових завдань; за планування
бойової підготовки; за підготовку штабу і підрозділів, що
забезпечують керування полком, виховання, військову дисципліну,
морально-психологічний стан особового складу штабу та
безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів; за організацію
вартової і внутрішньої служб; за організацію та здійснення заходів
щодо охорони державної таємниці, прихованого керування; за
забезпечення штабу та безпосередньо підпорядкованих підрозділів
озброєнням і технікою; за стан обліку особового складу, озброєння,
боєприпасів, бойової та іншої техніки полку; за стан пожежної
безпеки штабу. ( Частина перша статті 68 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Начальник штабу полку (окремого батальйону) підпорядковується
командирові полку, є його першим заступником і прямим начальником
усього особового складу полку.

Під час виконання рішень командира полку (батальйону)
начальник штабу має право віддавати накази (розпорядження)
підпорядкованим командирові полку (батальйону) особам від його
імені. Про всі віддані накази (розпорядження) начальник штабу
доповідає командирові полку.

69. Начальник штабу полку (окремого батальйону) зобов’язаний:

організовувати роботу штабу й щоденно керувати нею;
узгоджувати роботу заступників командира полку, начальників родів
військ і служб;

знати про справжній стан справ у підрозділах полку, а також
про хід виконання поставлених перед ними завдань;

розробляти план бойової та мобілізаційної готовності полку,
заходи щодо захисту його від зброї масового ураження та звичайних
засобів ураження, керувати мобілізаційною роботою у полку;

розробляти план бойової підготовки полку, заходи щодо охорони
державної таємниці, план перевірки підрозділів і служб посадовими
особами, безпосередньо підпорядкованими командирові полку, та
офіцерами штабу; здійснювати контроль за виконанням цих планів і
заходів; ( Абзац п’ятий статті 69 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

організовувати зв’язок у полку, приховане управління
військами, захист інформації від несанкціонованого доступу та
протидію технічним засобам розвідки; ( Абзац шостий статті 69 в
редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

організовувати своєчасне й правильне доведення до підрозділів
і служб усіх наказів командира полку та старших командирів
(начальників), а також перевірку їх виконання; особисто доводити
найважливіші накази та перевіряти їх виконання;

проводити заняття з офіцерами штабу полку, керувати
підготовкою штабів і підрозділів, що забезпечують керування
полком, а також перевіряти стан і бойову готовність засобів
зв’язку в полку;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера та прапорщика полку, а також усіх сержантів штабу і
безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів;

розподіляти за підрозділами нове поповнення полку;

організовувати охорону Бойового Прапора полку (згідно з
додатком 2 до цього Статуту), державних нагород, військових
символів, документів та грошової скриньки;

встановлювати і підтримувати порядок у розробленні,
користуванні, зберіганні та розсиланні секретних документів;

організовувати й не менше ніж один раз на тиждень особисто
перевіряти підготовку та несення вартової і внутрішньої служб у
полку; ( Абзац тринадцятий статті 69 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

постійно знати про наявність особового складу, наявність і
стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки,
матеріальних засобів, а також щоденно керувати веденням їх обліку
в полку, забезпечувати додержання штатної дисципліни;

організовувати ведення обліку скарг, заяв та пропозицій
військовослужбовців і членів їх сімей, здійснення прийому
відвідувачів;

інструктувати перед заступанням у наряд чергового полку, його
помічника, начальника варти, командира чергового підрозділу,
чергового штабу, чергового контрольно-пропускного пункту, а також
старших машин, командирів підрозділів (начальників команд), які
відбувають у відрядження; перевіряти забезпечення зазначених
підрозділів (команд) усім необхідним;

вести облік бойової підготовки, злочинів, правопорушень та
надзвичайних подій, вчинених військовослужбовцями;

своєчасно подавати до вищого штабу необхідні донесення;

вести історичний формуляр полку;

організовувати й не менше ніж двічі на рік проводити
перевірку наявності та стану озброєння, боєприпасів, бойової та
іншої техніки, засобів зв’язку та майна у безпосередньо
підпорядкованих йому службах і підрозділах.

Заступник командира полку
(окремого батальйону)

70. Заступник командира полку (окремого батальйону) в мирний
і воєнний час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність,
успішне виконання бойових завдань полком (окремим батальйоном); за
організацію та якість проведення занять з бойової підготовки; за
створення навчально-матеріальної бази, вдосконалення та утримання
її в справному стані; за спортивну роботу; за підготовку класних
спеціалістів; за винахідницьку та раціоналізаторську роботу; за
додержання військової дисципліни та внутрішнього порядку; за
організацію та стан пожежної безпеки у полку.

Заступник командира полку (окремогобатальйону)
підпорядковується командирові та є прямим начальником усього
особового складу полку (окремого батальйону), за відсутності
командира виконує його обов’язки. У військових частинах, де посада
заступника командира полку (окремого батальйону) не передбачена за
штатом, виконання цих обов’язків покладається на начальника штабу.

71. Заступник командира полку (окремого батальйону)
зобов’язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки й організовувати їх виконання;

проводити заняття з офіцерами і прапорщиками, навчання та
контрольні заняття з підрозділами;

керувати фізичною підготовкою та спортивною роботою
підрозділів полку;

перевіряти організацію і стан бойової підготовки й пожежної
безпеки в підрозділах полку, усувати виявлені недоліки та подавати
допомогу командирам підрозділів в організації й проведенні занять;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків і старшин підрозділів, постійно проводити роботу з
офіцерами щодо виховання і вдосконалення їх підготовки за
спеціальністю, здійснювати добір кандидатів на вищі посади;

керувати добором прапорщиків (мічманів) та
військовослужбовців для зарахування на військову службу за
контрактом, а також для вступу до військових навчальних закладів;

вживати заходів до запобігання порушенням правил безпеки під
час занять, навчань і стрільб;

керувати роботою, пов’язаною з обладнанням і удосконаленням
об’єктів навчальної матеріально-технічної бази, й забезпечувати їх
правильне утримання та експлуатацію;

вести облік матеріальних засобів і коштів, виділених на
бойову підготовку, та забезпечувати їх витрачання за прямим
призначенням;

своєчасно забезпечувати підрозділи полку матеріальними
засобами й наочними посібниками з бойової підготовки; стежити за
їх обліком і утриманням;

керувати роботою винахідницької та раціоналізаторської,
пожежно-технічної комісій у полку, методичної ради; впроваджувати
в практику передові методи навчання особового складу;

організовувати та здійснювати заходи, спрямовані на
підвищення фахового рівня особового складу полку;

керувати пожежною безпекою, розробляти план пожежної безпеки
та контролювати його виконання;

перевіряти додержання правил внутрішнього порядку в полку та
його підрозділах, а також підготовку добового наряду та несення
ним служби.

Заступник командира полку (окремого
батальйону) з виховної роботи

72. Заступник командира полку (окремого батальйону) з
виховної роботи в мирний і воєнний час відповідає за безпосередню
організацію і проведення виховної роботи; за військову дисципліну,
морально-психологічнийстанособового складу; за
морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової
підготовки, виконання бойових завдань, правопорядку, повсякденної
діяльності особового складу військової частини; за гуманітарну
підготовку та інформаційну роботу, організацію дозвілля
військовослужбовців, членів їх сімей, працівників військової
частини, їх соціальний захист.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з виховної
роботи підпорядковується командирові та є прямим начальником
усього особового складу полку (окремого батальйону).

73. Заступник командира полку (окремого батальйону) з
виховної роботи зобов’язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки полку (окремого батальйону) й
організовувати їх виконання;

планувати і проводити роботу, спрямовану на виховання у
військовослужбовців відданості Українському народові, формування в
особового складу полку (окремого батальйону) високих
морально-психологічних якостей, готовності до свідомого виконання
положень Конституції України і законів України, Військової
присяги, вимог військових статутів Збройних Сил України, інших
нормативно-правових актів і наказів командирів (начальників);

виховувати особовий склад полку (окремого батальйону) у дусі
свідомого виконання військового обов’язку, вірності Бойовому
Прапорові, традиціям дружби і військового товариства, любові до
своєї частини, постійної пильності і бойової готовності;

організовувати та проводити виховну роботу, спрямовану на
якісне виконання завдань бойової підготовки, підвищення
боєздатності полку (окремого батальйону) та зміцнення
єдиноначальності;

вивчати тааналізуватиморально-психологічний стан
підрозділів, подавати допомогу командирам, начальникам родів
військ і служб у поліпшенні морально-психологічного клімату у
військових колективах;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, старшин підрозділів полку (окремого батальйону),
особисто навчати їх практиці виховної роботи з особовим складом,
подавати необхідну методичну допомогу;

брати участь у роботі з кадрами, їх атестації, у доборі
кандидатів для вступу до військових навчальних закладів,
здійснювати вивчення, добір, навчання спеціалістів з виховної
роботи полку (окремого батальйону), керівників груп гуманітарної
підготовки;

планувати, організовувати й контролювати проведення у
підрозділах заходів морально-психологічного супроводу повсякденної
діяльності особового складу, співпрацювати із закладами охорони
здоров’я, доповідати командирові полку (окремого батальйону) та
заступникові командира з’єднання з виховної роботи про дані
соціологічних досліджень (аналізів) та психологічних обстежень
військовослужбовців;

знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для
вирішення скарг і задоволення заяв, підтримувати зв’язок із
сім’ями військовослужбовців, піклуватися про їх здоров’я,
харчування, поліпшення матеріально-побутового становища особового
складу;

брати участь у доборі особового складу варт, а також у
проведенні занять з особовим складом добового наряду;

організовувати та проводити роз’яснення законодавства та
брати участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його
вимог;

забезпечувати проведення конкретних заходів щодо зміцнення
військової дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень
серед особового складу, згуртування військових колективів;

вивчати соціально-політичну обстановку в районі розташування
полку (окремого батальйону), вносити командирові пропозиції щодо
удосконалення виховної роботи з особовим складом;

брати участь у роботі щодо організації занять з якісного
опанування і зразкового утримання військовослужбовцями бойової та
іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони довкілля;

організовувати і контролювати гуманітарну підготовку в полку
(в окремому батальйоні), вносити пропозиції щодо змісту і методики
проведення занять, виходячи з особливостей службової діяльності та
специфіки навчально-бойових завдань; особисто керувати однією з
груп гуманітарної підготовки офіцерів;

забезпечувати постійне інформування військовослужбовців про
суспільно-політичну обстановку в Україні, військову політику
держави та завдання Збройних Сил України, стан бойової підготовки
та військової дисципліни особового складу;

піклуватися про

духовний

і

культурний розвиток
військовослужбовців, розробляти плани проведення вихідних,
святкових та неробочих днів, разом з командирами підрозділів
організовувати і проводити культурно-виховну, духовно-освітню
роботу і дозвілля особового складу, членів їх сімей, працівників
військової частини; керувати роботою клубу військової частини;

постійно підтримувати зв’язки з органами місцевого
самоврядування, подавати їм допомогу у військово-патріотичному
вихованні молоді;

контролювати правильність використання технічних засобів
виховної роботи, своєчасність доставки і видачі особовому складові
періодичних видань, поштових відправлень;

вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції
щодо вдосконалення форм і методів виховання, гуманітарної
підготовки та інформаційної роботи;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, проводити
соціологічний та соціально-психологічний аналіз їх причин,
готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни;
подавати донесення у порядку підпорядкованості про вчинені
військовослужбовцями правопорушення;

доповідати командирові полку (окремого батальйону) та
інформувати заступника командира з’єднання з виховної роботи про
стан військової дисципліни та морально-психологічний стан
особового складу, а також про заходи, здійснені спеціалістами з
виховної роботи.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) – начальник технічної частини

74. Заступник командира полку (окремого батальйону) з
озброєння (інженерно-авіаційної служби) – начальник технічної
частини у мирний і воєнний час відповідає за технічне забезпечення
полку (окремого батальйону); за технічний стан, правильну
експлуатацію, ремонт та евакуацію озброєння, бойової та іншої
техніки підпорядкованих служб; за зберігання боєприпасів і
забезпечення ними підрозділів (крім авіаційних); за облік і
зберігання зброї та боєприпасів на складах, а також за стан
спеціальних споруд, технічних позицій, підпорядкованих складів,
парків (стоянок літальних апаратів) та організацію в них
внутрішньої служби; за технічну підготовку особового складу полку
(окремого батальйону); за бойову та мобілізаційну готовність
безпосередньо підпорядкованих підрозділів і служб; за бойову
підготовку, виховання, військову дисципліну і
морально-психологічний стан їх особового складу; за стан пожежної
безпеки підпорядкованих об’єктів.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння
(інженерно-авіаційної служби) – начальник технічної частини
підпорядковується командирові і є прямим начальником усього
особового складу полку (окремого батальйону).

75. Заступник командира полку (окремого батальйону) з
озброєння (інженерно-авіаційної служби) – начальник технічної
частини зобов’язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки й організовувати їх виконання за
своєю спеціальністю;

керувати бойовою підготовкою та діяльністю підпорядкованих
йому підрозділів і служб;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика і сержанта безпосередньо підпорядкованих йому
підрозділів і служб, постійно проводити з ними роботу з
військового виховання та вдосконалення їх підготовки за
спеціальністю;

керувати технічною підготовкою особового складу полку
(окремого батальйону), проводити заняття з офіцерами і
прапорщиками полку з вивчення озброєння, техніки і боєприпасів,
водіння машин, організації та здійснення технічного забезпечення,
а також заходи щодо підготовки класних технічних спеціалістів;

організовувати експлуатацію, ремонт та евакуацію озброєння,
бойової та іншої техніки, забезпечуючи їх постійну справність;

систематично перевіряти знання особовим складом правил
експлуатації, ремонту та евакуації озброєння, бойової та іншої
техніки;

стежити за виконанням правил застосування та економним
витрачанням пального, мастильних матеріалів та спеціальних рідин у
підрозділах полку (окремого батальйону);

перевіряти не менше ніж двічі на рік наявність і технічний
стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки,
матеріальних засобів на складах і в підрозділах, при цьому
проводити номерну перевірку стрілецької зброї поточного
забезпечення; організовувати щорічне проведення інвентаризації
всього озброєння, техніки і майна у службах, результати перевірок
та інвентаризації відображати в актах і наказах по полку (окремому
батальйону);

керувати роботами з обладнання спеціальних споруд на
технічних позиціях, у парках, підпорядкованих складах, оснащувати
їх природоохоронними і технічними засобами;

керувати роботами, пов’язаними з виконанням протипожежних
заходів, стежити за станом пристроїв блискавкозахисту на об’єктах
полку та організовувати періодичну їх перевірку;

організовувати й контролювати несення внутрішньої служби в
парках, інструктувати чергового парку перед заступанням у наряд;

своєчасно замовляти запасні частини, паркове обладнання та
інше військово-технічне майно, організовувати їх одержання,
зберігання і видачу підрозділам полку, забезпечувати правильне
використання;

розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на запобігання
катастрофам, аваріям і пошкодженням озброєння, бойової та іншої
техніки, аналізувати їх причини, проводити заходи щодо
забезпечення вимог безпеки під час підготовки їх до експлуатації;

знати будову і правила експлуатації озброєння, бойової та
іншої техніки полку (окремого батальйону), їх наявність і
технічний стан, організовувати й контролювати ведення обліку та
звітності в установленому порядку;

щомісяця доповідати командирові полку (окремого батальйону)
про стан використання ліміту витрачання боєприпасів і
моторесурсів;

керувати роботами з обладнання та вдосконалення автодрому і
танкодрому, ремонту й обслуговування навчально-тренувальних
засобів, а також удосконалення та збереження
навчально-матеріальної бази з технічної підготовки.

У військовій частині, де заступник командира з озброєння
штатом не передбачений, його обов’язки виконує начальник
автомобільної служби або начальник однієї з технічних служб
військової частини, який підпорядковується командирові військової
частини і є прямим начальником особового складу безпосередньо
підпорядкованих йому підрозділів і служб.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу

76. Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу в
мирний і воєнний час відповідає за матеріальне й технічне
забезпечення підрозділів полку(окремого батальйону)
підпорядкованими службами; за підвезення всіх видів матеріальних
засобів та за водопостачання; за торговельно-побутове забезпечення
особового складу; за утримання казарм та іншого житлового фонду;
за бойову та мобілізаційну готовність, бойову підготовку,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан,
додержання правил охорони довкілля і стан пожежної безпеки
безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб,
укомплектування їх озброєнням і технікою тилу; за стан обліку
матеріально-технічних засобів підпорядкованих служб.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу
підпорядковується командирові та є прямим начальником усього
особового складу полку (окремого батальйону).

77. Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу
зобов’язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки полку (окремого батальйону) й
організовувати їх виконання відповідно до своєї спеціальності;

керувати діяльністю та бойовою підготовкою підпорядкованих
підрозділів і служб, проводити заняття з офіцерами і прапорщиками
полку (окремого батальйону) з організації тилового забезпечення, а
із старшинами – з ведення військового господарства;

керувати роботою, спрямованою на поліпшення
матеріально-побутового становища особового складу військової
частини;

організовувати своєчасне забезпечення підпорядкованими
службами підрозділів полку (окремого батальйону) матеріальними
засобами, якісне харчування особового складу; контролювати
доведення встановлених норм забезпечення до кожного
військовослужбовця;

організовувати своєчасну видачу обмундирування, його
припасування й ремонт;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, сержантів безпосередньо підпорядкованих йому
підрозділів і служб, постійно проводити з ними роботу з виховання
та вдосконалення підготовки за спеціальністю;

планувати роботу транспорту, пов’язану з підвезенням
матеріальних засобів, і здійснювати контроль за правильністю та
ефективністю його використання;

планувати і організовувати підвезення підрозділам полку
(окремого батальйону) матеріальних засобів та забезпечувати
водопостачання;

перевіряти не менше ніж двічі на рік наявність і стан
матеріальних засобів у підрозділах полку (окремого батальйону) і
безпосередньо підпорядкованих складах з оформленням відповідних
актів; організовувати щорічне проведення інвентаризації всього
майна і техніки у службах;

керувати роботами з обладнання й удосконалення
навчально-матеріальної бази та механізації
вантажно-розвантажувальних робіт тилу полку і підпорядкованих
складів;

здійснювати контроль за якістю, правильністю застосування і
ощадливим витрачанням пального, мастильних матеріалів і
спеціальних рідин та виконанням вимог безпеки при поводженні з
ними;

інструктувати перед заступанням у наряд чергового їдальні;

знати наявність і стан техніки в підпорядкованих підрозділах
і службах, забезпечувати її правильну експлуатацію,
обслуговування, ремонт та евакуацію;

організовувати належну експлуатацію, своєчасний ремонт жилих
і нежилих будинків, водопровідно-каналізаційних мереж і споруд,
своєчасну підготовку їх до зими, а також казарменого інвентарю й
меблів, утримання в належному стані території, на якій
розквартировані підрозділи полку (окремого батальйону), вживати
заходів для пожежної безпеки об’єктів безпосередньо
підпорядкованих йому підрозділів і служб, а також обладнання їх
технічними засобами охорони та пожежної сигналізації; ( Абзац
п’ятнадцятий статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

розробляти заходи щодо економічної роботи й організовувати їх
здійснення;

організовувати банно-пральне обслуговування підрозділів полку
(окремого батальйону);

керувати підсобним господарством полку (окремого батальйону);

розробляти та здійснювати заходи щодо додержання вимог
безпеки під час виконання ремонтно-будівельних і господарських
робіт та експлуатації техніки в підпорядкованих підрозділах і
службах;

організовувати забезпечення військовослужбовців своєї частини
службовим, тимчасовим (орендованим) чи постійним житлом;

організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в
установленому порядку.

Начальник артилерії полку

78. Начальник артилерії полку в мирний і воєнний час
відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, підготовку
особового складу за спеціальністю артилерійських підрозділів; за
бойову підготовку, виховання, військову дисципліну і
морально-психологічний стан особового складу полкової артилерії;
за укомплектування артилерійських підрозділів озброєнням, бойовою
та іншою технікою, їх експлуатацію і своєчасний ремонт, а також за
створення навчально-матеріальної бази за спеціальністю,
удосконалення та утримання її у справному стані.

Начальник артилерії полку підпорядковується командирові полку
і є прямим начальником для всього особового складу артилерійських
підрозділів.

79. Начальник артилерії полку зобов’язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки полку відповідно до своєї
спеціальності, організовувати і контролювати їх виконання;

проводити заняття з бойового застосування артилерії, навчання
й контрольні заняття з артилерійськими підрозділами полку, вести
облік підготовки офіцерів зі стрільби та управління вогнем;

перевіряти організацію і стан бойової підготовки
артилерійських підрозділів полку, усувати виявлені недоліки та
подавати допомогу командирам підрозділів в організації та
проведенні занять;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, старшин і сержантів артилерійських підрозділів,
постійно проводити роботу з удосконалення їх підготовки за
спеціальністю;

перевіряти не менше ніж двічі на рік технічний стан,
комплектність та облік озброєння, боєприпасів і додержання порядку
їх зберігання в артилерійських підрозділах полку;

вживати заходів для запобігання порушенням правил безпеки під
час занять, навчань і стрільб;

керувати роботою з обладнання та удосконалення
навчально-матеріальної бази, забезпечувати її правильне утримання
та експлуатацію;

контролювати готовність артилерійських підрозділів до
виконання поставлених завдань.

Командир дивізіону – начальник протиповітряної оборони полку

80. Командир дивізіону – начальник протиповітряної оборони
полку в мирний і воєнний час відповідає за бойове застосування
всіх засобів протиповітряної оборони полку, за бойову та
мобілізаційну готовність, бойову підготовку, виховання, військову
дисципліну і морально-психологічний стан особового складу
підрозділів протиповітряної оборони полку та підтримання їх
озброєння і техніки у боєздатному стані; за стан
навчально-матеріальної бази у підрозділах полку відповідно до
спеціальності.

Командир дивізіону – начальник протиповітряної оборони полку
підпорядковується командирові полку і є прямим начальником
особового складу підрозділів протиповітряної оборони полку.

81. Командир дивізіону – начальник протиповітряної оборони
полку зобов’язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки полку й організовувати їх виконання
відповідно до своєї спеціальності;

керувати бойовою підготовкою підрозділів полку відповідно до
своєї спеціальності;

проводити заняття з офіцерами і прапорщиками полку з питань
протиповітряної оборони;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика, сержанта безпосередньо підпорядкованих
підрозділів;

перевіряти не менше ніж двічі на рік стан обліку озброєння,
бойової та іншої техніки і матеріальних засобів у безпосередньо
підпорядкованих підрозділах;

організовувати роботу з обладнання та вдосконалення
навчально-матеріальної бази відповідно до спеціальності;

знати наявність, стан техніки і матеріальних засобів у
підрозділах протиповітряної оборони полку, забезпечувати їх
експлуатацію, обслуговування та ремонт;

організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в
установленому порядку.

Щодо виконання обов’язків командира дивізіону – керуватися
статтями 101 і 102 цього Статуту.

Начальник служби полку*
—————

* Положеннями статей 82-84 керуються всі начальники служб
полку, начальник розвідки, начальник зв’язку та начальник
фізичної підготовки і спорту полку.

82. Начальник служби полку в мирний і воєнний час відповідає
за відповідний вид забезпечення полку цією службою; за підготовку
підрозділів полку відповідно до своєї спеціальності; за
забезпечення полку озброєнням, бойовою та іншою технікою і
матеріальними засобами зі своєї служби, їх правильне використання
та утримання в порядку і справності; за бойову та мобілізаційну
готовність, бойову підготовку, виховання, військову дисципліну і
морально-психологічний стан особового складу, підпорядкованих
підрозділів і служби; за додержання правил охорони довкілля
підпорядкованими підрозділами на об’єктах служби, їх пожежну
безпеку і санітарний стан; за стан навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності.

83. Начальник служби полку зобов’язаний:

знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо
організації керівництва службою, додержуватися їх у службовій
діяльності;

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки та організовувати їх виконання
відповідно до своєї спеціальності;

керувати діяльністю служби і бойовою підготовкою
підпорядкованих підрозділів, підтримувати в них внутрішній
порядок;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика і сержанта служби і безпосередньо
підпорядкованих йому підрозділів, проводити з ними індивідуальну
виховну роботу;

проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і підрозділами
полку зі своєї спеціальності, здійснювати заходи щодо підготовки
відповідних класних спеціалістів;

вживати заходів щодо охорони державної таємниці; ( Статтю 83
доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

знати наявність і стан, а також будову і правила експлуатації
(використання) озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних
засобів зі своєї служби; своєчасно проводити заходи щодо
метрологічного забезпечення озброєння, бойової та іншої техніки,
обладнання та майна служби і підпорядкованих підрозділів;
здійснювати контроль та вживати заходів для забезпечення надійної
охорони підпорядкованого складу, а також озброєння і техніки
підпорядкованого підрозділу;

стежити за справністю озброєння, бойової та іншої техніки і
матеріальних засобів зі своєї служби в підрозділах полку і на
підпорядкованому складі, організовувати їх правильну експлуатацію
(використання) та забезпечувати при цьому виконання вимог безпеки;

здійснювати контроль за ощадливим витрачанням і правильністю
застосування пального та мастильних матеріалів в озброєнні,
бойовій та іншій техніці служби;

вести облік і складати звітність у встановленому порядку,
щомісяця проводити з підрозділами і підпорядкованим складом полку
звірку облікових даних, в установлені терміни проводити перевірку
підрозділів відповідно до своїх обов’язків із складанням
відповідних актів;

своєчасно подавати заявки на озброєння, бойову та іншу
техніку і матеріальні засоби для своєї служби, здійснювати їх
одержання, зберігання, видачу в підрозділи і своєчасно поновлювати
(освіжати) непорушний запас;

організовувати ремонт озброєння, бойової та іншої техніки
(майна) зі своєї служби в полку, контролювати якість і терміни
його проведення, своєчасно забезпечувати здавання в ремонт
озброєння, бойової та іншої техніки (майна), які не можуть бути
відремонтовані своїми силами;

брати участь у розробленні планів проведення паркового і
парко-господарського днів;

оглядати озброєння, бойову та іншу техніку служби, що
надходять у полк та відправляються з полку;

вживати заходів для запобігання надзвичайним подіям під час
експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки і використання
матеріальних засобів зі своєї служби, виявляти причини цих подій і
забезпечувати їх усунення;

здійснювати контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в
підпорядкованих підрозділах і службі, а також заходи щодо охорони
довкілля;

брати участь у винахідницькій і раціоналізаторській роботі,
організовувати її у підпорядкованих підрозділах і службі;

перевіряти несення бойового чергування і служби добовим
нарядом згідно з графіком, затвердженим командиром полку;

керувати роботами з обладнання навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності.

84. Начальник служби полку за спеціальністю має право:

давати командирам підрозділів вказівки і рекомендації з
бойової підготовки особового складу та експлуатації (використання)
і обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних
засобів;

проводити раптові перевірки наявності і стану озброєння,
бойової та іншої техніки, матеріальних засобів зі своєї
спеціальності;

припиняти експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки у
разі виявлення недоліків, які можуть призвести до аварій, поломок
або виведення їх із ладу, а також у разі невиконання вимог
безпеки.

Про всі виявлені недоліки і вжиті для їх усунення заходи
начальник служби зобов’язаний письмово доповідати своєму
безпосередньому начальникові.

Начальник інженерної служби полку

85. Начальник інженерної служби полку підпорядковується
командирові полку і є прямим начальником особового складу
інженерно-саперного підрозділу полку.

На додаток до вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
інженерної служби полку зобов’язаний:

планувати заходи інженерного забезпечення дій полку як у
мирний, так і у воєнний час, керувати їх здійсненням;

особисто брати участь у перевірці стану озброєння, бойової та
іншої техніки зі своєї служби, що надходять або відправляються з
полку;

проводити не рідше ніж один раз на три місяці перевірку
наявності та технічного стану засобів інженерного озброєння в
підрозділах і на складі полку, щорічно проводити інвентаризацію.

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту – начальник служби екологічної безпеки полку

86. Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного
захисту – начальник служби екологічної безпеки полку
підпорядковується командирові полку і є прямим начальником
особового складу підрозділу радіаційного, хімічного, біологічного
захисту полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту – начальник
служби екологічної безпеки полку зобов’язаний:

організовувати та проводити підготовку хімічних інструкторів
батальйонів та позаштатних відділень (екіпажів, обслуг) у
підрозділах, призначених для ведення радіаційної, хімічної і
біологічної розвідки та спостереження;

брати участь у розробленні заходів захисту полку від зброї
масового ураження, організовувати їх виконання зі своєї служби,
здійснювати заходи для забезпечення радіаційної та екологічної
безпеки, знати метеорологічну обстановку в приземному шарі в
районах розташування та бойових дій полку;

проводити не рідше ніж один раз на три місяці перевірку
наявності та технічного стану озброєння і засобів радіаційного,
хімічного і біологічного захисту в підрозділах полку та на складі;

здійснювати контроль за організацією екологічно безпечної
експлуатації та технічного обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки, комунальних і побутових об’єктів, технологічних
ліній та цехів, пунктів заправлення і складів пально-мастильних
матеріалів, підсобних господарств полку;

вести облік та організовувати контроль за зберіганням,
використанням і транспортуванням ядерних матеріалів, джерел
іонізуючого випромінювання, токсичних речовин відповідно до
встановлених норм і правил;

планувати та контролювати реалізацію заходів щодо зменшення
викидів (скидання) шкідливих речовин у довкілля;

складати річний та перспективний плани контролю екологічної
безпеки на підпорядкованих об’єктах та контролювати їх виконання;

забезпечувати своєчасне оформлення у територіальних органах
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України дозволу на спеціальне водокористування,
гранично допустимі норми викидів (скидання) та розміщення
(складування) шкідливих речовин; контролювати затвердження
екологічних паспортів у встановленому порядку;

організовувати здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
забруднення довкілля у місцях розташування полку;

організовувати проведення інвентаризації джерел забруднення,
профілактичних оглядів та ремонту обладнання (систем) збору,
очищення і знешкодження викидів (скидання) шкідливих речовин у
довкілля;

подавати за підпорядкованістю до служби екологічної безпеки
статистичні дані про стан охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів у районі розташування полку;

організовувати та проводити навчально-виховну роботу з
особовим складом з питань охорони довкілля, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

своєчасно виявляти факти порушення природоохоронного
законодавства та клопотати про притягнення винних посадових осіб
військової частини до відповідальності, встановленої законом.

Начальник медичної служби полку

87. Начальник медичної служби полку підпорядковується
командирові полку і є прямим начальником особового складу медичної
служби полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
медичної служби полку зобов’язаний:

брати участь у розробленні заходів щодо захисту особового
складу полку від ядерної, хімічної і біологічної зброї, а також
заходів на випадок виникнення аварії на потенційно небезпечних
об’єктах, розміщених у районі розташування полку;

проводити лікувально-профілактичні і покладені на медичну
службу протиепідемічні заходи; вивчати умови, що забезпечують
безпеку навчально-бойової діяльності; стежити за виконанням
установлених санітарних норм розміщення, харчування,
водопостачання, банно-прального обслуговування особового складу;

якісно проводити медичний огляд та обстеження особового
складу, брати участь в амбулаторному прийомі, оглядати хворих, що
перебувають у медичному пункті полку і направляються в лікувальні
заклади; знати стан хворих, що залишаються в медичному пункті, і
контролювати їх лікування; знати стан хворих, що перебувають в
інших лікувальних закладах, і періодично їх відвідувати;

організовувати медичне забезпечення особового складу полку на
заняттях з бойової підготовки, а також під час проведення
спортивних заходів;

здійснювати медичний контроль за фізичною підготовкою
особового складу полку і разом з начальником фізичної підготовки
та спорту розробляти заходи щодо зміцнення здоров’я та фізичного
розвитку військовослужбовців; у взаємодії з заступником командира
полку з виховної роботи пропагувати серед військовослужбовців і
членів їх сімей медичні знання і здоровий спосіб життя;

брати участь у розробленні режиму харчування і складанні
розкладок продуктів; здійснювати систематичний медичний контроль
за якістю харчування особового складу та якістю води, що ним
вживається;

вести постійне медичне спостереження за особами з хронічними
захворюваннями, подавати командирам підрозділів рекомендації щодо
зміцнення їх здоров’я і контролювати їх виконання; в разі потреби
подавати командирові полку медичні висновки щодо дієтичного або
додаткового харчування рядового, сержантського і старшинського
складу;

виявляти разом з командирами підрозділів та їх заступниками з
виховної роботи, військовим психологом полку військовослужбовців,
схильних до алкоголізму, токсикоманії та вживання наркотиків,
забезпечувати проведення заходів щодо їх лікування;

контролювати санітарний стан району розташування полку,
їдалень, жилих приміщень та господарських служб; здійснювати
контроль за своєчасністю миття особового складу в лазні і заміни
йому натільної та постільної білизни, рушників, шкарпеток та онуч;

аналізувати стан захворюваності серед особового складу полку,
дані цього аналізу з пропозиціями щодо запобігання захворюванням і
поліпшення санітарного стану особового складу та об’єктів полку
доповідати щомісяця командирові полку і безпосередньому медичному
начальникові; про інфекційні захворювання або випадки, які можуть
позначитися на санітарно-епідемічному стані полку, і про кожен
випадок госпіталізації військовослужбовців, зумовленої
травмуванням, доповідати зазначеним посадовим особам негайно;

організовувати ведення обліку, зберігання і належне
використання медичного майна і техніки, не рідше ніж двічі на рік
проводити їх перевірку, а перевірку наявності отруйних і
наркотичних речовин та препаратів – не рідше ніж один раз на три
місяці, не допускати їх використання не за призначенням.

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи – начальник фінансової служби

88. Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи –
начальник фінансової служби підпорядковується командирові полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, помічник
командира полку з фінансово-економічної роботи – начальник
фінансової служби відповідає за фінансове забезпечення полку і
зобов’язаний:

організовувати і вести фінансове господарство полку;
забезпечувати планування, затребування необхідних коштів,
вірогідність фінансового обліку і звітності; разом із заступниками
командира полку і начальниками служб складати та подавати на
затвердження командира полку кошторис на наступний період; вживати
заходів для своєчасного грошового забезпечення особового складу;

забезпечувати контроль за витрачанням коштів, додержанням
фінансової дисципліни посадовими особами полку, своєчасністю і
повнотою відшкодування збитків, завданих державі внаслідок втрати,
недостачі, крадіжки чи незаконного витрачання коштів і
матеріальних цінностей; перевіряти підзвітність посадових осіб
полку;

забезпечувати збереження грошових документів, довірених
коштів і матеріальних цінностей; щоденно проводити звіряння
наявності коштів і матеріальних цінностей з даними обліку;

забезпечувати дотримання в полку єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни
фінансової звітності; ( Частину другу статті 88 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

організовувати контроль за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; ( Частину
другу статті 88 доповнено абзацом згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку в
підрозділах полку та у військових частинах, матеріальне та
фінансове забезпечення яких здійснюється відповідними службами
полку. ( Частину другу статті 88 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Начальник фізичної підготовки і спорту полку

89. Начальник фізичної підготовки і спорту полку
підпорядковується командирові полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
фізичної підготовки і спорту полку відповідає за організацію
фізичної підготовки і спорту в полку і зобов’язаний:

здійснювати контроль за фізичною підготовкою і спортивними
заходами в підрозділах та за фізичним розвитком особового складу
полку;

подавати командирам підрозділів полку допомогу щодо
організації та методики проведення всіх заходів з фізичної
підготовки і спорту;

проводити підготовку нештатних спортивних організаторів
підрозділів, контролювати їх роботу;

розробляти плани спортивної роботи полку, організовувати і
проводити полкові змагання та інші спортивні заходи, відбирати
кандидатів до спортивних команд полку і керувати їх тренуванням;

розробляти разом з начальником медичної служби полку заходи
щодо поліпшення фізичного розвитку і стану здоров’я особового
складу полку, запобігання травматизмові на заняттях з фізичної
підготовки і спорту, брати участь у їх проведенні;

оформляти документацію для присвоєння військовослужбовцям
полку спортивних розрядів і звань, судійських категорій та для
нагородження їх спортивними нагрудними знаками; вести облік
результатів фізичної підготовки і спорту в полку.

Начальник розвідки полку

90. Начальник розвідки полку підпорядковується начальникові
штабу полку і є прямим начальником особового складу
розвідувального підрозділу полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
розвідки полку зобов’язаний:

знати угруповання збройних сил, що протистоять на імовірному
напрямку дій полку, його бойовий і чисельний склад,
організаційно-штатну структуру з’єднань, частин і підрозділів, їх
озброєння, бойову та іншу техніку, тактику та ймовірний характер
дій;

збирати, аналізувати та узагальнювати відомості про
ймовірного противника і місцевість, своєчасно доповідати їх
командирові полку та начальникові розвідки з’єднання;

перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці у підрозділах
і на складах полку наявність та стан розвідувального озброєння,
бойової та іншої техніки.

Начальник зв’язку полку

91. Начальник зв’язку полку підпорядковується начальникові
штабу полку і є прямим начальником особового складу підрозділу
зв’язку полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
зв’язку полку зобов’язаний:

забезпечувати своєчасну організацію та підтримання
безперервного зв’язку в полку;

розробляти документи, що стосуються зв’язку, контролювати
суворе виконання особовим складом підрозділів зв’язку полку вимог
щодо прихованого управління військами та убезпечення роботи на
засобах зв’язку; ( Абзац третій частини другої статті 91 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

організовувати відправку з полку та доставку в полк і
підрозділи поштових відправлень;

перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці наявність і
технічний стан засобів зв’язку та автоматизованої системи
управління в підрозділах і на складі полку.

Начальник служби метрології та стандартизації (метролог) полку

( Назва глави в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

92. Начальник служби метрології та стандартизації (метролог)
полку підпорядковується начальникові штабу полку і є прямим
начальником особового складу військової калібрувальної
лабораторії. ( Частина перша статті 92 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
служби метрології та стандартизації (метролог) полку зобов’язаний:
( Абзац перший частини другої статті 92 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

планувати, організовувати та здійснювати заходи з
метрологічного забезпечення полку в мирний та воєнний час; ( Абзац
частини другої статті 92 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 )
від 03.02.2004 )

організовувати та проводити метрологічний нагляд у
підрозділах полку; ( Абзац частини другої статті 92 в редакції
Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

брати участь у роботі комісій полку з приймання та введення в
експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки;

перевіряти не рідше ніж один раз на три місяці наявність,
стан і правильність застосування та зберігання засобів
вимірювання, обсяг та повноту проведення метрологічного
обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки;

аналізувати стан метрологічного забезпечення озброєння,
бойової та іншої техніки, організовувати проведення профілактичних
заходів, спрямованих на запобігання зниженню ефективності
експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки.

Начальник служби ракетно-артилерійського
озброєння полку

93. Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння полку
підпорядковується заступникові командира полку з озброєння і є
прямим начальником особового складу служби ракетно-артилерійського
озброєння полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
служби ракетно-артилерійського озброєння полку відповідає за
збереження озброєння, боєприпасів і військово-технічного майна на
складах полку і зобов’язаний:

щорічно планувати роботу з експлуатації
ракетно-артилерійського озброєння та розробляти заходи щодо
підтримання його у боєздатному стані;

організовувати регламентні роботи та роботи з ремонту
ракетно-артилерійського озброєння, огляд боєприпасів полку і
забезпечувати їх виконання спеціальним інструментом та
обладнанням;

систематично перевіряти в підрозділах полку підготовку
озброєння та боєприпасів для стрільби і у разі потреби подавати
командирам відповідну допомогу, вести облік втрат та випадків
відмови ракет і боєприпасів на стрільбах, організовувати після
стрільб приймання від підрозділів стріляних гільз, несправних
боєприпасів, разом з начальником інженерної служби полку – підрив
ракет, снарядів, мін і гранат, що не розірвалися;

не допускати утримання в підрозділах полку нетабельних
озброєння, боєприпасів і військово-технічного майна, виявляти
причини аварій і поломок озброєння, вживати заходів до
запобігання їм;

забезпечувати правильне зберігання озброєння, боєприпасів і
військово-технічного майна на артилерійському складі полку,
здійснювати контроль за їх наявністю і зберіганням у підрозділах
полку, не менше ніж двічі на рік перевіряти їх технічний стан;
проводити перевірку стрілецької зброї, зокрема пономерну перевірку
зброї поточного постачання, результати перевірки оформляти актом;

складати план-завдання взводу, який здійснює ремонт озброєння
військової частини, на ремонт і технічне обслуговування
ракетно-артилерійського озброєння;

забезпечувати виконання вимог безпеки під час ремонту
озброєння і боєприпасів;

доповідати щомісяця заступникові командира полку з озброєння
про виконання планів ремонту і технічного обслуговування
ракетно-артилерійського озброєння полку і про ліміт витрати
боєприпасів;

брати участь в атестації особового складу, що забезпечує
ведення обліку і зберігання озброєння і боєприпасів.
Начальник бронетанкової служби полку

94. Начальник бронетанкової служби полку підпорядковується
заступникові командира полку з озброєння і є прямим начальником
особового складу бронетанкової служби полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
бронетанкової служби полку зобов’язаний:

розробляти і здійснювати заходи щодо приведення
бронетанкового озброєння та техніки в бойову готовність і
виведення їх із парку полку в установлені строки;

планувати експлуатацію бронетанкового озброєння та техніки і
не менше ніж двічі на рік перевіряти їх технічний стан;

брати участь у керівництві роботами, пов’язаними з
удосконаленням парку полку, перевіряти внутрішню службу в парку
полку і добиватися усунення виявлених недоліків;

вести облік пошкоджень бронетанкового озброєння та техніки в
полку;

забезпечувати виконання заходів безпеки під час
обслуговування, експлуатації, ремонту та евакуації бронетанкового
озброєння і техніки, а також проведення протипожежних заходів в
парку полку і на машинах;

перевіряти правильність використання і утримання (зберігання)
машин, організацію та проведення їх технічного обслуговування,
доцільність використання пального і мастильних матеріалів.
Начальник бронетанкової служби протягом року повинен особисто
перевіряти у кожному підрозділі не менш як 20 відсотків машин;

своєчасно подавати заявку про кошти на утримання (зберігання)
бронетанкового озброєння та техніки і використовувати їх за прямим
призначенням;

вести облік і звітність щодо бронетанкового майна, оформляти
документи на його списання, керувати роботою складу бронетанкового
майна.

Начальник автомобільної служби полку

95. Начальник автомобільної служби полку підпорядковується
заступникові командира полку з озброєння і є прямим начальником
особового складу автомобільної служби полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
автомобільної служби полку зобов’язаний:

розробляти і здійснювати заходи щодо приведення автомобільної
техніки в бойову готовність та виведення її з парку полку в
установлені строки;

вживати заходів, спрямованих на забезпечення правильного та
ощадливого витрачання моторесурсів і продовження строків служби
автомобільної техніки, не менше ніж двічі на рік перевіряти її
технічний стан;

планувати експлуатацію автомобільної техніки, готувати наряди
на щоденне її використання, здійснювати контроль за своєчасним
виходом машин у рейс у справному стані і за поверненням їх у парк
полку;

брати участь у керівництві роботами, пов’язаними з
удосконаленням обладнання парку полку, перевіряти внутрішню службу
в парку полку, добиватися усунення виявлених недоліків;

здійснювати аналіз подій з автомобільною технікою, виявляти
причини їх виникнення, виконувати заходи, спрямовані на
запобігання їм;

забезпечувати виконання заходів безпеки під час експлуатації,
обслуговування та ремонту автомобільної техніки, а також
проведення заходів пожежної безпеки у парку полку і на машинах;

проводити особисто огляд автомобільної техніки, яка надходить
у полк і відправляється з полку.

Начальник служби пально-мастильних
матеріалів полку

96. Начальник служби пально-мастильних матеріалів полку
підпорядковується заступникові командира полку з тилу і є прямим
начальником особового складу служби пально-мастильних матеріалів
полку.

На доповнення до вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
служби пально-мастильних матеріалів полку відповідає за ощадливе
витрачання пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин та
здійснює контроль за ним, а також за виконання заходів безпеки під
час користування ними і зобов’язаний:

перевіряти не менше ніж один раз на місяць наявність та
якість пального, спеціальних рідин у підрозділах і на складі
полку, а також наявність та стан технічних засобів служби;

організовувати правильну експлуатацію технічних засобів
служби, роботу, пов’язану з прийманням, зберіганням і видачею
підрозділам пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і
технічних засобів, а також роботу пунктів заправлення,
забезпечуючи при цьому проведення заходів пожежної безпеки і
виконання вимог безпеки;

здійснювати аналіз витрачання пального і мастильних
матеріалів та готувати його для підбиття підсумків діяльності за
місяць;

забезпечувати контроль якості пального згідно з чинними
інструкціями та керівними документами;

складати обгрунтовані розрахунки на кошти, необхідні для
служби;

організовувати збір і здавання відпрацьованих нафтопродуктів,
охолоджуючих рідин.

Начальник продовольчої служби полку

97. Начальник продовольчої служби полку підпорядковується
заступнику командира полку з тилу і є прямим начальником особового
складу продовольчої служби полку.

На доповнення до вимог, викладених у статтях 82-84, начальник
продовольчої служби полку відповідає за організацію якісного та
своєчасного харчування особового складу, санітарний стан об’єктів
служби і зобов’язаний:

забезпечувати якісне харчування (в тому числі дієтичне та
лікувальне) і доведення належних норм пайка до кожного
військовослужбовця, не менше ніж один раз на місяць проводити з
кухарями контрольно-показове приготування їжі;

складати разом із начальником медичної служби полку,
начальником їдальні та інструктором-кухарем розкладку продуктів;

перевіряти не менше ніж один раз на місяць наявність і
якісний стан продовольства, техніки та майна служби в підрозділах,
на складі та інших об’єктах служби в полку;

керувати роботою їдальні, продовольчого складу і підсобного
господарства, проводити під час відсутності заступника командира
полку з тилу інструктаж чергового їдальні;

проводити сезонну заготівлю картоплі та овочів, переробку та
закладення їх на зберігання, а також заготівлю льоду, фуражу для
потреб полку;

забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних вимог під час
зберігання та оброблення продуктів харчування, приготування та
приймання їжі, належне утримання продовольчого складу, приміщень
їдальні та столово-кухонного посуду, а також технологічного,
холодильного, немеханічного обладнання і виконання вимог безпеки
під час їх експлуатації;

організовувати роботи, пов’язані із будівництвом споруд для
збирання та утилізації харчових відходів, вживати заходів для
своєчасного збирання відходів у їдальні, доставки їх у підсобні
господарства військової частини.

Начальник речової служби полку

98. Начальник речової служби полку підпорядковується
заступникові командира полку з тилу і є прямим начальником
особового складу речової служби полку.

На доповнення до вимог, викладених у статтях 82-84,
начальник речової служби полку відповідає за забезпечення полку
речовим і санітарно-господарським майном за нормами постачання, за
банно-пральне обслуговування полку та індивідуальне припасування
обмундирування, взуття особовому складові і зобов’язаний:

своєчасно подавати заявки та організовувати одержання,
зберігання та видачу підрозділам полку речового та
санітарно-господарського майна, а також зберігання і видачу
табельних технічних засобів виховання;

перевіряти не менше ніж один раз на два місяці, відповідно до
облікових даних полку, наявність, стан, категорію та комплектність
речового та господарського майна в підрозділах і на складі полку,
а також умови зберігання та його схоронність;

проводити із старшинами підрозділів заняття щодо зберігання,
ремонту речового майна та ведення його обліку;

забезпечувати своєчасну видачу (пошиття) обмундирування
офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям, які проходять службу
за контрактом, і контролювати якість його пошиття;

забезпечувати підрозділи необхідним інвентарем та
інструментом для стрижки волосся, проведення поточного ремонту
обмундирування і взуття;

організовувати щотижневе миття в лазні особового складу
підрозділів частини, забезпечувати його миючими засобами,
проводити заміну натільної та постільної білизни, рушників,
шкарпеток та онуч, інструктувати чергового лазні;

організовувати через старшин підрозділів індивідуальне
припасування обмундирування та взуття, таврування майна перед
видачею його в підрозділи, правильну експлуатацію та ремонт
техніки, речового та господарського майна;

керувати роботою майстерні та складу речової служби,
організовувати поточний ремонт майна та контролювати якість і
своєчасність його виконання.

Помічник командира полку з правової роботи
(юрисконсульт полку)

( Назва глави в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 )
від 03.02.2004 )

99. Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт
полку) у мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан
правової роботи в полку.

Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт
полку) підпорядковується командирові полку. З питань організації
правової роботи помічник командира полку з правової роботи
(юрисконсульт полку) керується вказівками юридичної служби вищого
рівня.

Під час збройного конфлікту помічник командира полку з
правової роботи (юрисконсульт полку) виконує обов’язки юридичного
радника командира полку.

Юридичний радник командира полку під час збройного конфлікту
надає консультації командуванню щодо дотримання норм міжнародного
гуманітарного права, правил застосування сили та щодо проведення
інструктажу особового складу з їх виконання. ( Статтю 99 доповнено
частиною четвертою згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
( Стаття 99 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

100. Помічник командира полку з правової роботи
(юрисконсульт полку) зобов’язаний:

організовувати правову роботу, спрямовану на правильне
застосування, неухильне додержання вимог законодавства в полку,
надавати командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення
питань правового забезпечення діяльності полку;

перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів
наказів, інших документів правового характеру, що подаються на
підпис командирові полку, та візувати їх після погодження з
відповідними службовими особами;

надавати письмовий висновок командирові полку з роз’ясненням
та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних
питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа
правового характеру вимогам законодавства;

здійснювати правове забезпечення господарської діяльності
полку, брати участь у підготовці, укладенні та здійсненні контролю
за виконанням господарських договорів, організовувати претензійну
роботу, готувати позови та скарги до суду;

за дорученням командира полку представляти інтереси полку в
судах та інших органах;

аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів та справ у
судах і подавати командирові полку пропозиції щодо вдосконалення
правового забезпечення діяльності полку;

надавати висновки щодо законності списання матеріальних
цінностей та давати правову оцінку фактам нестач, крадіжок,
псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування
за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків,
надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими
фактами;

сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової
дисципліни серед військовослужбовців та працівників полку;

давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової
дисципліни в полку;

надавати правову допомогу службовим особам полку в дотриманні
законодавства з питань соціального і правового захисту
військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників полку;

брати участь в організації та проведенні заходів з правової
підготовки та правового виховання особового складу полку,
інформувати особовий склад про законодавство та практику його
застосування, давати консультації з питань, пов’язаних з
діяльністю полку;

організовувати зберігання текстів законів та інших
нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних
змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і
директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу –
Головнокомандувача Збройних Сил України, наказів командира полку і
його прямих начальників. { Абзац тринадцятий статті 100 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI ( 1900-17 ) від
16.02.2010 }
{ Стаття 100 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 }

Командир батальйону (корабля 3 рангу)

101. Командир батальйону (корабля 3 рангу) в мирний і воєнний
час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність батальйону
(корабля), успішне виконання батальйоном (кораблем) бойових
завдань, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну,
морально-психологічний стан особового складу, за внутрішній
порядок, за стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та
іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів батальйону
(корабля) і законність їх витрачання, за організацію і стан
пожежної безпеки батальйону.

Командир батальйону (корабля 3 рангу) підпорядковується
командирові полку (дивізіону кораблів) і є прямим начальником
усього особового складу батальйону (корабля).

102. Командир батальйону (корабля 3 рангу) зобов’язаний:

підтримувати особовий склад батальйону (корабля), озброєння,
бойову та іншу техніку у бойовій готовності;

керувати розробленням і виконанням плану бойової підготовки
батальйону (корабля);

організовувати й керувати бойовою підготовкою та вихованням
особового складу батальйону (корабля), проводити заняття зі
штабом, офіцерами, сержантами (старшинами) батальйону (корабля), а
також навчання й заняття з підрозділами батальйону (корабля);

знати тактику дій батальйону в різних видах бою, управляти
підрозділами під час навчання і в бою;

знати й уміло володіти всіма видами зброї і техніки
батальйону, організовувати правильне їх зберігання, експлуатацію
та обслуговування і не менше ніж один раз на три місяці особисто
перевіряти їх наявність, стан та облік (командирові корабля – не
менше ніж один раз на два місяці проводити огляд корабля, не менше
ніж один раз на місяць – огляд його озброєння, боєприпасів та
технічних засобів, здійснювати щоденний обхід корабля);

постійно вдосконалювати свої спеціальні й методичні навички,
подавати приклад підлеглим зразковим виконанням військового
обов’язку;

з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання молодих
офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) і про
згуртування військового колективу;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) батальйону (корабля),
постійно вести роботу з виховання і вдосконалення підготовки за
спеціальністю;

виховувати особовий склад батальйону (корабля) в дусі поваги
до військової служби, бережливого ставлення до озброєння, бойової
та іншої техніки і майна, піклуватися про підлеглих, періодично
бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці; дбати
про здоров’я підлеглих, вживати необхідних заходів до його
зміцнення;

здійснювати добір кандидатів для військової служби за
контрактом і кандидатів для вступу до військово-навчальних
закладів, шкіл прапорщиків та мічманів; перевіряти правильність
добору рядового, сержантського (старшинського) складу, складу
прапорщиків (мічманів) для призначення на вакантні посади;

виховувати у військових колективах відвертість, взаємну
довіру та повагу;

щомісяця підбивати підсумки стану бойової підготовки,
військової дисципліни, внутрішнього порядку, озброєння і техніки;

стежити за утриманням і правильною експлуатацією будинків і
приміщень, відведених для батальйону, за чистотою території,
закріпленої за батальйоном, у тому числі ділянки території парку
(на кораблі – оглядати жилі та службові приміщення, постійно
стежити за справністю корпусу корабля), а також проведенням
заходів пожежної безпеки;

здійснювати заходи щодо запобігання катастрофам, аваріям,
поломкам озброєння і техніки (забезпечення живучості корабля й
безпеки його плавання), а також вимагати додержання заходів
безпеки під час роботи з озброєнням, боєприпасами, бойовою та
іншою технікою, проведення занять, стрільб, навчань і робіт;

підтримувати внутрішній порядок, організовувати охорону
розташування батальйону (охорону корабля), перевіряти несення
вартової та внутрішньої (на кораблі – чергової і вахтової) служб
особовим складом батальйону (корабля);

керувати господарством батальйону (корабля).
Начальник штабу батальйону

103. Начальник штабу батальйону в мирний і воєнний час
відповідає за організацію і підтримання управління підрозділами
батальйону, за бойову та мобілізаційну готовність, успішне
виконання батальйоном бойових завдань, за планування та облік
бойової підготовки, за підготовку, виховання, військову
дисципліну, морально-психологічний стан особового складу
безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів, за стан обліку
особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої
техніки, матеріальних засобів батальйону.

Начальник штабу батальйону підпорядковується командирові
батальйону, є його першим заступником і прямим начальником усього
особового складу батальйону.

Під час виконання рішень командира батальйону начальник штабу
має право віддавати накази підпорядкованим командирові батальйону
особам від його імені. Про всі віддані ним накази начальник штабу
доповідає командирові батальйону.

104. Начальник штабу батальйону зобов’язаний:

розробляти на основі плану полку і вказівок командира
батальйону план бойової підготовки батальйону та контролювати його
виконання;

знати фактичний стан справ у підрозділах батальйону та хід
виконання поставлених перед ними завдань;

проводити заняття з особовим складом батальйону і керувати
підготовкою безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика, сержанта батальйону, постійно вести з ними
індивідуальну роботу з виховання та вдосконалення підготовки за
спеціальністю;

розподіляти між підрозділами поповнення, що прибуває до
батальйону;

організовувати зв’язок у батальйоні, перевіряти стан і бойову
готовність засобів зв’язку, розробляти заходи для прихованого
управління військами та здійснювати контроль за їх виконанням;

забезпечувати своєчасне і правильне доведення наказів
командира батальйону та старших начальників до особового складу,
перевіряти їх виконання;

організовувати несення внутрішньої служби у батальйоні,
перевіряти підготовку осіб, призначених у добовий наряд, і несення
ними служби;

вести облік бойової підготовки;

знати наявність особового складу в підрозділах батальйону, не
менше ніж один раз на три місяці перевіряти в підрозділах стан та
облік озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки,
спорядження, статутів, порадників, навчальних посібників та інших
матеріальних засобів, а облік особового складу – щомісяця,
контролювати якість занять з питань додержання вимог безпеки на
заняттях і під час роботи;

своєчасно готувати і надсилати до штабу полку відповідні
донесення.

Заступник командира батальйону

105. Заступник командира батальйону в мирний і воєнний час
відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне
виконання батальйоном бойових завдань, за бойову підготовку,
військову дисципліну та внутрішній порядок у батальйоні, за
підтримання в належному стані навчально-матеріальної бази, її
вдосконалення та правильне використання під час навчання, за
підготовку кваліфікованих спеціалістів, за фізичну підготовку й
спортивно-масову роботу в батальйоні.

Заступник командира батальйону підпорядковується командирові
батальйону і є прямим начальником усього особового складу
батальйону; за відсутності командира батальйону виконує його
обов’язки. У батальйонах, де посада заступника командира
батальйону не передбачена, його обов’язки виконує начальник штабу
батальйону.

106. Заступник командира батальйону зобов’язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки
батальйону та його виконанні;

проводити заняття з офіцерами, прапорщиками та сержантами з
командирської підготовки, а також навчання й заняття з
підрозділами батальйону;

керувати фізичною підготовкою і проводити спортивно-масові
заходи в батальйоні;

перевіряти організацію і хід бойової підготовки в підрозділах
батальйону, усувати виявлені недоліки й подавати допомогу
командирам підрозділів в організації занять, впроваджувати
передові форми і методи навчання;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, сержантів батальйону, постійно вести з ними
індивідуальну роботу щодо виховання та вдосконалення підготовки за
спеціальністю;

організовувати й особисто проводити заходи щодо підготовки
кваліфікованих спеціалістів у батальйоні;

підтримувати навчально-матеріальну базу батальйону в
належному стані та стежити за правильним її використанням у
навчанні;

контролювати утримання і збереження озброєння, бойової та
іншої техніки, матеріальних засобів у підрозділах батальйону,
брати участь у їх огляді;

організовувати виконання вимог правил і заходів пожежної
безпеки;

підтримувати внутрішній порядок і військову дисципліну в
підрозділах батальйону, контролювати підготовку та несення служби
добовим нарядом;

керувати винахідницькою і раціоналізаторською роботою в
батальйоні.

Заступник командира батальйону
(корабля 3 рангу) з виховної роботи

107. Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з
виховної роботи в мирний і воєнний час відповідає за організацію і
проведення виховної роботи, за військову дисципліну,
морально-психологічний стан особового складу, за
морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової
підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльності батальйону
(корабля), за гуманітарну підготовку, інформаційну і
культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх
соціальний захист.

Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з виховної
роботи підпорядковується командирові батальйону (корабля 3 рангу)
і є прямим начальником усього особового складу батальйону.

108. Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з
виховної роботи зобов’язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки
батальйону (корабля);

забезпечувати виконання рішень командира батальйону (корабля)
з питань виховної роботи, подавати допомогу командирам рот та їх
заступникам з виховної роботи у поліпшенні морально-психологічного
стану особового складу;

проводити роботу, спрямовану на виховання у
військовослужбовців батальйону (корабля) відданості Українському
народові, формування у особового складу високих
морально-психологічних якостей громадянина – патріота України,
готовності до свідомого виконання Конституції України і законів
України, вимог Військової присяги, військових статутів Збройних
Сил України, інших нормативно-правових актів і наказів командирів
(начальників);

виховувати особовий склад батальйону (корабля) в дусі
свідомого ставлення до виконання військового обов’язку, вірності
Військовій присязі, Бойовому Прапорові, традиціям дружби і
військового товариства, любові до своєї частини, постійної
пильності і бойової готовності;

проводити роботу, спрямовану на якісне виконання завдань
бойової підготовки, бойових завдань, підвищення боєздатності
батальйону (корабля), зміцнення єдиноначальності, поліпшення
морального стану особового складу;

вживати конкретних заходів для зміцнення військової
дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед
особового складу, згуртування військових колективів;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків (мічманів), сержантів і старшин підрозділів батальйону
(корабля), брати участь у роботі з кадрами, їх атестуванні;

керувати виховною роботою офіцерів батальйону (корабля),
проводити з ними заняття з воєнної педагогіки і психології,
особисто навчати їх практиці виховної роботи, подавати необхідну
методичну допомогу;

брати участь у здійсненні заходів професійного психологічного
добору військовослужбовців і розподілі їх за підрозділами з
урахуванням особливостей і нахилів;

забезпечувати соціально-психологічну адаптацію
військовослужбовців до умов військової служби;

брати участь у плануванні та здійсненні у ротах заходів
соціально-психологічного супроводу повсякденної діяльності
особового складу;

разом із штабом батальйону організовувати і здійснювати
заходи щодо морально-психологічної підготовки особового складу до
дій в екстремальних умовах мирного і воєнного часу, протидії
інформаційно-психологічному впливу противника;

брати участь у роботі, пов’язаній із забезпеченням якісного
опанування і зразкового збереження військовослужбовцями озброєння,
боєприпасів, бойової та іншої техніки, виконання ними завдань
вартової та внутрішньої служб, додержання заходів безпеки та
охорони довкілля;

знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для
своєчасного розгляду скарг і заяв, підтримувати зв’язок з сім’ями
військовослужбовців, піклуватися про здоров’я, харчування,
поліпшення матеріально-побутового стану особового складу;

організовувати роз’яснення законодавства України та брати
участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог;

своєчасно доповідати командирові батальйону та заступникові
командира полку з виховної роботи про військовослужбовців та
членів їх сімей, які потребують соціального захисту;

організовувати й особисто проводити заняття з гуманітарної
підготовки, подавати теоретичну та методичну допомогу керівникам
груп та їх помічникам;

постійно інформувати військовослужбовців про
суспільно-політичну обстановку в Україні, воєнну політику держави
та завдання Збройних Сил України;

піклуватися про духовний і культурний розвиток
військовослужбовців, розробляти план проведення вихідних,
святкових та неробочих днів, разом з командирами підрозділів
організовувати і проводити культурно-виховну, духовно-освітню
роботу і дозвілля особового складу;

ефективно використовувати технічні засоби для проведення
виховної роботи;

вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції
про вдосконалення форм і методів виховної роботи;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, та
готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни;

своєчасно доповідати командирові батальйону (корабля 3 рангу)
та заступнику командира полку з виховної роботи про стан
військової дисципліни та морально-психологічний стан особового
складу;

готувати і своєчасно подавати у порядку підпорядкованості
донесення про вчинені військовослужбовцями правопорушення.

Заступник командира батальйону з
озброєння (технічної частини)*
—————

* Далі – заступник командира батальйону з озброєння.

109. Заступник командира батальйону з озброєння в мирний і
воєнний час відповідає за технічне забезпечення батальйону, за
технічний стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки,
їх правильну експлуатацію, ремонт та евакуацію, за технічну
підготовку особового складу батальйону, за бойову підготовку,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан
підпорядкованих йому підрозділів.

Заступник командира батальйону з озброєння підпорядковується
командирові батальйону і є прямим начальником усього особового
складу батальйону.

110. Заступник командира батальйону з озброєння зобов’язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки
батальйону і організовувати його виконання відповідно до своєї
спеціальності;

керувати підготовкою та діяльністю підпорядкованого йому
підрозділу;

знати ділові якості та морально-психологічний стан
військовослужбовців безпосередньо підпорядкованого йому
підрозділу, постійно проводити з ними індивідуальну роботу з
підготовки за спеціальністю;

керувати технічною підготовкою особового складу батальйону,
проводити заняття з офіцерами та прапорщиками батальйону з
водіння, вивчення озброєння, бойової та іншої техніки, з
технічного забезпечення, а також проводити заходи щодо підготовки
спеціалістів технічної служби;

організовувати правильну експлуатацію, ремонт та евакуацію
озброєння, бойової та іншої техніки, а також
навчально-тренувальних засобів батальйону, керувати роботами,
пов’язаними з їх технічним обслуговуванням і ремонтом, вживати
заходів для вдосконалення навчально-матеріальної бази технічної
підготовки;

стежити за правильним застосуванням і ощадливим витрачанням
пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин у підрозділах;

знати будову, порядок експлуатації та ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки батальйону, наявність, технічний стан і
місце перебування машин; не менше ніж один раз на три місяці
перевіряти технічний стан озброєння, техніки і матеріальних
засобів батальйону і проводити перевірку стрілецької зброї за
номерами та стану боєприпасів у підрозділах;

проводити роботу, пов’язану із влаштуванням та обладнанням
приміщень і території парку, закріплених за батальйоном, а також
забезпечувати підтримання внутрішнього порядку в них;

керувати підготовкою озброєння, бойової та іншої техніки до
застосування та експлуатації в польових умовах, вживати заходів
щодо забезпечення їх обладнанням і засобами для підвищення
прохідності;

вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам,
аваріям і поломкам озброєння та техніки, аналізувати їх причини,
негайно доповідати про них і вжиті заходи командирові батальйону;

дотримуватися вимог безпеки під час експлуатації, ремонту й
евакуації озброєння, бойової та іншої техніки, а також виконання
заходів пожежної безпеки у парку;

вести облік і звітність.

Командир роти (корабля 4 рангу)

111. Командир роти (корабля 4 рангу) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність роти (корабля), за бойову
підготовку, виховання, військову дисципліну,
морально-психологічний стан особового складу роти (корабля), за
підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної
безпеки в роті (на кораблі), за стан і збереження озброєння,
боєприпасів, техніки та іншого майна роти (корабля), за успішне
виконання ротою (кораблем) бойових завдань, за ведення ротного
(корабельного) господарства.

Командир роти (корабля 4 рангу) підпорядковується командирові
батальйону (дивізіону кораблів) і є прямим начальником усього
особового складу роти (корабля).

112. Командир роти (корабля 4 рангу) зобов’язаний:

підтримувати особовий склад роти (корабля), озброєння, бойову
та іншу техніку в постійній бойовій готовності;

організовувати в роті (на кораблі) бойову підготовку,
складати розклад занять на тиждень, проводити заняття з офіцерами,
прапорщиками (мічманами) і сержантами (старшинами), а також з
підрозділами роти (корабля);

знати тактику дій роти в різних видах бою, управляти вогнем і
підрозділами роти під час навчань і в бою;

досконало знати і вміло володіти всіма видами зброї і техніки
роти, правильно їх зберігати, використовувати та особисто
перевіряти їх наявність, утримання та бойову готовність;

перевіряти знання і практичні навички солдатів, сержантів
(старшин), прапорщиків (мічманів) та офіцерів роти (корабля);

постійно вдосконалювати свої знання за спеціальністю і
методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання
військового обов’язку;

організовувати проведення ранкової фізичної зарядки;

з пошаною ставитися до підлеглих, дбати про виховання
солдатів, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;

знати військове звання, прізвище, строк служби, посаду чи
спеціальність, родинний стан, ділові якості та
морально-психологічний стан кожного військовослужбовця роти
(корабля), постійно проводити з ними індивідуальну виховну
роботу;

виховувати особовий склад роти (корабля) в дусі поваги до
військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до
озброєння, бойової техніки та майна роти (корабля);

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань;

суворо стежити за виконанням особовим складом заходів безпеки
під час проведення занять і робіт, за поводженням зі зброєю,
боєприпасами і технікою, їх обслуговуванням та бойовим
застосуванням, за своєчасним здаванням на склад невитрачених
боєприпасів та вибухових речовин;

доповідати командирові батальйону про потреби підлеглих, а
також про застосовані заохочення і накладені стягнення на особовий
склад роти (корабля);

організовувати розміщення особового складу в місцях постійної
дислокації та в польових умовах, підтримувати внутрішній порядок
і дисципліну в роті (на кораблі);

підтримувати в належному стані та вдосконалювати навчальну
матеріально-технічну базу роти;

стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх
приміщень, відведених для роти, за чистотою ділянки території,
закріпленої за ротою (на кораблі – оглядати жилі та службові
приміщення, постійно стежити за станом корпусу корабля), а також
за проведенням заходів пожежної безпеки у роті (на кораблі);

готувати особовий склад добового наряду від роти (корабля) та
контролювати несення ним служби;

проводити огляд та інструктувати військовослужбовців роти
перед їх відпусткою, відрядженням і контролювати їх повернення;

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті (на кораблі);

вести встановлений облік занять з бойової підготовки та облік
особового складу роти (корабля), знати чисельність (наявність і
відсутність) особового складу за списком, а також наявність і стан
озброєння, боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних
засобів;

щотижня підбивати підсумки бойової підготовки, військової
дисципліни та внутрішнього порядку;

здійснювати добір кандидатів для військової служби на
контрактній основі і для вступу до військово-навчальних закладів;

рекомендувати солдатів, сержантів (старшин) до присвоєння
чергових військових звань та на заміщення вакантних посад на
конкурсній основі;

своєчасно забезпечувати належне постачання особового складу
роти (корабля), дбати про побут своїх підлеглих, їх здоров’я,
стежити за додержанням правил особистої гігієни кожним
військовослужбовцем;

одержувати в установлені строки у фінансовій службі частини
грошове забезпечення готівкою і своєчасно виплачувати його
військовослужбовцям строкової служби свого підрозділу;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними
правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням
спорядження, обмундирування, взуття;

організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію,
збереження, технічне обслуговування і ремонт озброєння, техніки,
казарменого інвентарю, речового, технічного та іншого майна роти
(корабля), перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх
наявність, стан та облік (командирові корабля – не менше ніж один
раз на місяць робити огляд корабля, його озброєння, боєприпасів,
технічних засобів і здійснювати щоденний обхід корабля).
Результати огляду озброєння, боєприпасів та техніки записувати до
книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів
(додаток 11 до цього Статуту);

перевіряти підготовку та стан озброєння і техніки роти
(корабля) перед кожним виходом на навчання чи заняття, а також їх
наявність після повернення із занять та навчань, вживати заходів
до запобігання катастрофам, аваріям і поломкам, втратам зброї та
боєприпасів (командирові корабля, крім того, забезпечувати
живучість корабля та безпеку його плавання);

один раз на місяць звіряти дані ротного (корабельного) обліку
особового складу, а також матеріальних засобів з обліковими даними
військової частини;

керувати господарством роти.

Заступник командира роти

113. Заступник командира роти в мирний і воєнний час
відповідає за бойову й мобілізаційну готовність та успішне
виконання ротою бойових завдань, за бойову підготовку роти, за
утримання в належному стані об’єктів навчальної
матеріально-технічної бази, навчальних приладів та обладнання, за
спортивно-масову роботу, за підтримання внутрішнього порядку і
військової дисципліни в роті, за підготовку кваліфікованих
спеціалістів роти.

Заступник командира роти підпорядковується командирові роти і
є прямим начальником усього особового складу роти; за відсутності
командира роти виконує його обов’язки.

114. Заступник командира роти зобов’язаний:

разом з командиром роти розробляти розклад занять на тиждень
і вести облік занять з бойової підготовки роти;

всебічно знати особовий склад роти, постійно проводити
індивідуальну роботу з виховання підлеглих;

проводити заняття з прапорщиками, сержантами та підрозділами
роти;

подавати допомогу командирам взводів в організації та
проведенні занять з бойової підготовки й усувати виявлені
недоліки;

знати озброєння і техніку роти, матеріальну частину, правила
експлуатації, зберігання та особисто перевіряти їх наявність і
бойову готовність;

проводити спортивно-масову роботу, організовувати
винахідницьку і раціоналізаторську роботу в роті;

підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у
роті, за вказівкою командира роти готувати особовий склад добового
наряду і перевіряти несення ним служби;

стежити за утриманням у чистоті ділянки території,
закріпленої за ротою, та за виконанням особовим складом роти
правил пожежної безпеки;

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті;

організовувати та особисто стежити за підготовкою у роті
кваліфікованих спеціалістів;

брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і
навчань, вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам,
аваріям і поломкам;

вимагати від особового складу роти додержання правил носіння
військової форми одягу;

організовувати правильне використання та збереження
навчальних посібників, приладів, обладнання та об’єктів навчальної
матеріально-технічної бази, наявних у роті або закріплених за нею.

Заступник командира роти з виховної роботи

115. Заступник командира роти з виховної роботи в мирний і
воєнний час відповідає за організацію і проведення виховної
роботи, за військову дисципліну, морально-психологічний стан, за
морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової
підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльності особового
складу роти, за гуманітарну підготовку, інформаційну і
культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх
соціальний захист.

Заступник командира роти з виховної роботи підпорядковується
командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. У виховній роботі з особовим складом головні зусилля він
зосереджує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.

116. Заступник командира роти з виховної роботи зобов’язаний:

брати участь у розробленні розкладу занять роти, планувати
виховну роботу, здійснювати заходи щодо соціально-психологічного
забезпечення повсякденної діяльності особового складу;

забезпечувати виконання рішень командира роти, вивчати та
аналізувати морально-психологічні якості кожного
військовослужбовця, соціально-психологічний клімат у
підпорядкованих підрозділах, подавати допомогу командирам взводів
у його поліпшенні;

проводити роботу з виховання у військовослужбовців відданості
Українському народові, формування в особового складу високих
морально-психологічних якостей громадянина – патріота України,
свідомого виконання положень Конституції України і законів
України, вимог Військової присяги, військових статутів Збройних
Сил України, інших нормативно-правових актів і наказів командирів
(начальників);

виховувати особовий склад роти в дусі свідомого ставлення до
виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі,
Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства,
любові до своєї частини, постійної пильності та бойової
готовності;

проводити виховну роботу, спрямовану на якісне виконання
завдань бойової підготовки, підвищення боєздатності роти,
зміцнення єдиноначальності, поліпшення морального стану особового
складу;

здійснювати конкретні заходи щодо зміцнення військової
дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед
особового складу, згуртування військових колективів;

забезпечувати соціально-психологічну адаптацію
військовослужбовців до умов служби з урахуванням їх спеціальності
та індивідуально-психологічних особливостей;

знати кожного військовослужбовця роти, його ділові,
професійні якості, морально-психологічний стан, запити, настрої,
сімейний стан і відповідно до цього вести виховну роботу;

проводити заняття з сержантами з основ педагогіки та
психології, навчати їх методів і форм індивідуальної роботи з
підлеглими;

навчати особовий склад роти безконфліктному нерепресивному
спілкуванню і ненасильницькому розв’язанню проблем, які виникають
під час служби, постійно підвищувати свій теоретичний і практичний
рівень з цих питань;

здійснювати морально-психологічну підтримку
військовослужбовців та їх підготовку до екстремальних умов під час
бойових дій, формувати у них стійкість до психологічного і
морального впливу противника;

проводити виховну роботу з особовим складом роти, призначеним
до варти (бойового чергування);

брати участь у роботі з організації якісного опанування
військовослужбовцями і зразкового збереження ними озброєння,
бойової та іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони
довкілля;

організовувати гуманітарну підготовку і постійно інформувати
військовослужбовців про суспільно-політичне життя, особисто
керувати однією з груп гуманітарної підготовки особового складу
роти, подавати керівникам груп та їх помічникам допомогу в
підготовці та проведенні занять;

дбати про створення соціальних і психологічних передумов
гармонійного розвитку особистості кожного військовослужбовця;

піклуватися про поліпшення матеріально-побутових умов
підлеглих, їх соціальний і правовий захист, знати потреби і запити
військовослужбовців, вживати заходів для вирішення скарг і заяв,
підтримувати зв’язок із сім’ями особового складу роти;

вивчати і впроваджувати передовий досвід виховної роботи,
вдосконалювати форми і методи морально-психологічного забезпечення
бойової підготовки;

розробляти план проведення вихідних, святкових та неробочих
днів, разом з командиром роти організовувати та проводити
культурно-масову та спортивну роботу з особовим складом, керувати
художньою самодіяльністю роти;

правильно використовувати технічні засоби під час проведення
виховної роботи, забезпечувати своєчасність доставки особовому
складові газет та журналів;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей;

своєчасно доповідати командирові роти та інформувати
заступника командира батальйону з виховної роботи про стан
військової дисципліни та морально-психологічний стан особового
складу, про заплановані та здійснені заходи.

Заступник командира роти з озброєння
(технічної частини, старший технік)*

* Далі – заступник командира роти з озброєння.

117. Заступник командира роти з озброєння в мирний і воєнний
час відповідає за технічну справність озброєння, бойової та іншої
техніки, їх експлуатацію і ремонт, технічну підготовку всього
особового складу роти.

Заступник командира роти з озброєння підпорядковується
командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. Старший технік роти є прямим начальником для рядового,
сержантського і старшинського складу.

118. Заступник командира роти з озброєння зобов’язаний:

брати участь у розробленні розкладу занять на тиждень;

організовувати технічно правильну експлуатацію озброєння,
бойової та іншої техніки роти, вживати заходів для утримання їх у
справному стані;

знати ділові якості та морально-психологічний стан
механіків-водіїв (водіїв) бойових та інших машин роти, проводити
роботу, спрямовану на підвищення їх фахового рівня;

проводити заняття з особовим складом роти з технічної
підготовки, основ і правил водіння машин та забезпечувати належну
підготовку технічних спеціалістів;

знати будову, порядок і правила експлуатації та ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки роти, їх наявність і технічний
стан, особисто керувати роботами, пов’язаними з технічним
обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, їх ремонтом
силами екіпажів (водіїв);

перевіряти стан машин, які виходять із парку, допускати до
експлуатації лише технічно справні машини з відміткою про це в
дорожньому листі;

не менше ніж один раз на місяць перевіряти технічний стан
озброєння, бойової та іншої техніки роти й проводити перевірку
стрілецької зброї за номерами;

організовувати технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки роти перед навчаннями, заняттями, під час їх
проведення та після повернення до парку;

вживати заходів для запобігання катастрофам, аваріям і
поломкам озброєння, техніки, негайно доповідати про їх причини та
вжиті заходи командирові роти; під час організації роботи і занять
з використанням озброєння і техніки доводити до особового складу
зміст заходів безпеки і добиватися їх виконання;

стежити за ощадливим витрачанням пального, мастильних
матеріалів і спеціальних рідин, запасних частин та іншого
технічного майна;

своєчасно подавати заявки на необхідне технічне майно,
організовувати правильну його експлуатацію;

здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці території, яка
відведена роті, у паркових приміщеннях і на машинах роти,
забезпечувати належний порядок;

вести облік і звітність.

Командир взводу (групи, башти)

119. Командир взводу (групи, башти) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність взводу (групи, башти) та успішне
виконання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання,
військову дисципліну, морально-психологічний стан особового
складу, за збереження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та
майна взводу (групи, башти), за підтримання внутрішнього порядку у
взводі (групі, башті).

Командир взводу (групи, башти) підпорядковується командирові
роти (бойової частини) і є прямим начальником усього особового
складу взводу (групи, башти).

120. Командир взводу (групи, башти) зобов’язаний:

підтримувати особовий склад взводу (групи, башти), озброєння
і техніку в постійній бойовій готовності;

проводити з особовим складом взводу (групи, башти) заняття з
бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що
проводять командири відділень (старшини команд), вести облік
бойової підготовки взводу (групи, башти);

знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти
взводом (групою, баштою) під час виконання бойових завдань;

досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки
взводу (групи, башти), правильно зберігати, експлуатувати,
обслуговувати та особисто перевіряти їх бойову готовність;

постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички,
подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового
обов’язку;

з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання
солдатів, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного
підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові
якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять
перед військовою службою, родинний стан, адресу батьків (рідних),
успіхи й недоліки на службі, постійно вести індивідуальну роботу з
виховання, складати іменний список особового складу взводу (групи,
башти);

виховувати особовий склад взводу (групи, башти) в дусі поваги
до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до
озброєння, бойової техніки й майна взводу (групи, башти);

неухильно стежити за додержанням військовослужбовцями
військової дисципліни у взводі (групі, башті), їх зовнішнім
виглядом, виконанням правил носіння військової форми одягу,
правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та
за додержанням правил особистої гігієни;

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати
про їх здоров’я, вживати заходів для його зміцнення; постійно
вдосконалювати фізичну тренованість особового складу;

своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про
потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені
стягнення на солдатів, сержантів (старшин) взводу (групи, башти);

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці у взводі (групі, башті), за розпорядженням командира
роти проводити ранкову фізичну зарядку з ротою;

стежити за наявністю і правильною експлуатацією,
обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження,
речового та іншого майна у взводі (групі, башті) і не менше ніж
раз на два тижні особисто проводити їх огляд і перевірку
наявності;

готувати особовий склад взводу, озброєння й техніку до виходу
на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і
стан після повернення із занять і навчань;

стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях,
стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням;
перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин.

Старшина роти

121. Старшина роти у мирний і воєнний час відповідає за
правильне несення служби рядовим і сержантським складом, військову
дисципліну та підтримання внутрішнього порядку в роті, за
зберігання, належне використання озброєння, боєприпасів та іншого
майна роти, зберігання особистих речей військовослужбовців у
кімнаті для зберігання майна, за стан пожежної безпеки приміщень
роти і закріпленої території.

Старшина роти підпорядковується командирові роти і є прямим
начальником сержантського і рядового складу роти, а якщо старшина
роти має військове звання “прапорщик”, то й для прапорщиків роти.

У разі відсутності в роті офіцерів старшина виконує обов’язки
командира роти.

122. Старшина роти зобов’язаний:

знати рядовий і сержантський склад роти (військове звання і
прізвище, строк служби, посаду або спеціальність, особисті якості,
родинний стан) і піклуватися про підлеглих;

забезпечувати всім необхідним заняття з бойової підготовки
роти, а також особисто проводити заняття за вказівкою командира
роти;

своєчасно одержувати й оглядати зброю та інші матеріальні
засоби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю,
правильним зберіганням та експлуатацією і своєчасно передавати в
ремонт; дбати про наявність матеріалів для ремонту речового майна
особовим складом роти;

розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визначати
черговість нарядів сержантів, перевіряти правильність ведення
нарядів у взводах; здійснювати підготовку добового наряду роти,
оглядати його перед розводом, інструктувати і своєчасно відсилати
на розвід;

з дозволу командира роти видавати боєприпаси для варт, а
також особисто приймати їх і оглядати після повернення;

здійснювати контроль за неухильним виконанням обов’язків
черговим і днювальними роти;

стежити за зовнішнім виглядом рядового і сержантського складу
та проводити для них індивідуальне припасування обмундирування і
взуття;

оглядати й відправляти кожну команду, призначену від роти;
команди, що вирушають з розташування військової частини,
представляти черговому частини;

особисто водити роту до лазні та на медичний огляд;

забезпечувати особовий склад роти їжею під час навчань і
занять у полі;

керувати проведенням ранкового огляду і за розпорядженням
командира роти проводити вечірню перевірку роти, а також бойовий
розподіл на випадок тривоги та пожежі;

водити особисто або направляти роту до їдальні під командою
одного із заступників командирів взводів;

подавати черговому частини через чергового роти відомості про
відсутніх на вечірній перевірці, а за наявності самовільно
відсутніх – повідомляти їх прізвища, імена та по батькові;

під час звільнення з розташування частини видавати записки
про звільнення рядового та сержантського складу строкової служби й
перевіряти форму одягу та знання правил поведінки у громадських
місцях;

подавати через чергового роти черговому їдальні заявки про
запас їжі для осіб, які перебувають у наряді чи відсутні через
службові обставини;

організовувати утримання в чистоті й порядку приміщень роти
та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним
прибиранням;

стежити за додержанням правил опалення печей, справністю
засобів пожежогасіння й додержанням рядовим і сержантським складом
роти правил пожежної безпеки;

доповідати командирові роти про надзвичайні події в роті;

вимагати від рядового і сержантського складу роти додержання
військової дисципліни, розпорядку дня, негайно доповідати
командирові роти про порушення військової дисципліни, застосовані
заохочення і накладені на солдат і сержантів роти стягнення;

{ Абзац двадцятий статті 122 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

організовувати зберігання особистих речей
військовослужбовців;

організовувати зберігання та облік одержаних статутів,
порадників і навчальних посібників, а також їх видачу у тимчасове
користування та контролювати їх зберігання у взводах;

приймати за описом та зберігати гроші й цінні речі від
заарештованих солдатів і сержантів роти перед відправленням на
гауптвахту;

{ Абзац двадцять третій статті 122 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від
16.03.2017 }

щомісяця проводити звірку книги обліку військового майна роти
з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений
облік і звітність;

під час вибуття з розташування роти залишати замість себе
одного із заступників командирів взводів.

Заступник командира взводу

123. Заступник командира взводу в мирний і воєнний час
відповідає за навчання, виховання й військову дисципліну особового
складу взводу, внутрішній порядок у взводі, правильне несення
служби та зовнішній вигляд солдатів і сержантів взводу.

{ Частина перша статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

Заступник командира взводу підпорядковується командирові
взводу, а з питань підтримання внутрішнього порядку – старшині
роти і є прямим начальником рядового і сержантського складу
взводу.

124. Заступник командира взводу зобов’язаний:

навчати й виховувати особовий склад взводу та особисто
проводити заняття за вказівкою командира взводу;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного
підлеглого, рік народження, особисті якості, рід занять перед
військовою службою, родинний стан, успіхи й недоліки в бойовій
підготовці;

знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало і
вміло володіти всіма видами зброї й техніки взводу;

стежити за додержанням військової дисципліни і правильним
несенням служби командирами відділень та особовим складом взводу;

утримувати в належному стані озброєння, техніку, спорядження
та інше майно взводу, суворо стежити за їх наявністю;

дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх
прибирання; вимагати від підлеглих охайного утримання постелі,
обмундирування і взуття; стежити за своєчасністю дрібного ремонту
речового майна особовим складом взводу;

проводити ранковий огляд особового складу взводу;

дбати про підлеглих і знати їх потреби;

доповідати командирові взводу про всі прохання підлеглих,
заохочення, провини й накладені стягнення;

призначати рядовий склад у наряди на службу, вести лист
нарядів взводу, облік особового складу, озброєння та інших
матеріальних засобів взводу;

постійно знати наявність особового складу, місце його
перебування та чим він займається;

залишаючись за командира взводу чи старшину роти, виконувати
їх обов’язки.

Командир відділення

125. Командир відділення у мирний і воєнний час відповідає за
успішне виконання відділенням бойових завдань, навчання,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан,
стройову підготовку й фізичну витривалість, охайний вигляд
підлеглих, правильну експлуатацію, зберігання озброєння, техніки,
спорядження та за утримання їх у належному стані.

Командир відділення підпорядковується командирові взводу та
його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу
відділення.

126. Командир відділення зобов’язаний:

підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній
готовності до бойового застосування;

навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити
тренування, спрямовані на поліпшення стройової виправки та
посилення фізичної витривалості;

знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло
командувати під час виконання бойових завдань;

досконало знати й вміло володіти зброєю і технікою
відділення, забезпечувати їх правильне зберігання й експлуатацію;

постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички,
своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад
зразкового виконання військового обов’язку;

дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх
потреби, вимагати від них додержання військової дисципліни;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного
підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості й
захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан,
успіхи й недоліки у службі;

виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби
і свого фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки та
майна;

проводити ранковий огляд особового складу відділення;

стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім
порядком у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і
взуття підлеглих, їх своєчасним ремонтом і просушуванням,
правильним припасуванням спорядження, додержанням підлеглими
правил особистої гігієни і носіння військової форми одягу, правил
безпеки під час користування зброєю і технікою, її обслуговування
і бойового застосування;

перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

щоденно оглядати та постійно утримувати в порядку та
справності озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх
наявністю;

своєчасно доповідати заступникові командира взводу про
захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини,
а також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності
озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі.

Обов’язки рядового (матроса)

127. Солдат (матрос) у мирний і воєнний час відповідає за
точне та вчасне виконання покладених на нього обов’язків і
поставлених йому завдань, а також за утримання своєї зброї та
дорученої техніки у справному стані, за збереження виданого йому
майна.

Солдат (матрос) підпорядковується командирові відділення.

За зразкове виконання обов’язків військової служби, успіхи у
бойовій підготовці та зразкову дисципліну рядовому може бути
надане військове звання старший солдат, а матросу – старший
матрос.

Старший солдат (старший матрос) зобов’язаний допомагати
командирові відділення в навчанні та вихованні солдатів (матросів).

{ Стаття 127 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VIII
( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

128. Солдат (матрос) зобов’язаний:

сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої
службові обов’язки, засвоювати все, чого навчають командири
(начальники), та бути готовим до виконання завдань, пов’язаних із
захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України;

знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих
начальників до командира з’єднання включно;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за
військовим званням військовослужбовців, шанувати честь і гідність
товаришів по службі, додержувати правил військової ввічливості,
поведінки та військового вітання;

зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно
виконувати накази командирів (начальників); ( Абзац п’ятий статті
128 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 )
від 03.02.2004 )

повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну
підготовку;

постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати
правил особистої та громадської гігієни;

досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди
справними, чистими, готовими до бою;

охайно носити одяг і взуття, своєчасно й акуратно їх
лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;

неухильно виконувати правила безпеки під час використання
зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також
додержувати правил пожежної безпеки;

бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних
вчинків і стримувати від них інших військовослужбовців;

у разі потреби відлучитися в межах розташування військової
частини (підрозділу) запитати дозволу в командира відділення, а
після повернення доповісти йому про прибуття;

під час перебування поза розташуванням військової частини
поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського
порядку та негідних вчинків.

ЧАСТИНА 2. ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК

129. Внутрішній порядок – це суворе додержання визначених
військовими статутами правил розміщення, повсякденної діяльності,
побуту військовослужбовців у військовій частині (підрозділі) й
несення служби добовим нарядом.

130. Внутрішній порядок досягається:

глибоким розумінням, свідомим і неухильним виконанням
військовослужбовцями обов’язків, визначених законами України та
військовими статутами Збройних Сил України;

чіткою організацією бойової підготовки;

зразковим бойовим чергуванням та несенням служби добовим
нарядом;

неухильним виконанням розпорядку дня;

додержанням правил експлуатації озброєння, бойової та іншої
техніки, матеріальних засобів, створенням у місцях розташування
військовослужбовців умов для їх повсякденної діяльності, життя й
побуту, що відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил
України;

цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої
вимогливості командирів (начальників) з постійною турботою про
підлеглих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні
здоров’я;

додержанням вимог пожежної безпеки, а також проведенням
заходів щодо охорони довкілля в районі діяльності військової
частини.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?